Sambandet mellan belysningstekniskt mätbara variabler, visuell komfort och upplevelsen av ljuset i rummet

Projektet är finansierat av Energimyndigheten och pågick under oktober 2012 - oktober 2013. Det drevs av Konstfacks forskargrupp för Färg & Ljus.

Inom projektet görs en tvärvetenskaplig forskningsöversikt över sambandet mellan å ena sidan data framtagna inom en belysningsteknisk tradition och å andra sidan ett antal upplevelsemässiga variabler. Dessutom görs en pilotstudie om arbetsbelysning, där olika alternativ testas i full skala.

Projektledare är docent Karin Fridell Anter, och övriga forskare inom projektet är MSSc Ulf Klarén och  tekn. dr. Cecilia Häggström. Till projektet knyts också en tvärvetenskaplig referensgrupp.

Projektrapporten Daylight, visual comfort and quality of light har publicerats som SYN-TES rapport nr 8.

Sammanfattande artikel i Ljuskultur 4/2014: Dagsljus, synkomfort och ljuskvalitet.pdf


Colour & Light research group