Avslutade forskningsprojekt

Avslutade externfinansierade forskningsprojekt i alfabetisk ordning.

Barns kulturarv - arkivets visuella röster

Forskningsprojektet låter barns visuella och verbala uttryck bidra till digitaliseringen av det svenska kulturarvet.

Belysningsförstärkande färgsättning av rum

Illumination reinforcing colour design of rooms.

DeCoDe

Målet är att utveckla tjänster i form av samverkansplattformar – Co-Design och Interdisciplinär Tjänstedesign – för komplexa planprocesser. Projekt...

Design, bortom tjänst och produkt - utbildning för nya perspektiv på designyrken

Projektets syfte är att skapa förslag till en relevant designutbildning som förbereder studenterna att genomföra designmässiga, experimentella...

Designerly Designed Design Education (DDDE)

Designerly Designed Design Education (DDDE) – a Scandinavian educational development initiative Konstfack arbetar tillsammans med två andra...

Dyslektisk form

Typografiska verktyg och navigeringssystem för ökad läsförståelse.

Ett varumärke för alla. KF:s grafiska form, reklam och design.

På 1970-talet lanserade Kooperativa förbundet (KF) stora, visionära satsningar som återknöt till KF:s ideologiska arv. Forskningsprojektet undersök...

Experience design: The Future of Play

The Future of  Play Experience Design är en disciplin som skapar betydande upplevelser, vilket enligt vår definition innebär att utforma tid....

Forms of Sustainability

Forms of Sustainability is a design research project inquiring into conceptions of 'form' in light of sustainable development. The project combines...

Färg - ljus - människa - miljö

Projektet genomfördes 2008-2009. Projektet var ett etableringsprojekt inom KK-stiftelsens program Utökad samproduktionskompetens och ledde fram til...

Gröna Tåget: En attraktiv passagerarmiljö

Det innovativa utvecklingsprojektetet Gröna Tåget: En attraktiv passagerarmiljö är en del i Banverkets satsning på ett nytt höghastighetståg....

Gå vilse med punktlighet och precision - samhällsförändring och rumsliga relationer

Projektet "Gå vilse med punktlighet och precision" (Out of Place with Punctuality and Precision) syftar till att via metoder från konstpraktiken...

HAPTICA

Projektet HAPTICA handlar om haptik, design och kulinariska upplevelser och syftar dels till att öka kunskapen inom ämnena smak och lukt med hjälp ...

Interiors Matter: A live interior

Projektet undersöker interiörens temporalitet, varaktighet och instabilitet utifrån idén att interiören är ett dynamiskt landskap som kontinuerligt...

Konst, färg och ljusdesign

Konst, färg och ljusdesign i offentlig miljö är ett planeringsprojekt finansierat av KK-stiftelsen under 2010. Följande personer deltar i projektet...

Konstnärlig upplevelsepark

Konstnärlig upplevelsepark för hållbar utveckling är ett treårigt forskningsprojekt (2010-2012) finansierat av Vetenskapsrådet. Följande personer...

Kunskapens framträdandeformer

Ett projekt om kunskapsutveckling och högskolepedagogik med dubbelt perspektiv: teori och gestaltning.

Ljudkonst i akustiska och urbana miljöer

Inom området ljudkonst i akustiska och urbana miljöer undersöks förutsättningar för ljudmiljön i olika typer av rumsbildningar. På Konstfack har de...

Metodutveckling för idégenerering inom tjänstedesignpraktiken

Forskningsprojektet ”Metodutveckling för idégenerering inom tjänstedesignpraktiken” vidareutvecklade metoder för innovation och idégenerering som...

Mikrohistorier

2013–2015 har projektet Mikrohistorier (med stöd av Vetenskapsrådet) en central plats i forskningsområdet. Mikrohistorier studerar videoessäns form...

Narrativa processer i mellanrum - serieberättandets praktik

Projektet undersöker hur olika arbetsmetoder och processer påverkar berättelsen och berättandet när en arbetar med text och bild.

Nordic Spaces

The project focuses on how transnational communities are formed and how “the North” reaches beyond territorial boundaries to include numerous...

OPTIMA

Pilotstudier kring optimering av energibesparing, rumsupplevelse och funktionalitet vid belysningsplanering (OPTIMA).

Plats och rum för vård i livets slut

Hur kan välbefinnande främjas i miljöer där vård i livet slut sker? Konstfack bidrar med designkunnande i detta projekt som gemomförs tillsammans m...

Preffi: Odysseus-pakter i snabbköpet

Projektet skapar diskussion om ansvarsfördelningen i omställningar till mer hållbara levnadssätt. 

Public Speaking

Forskningsprojektet Public Speaking - Konst och det offentliga samtalet är ett samarbete mellan Konstfack och Uppsala universitet, och undersöker...

Sambandet mellan belysningstekniskt mätbara variabler, visuell komfort och upplevelsen av ljuset i rummet

Projektet är finansierat av Energimyndigheten och pågick under oktober 2012 - oktober 2013. Det drevs av Konstfacks forskargrupp för Färg & Ljus.

Skapande av en kollaborativ formgivningsstudio som stöder estetiska aktiviteter över kulturer och discipliner

Inom området industridesign har fokus alltmer ändrats från en teknologiskt betonad inriktning mot strategier med kulturella förtecken. Därmed flytt...

Smart ljus: Utveckling av nya belysningsstrategier för gångvägar.

Forskningsprojektet Smart ljus ska ta fram nya, energieffektiva belysningslösningar för gångvägar och stråk i urbana miljöer.

Stora och små bokstäver: formgivning och klasskamp i svensk grafisk industri, 1897–1930

Projektet är en historisk studie som behandlar formgivning och klasskamp i svensk grafisk industri under perioden 1897-1930.

Svensk design? Om Ikeas estetik på 1980- och 90-talet, export av "svensk design" och nationella myter

Svensk design? Om Ikeas estetik på 1980- och 90-talet, export av "svensk design" och nationella myter Ikeas blå varuhus med en gul logotyp på fasad...

Symbiotic Tactics

Within this project four subprojects are being developed to enact responses that deal with socio-ecological issues at specific scales, ranging from...

SYN-TES

This site presents research carried out by the research group Colour & Light - interdisciplinary spatial studies, which worked at Konstfack during...

The Double Bind: romanen som (freds)förhandling

I centrum för detta konstnärliga forskningsprojekt står relationen mellan skrivande och våld/ icke-våld. Utifrån en konstnärlig praktik undersöks d...

The Poetics of Critical Writing in Practice-Based Research

Forskningsprojektet, som är ett samarbete med KTH, undersöker nya sätt att skriva akademiska och kritiska texter inom arkitektur-, konst-, och...

Tjänsteproduktion för hållbara dynamiska städer – design av samverkansplattformar i komplexa planprocesser

Bidragsgivare Vinnova Medverkande i projektet Björn Hellström (projektledare) och Bo Westerlund Konstfack, Göran Cars KTH, Pelle Ehn Malmö Högskola...

Urbana akustikskärmar

Akustikskärmar (”bullerplank”) används inte så mycket i städer av estetiska skäl. Det här projektet ska ta fram förslag på en låg typ av...

UTOPIA NOW HERE

UTOPIA NOW HERE explores notions of the design manifesto through a critical exploration of utopics. U-topia can be defined, quite literally as...