DeCoDe

Målet är att utveckla tjänster i form av samverkansplattformar – Co-Design och Interdisciplinär Tjänstedesign – för komplexa planprocesser. Projektet är innovativt genom att det skapar ny relevant kunskap, med hänsyn till stadsplane- och medborgarrelaterade visioner om hållbara städer, i synnerhet avseende sociala hållbarhetskrav.

Decode – Community Design for Conflicting Desires
Ett forskningsprojekt som verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation – hållbara städer.

Bidragsgivare: Vinnova
Projektkoordinator
: Konstfack
Projekttid: Projektet pågår maj 2014 till augusti 2016

Medverkande i projektet
Björn Hellström (projektledare) och Bo Westerlund Konstfack, Upplands Väsby kommun, Varbergs kommun, Sweden Green Building Council, Tyréns AB, Jonna Bornemark (Södertörns högskola), Nihad Bunar (Stockholms universitet) Kristina Tamm Hallström (Score, Stockholms universitet), med flera.

Projektsammanfattning
Målet är att utveckla tjänster i form av samverkansplattformar – Co-Design och Interdisciplinär Tjänstedesign – för komplexa planprocesser. Co-design ska kopplas till projektets ena utmaning, vilken handlar om att utveckla en inkluderande-samskapande plattform, där personer med olika erfarenheter deltar; medborgare som är experter på det lokala, partikulära och personer med erfarenhet och kunnande om det generella. De utvecklar förslag tillsammans som utgår från platsspecifika förutsättningar. Interdisciplinär Tjänstedesign ska kopplas till projektets andra utmaning, vilken handlar om att utveckla en plattform för att planlägga och systematisera komplexa problemställningar, samt kommunikativa infrastrukturer mellan olika kompetens- och tjänsteinriktningar. Co-design är inriktad mot lösningsdrivna metoder, medan interdisciplinär tjänstedesign siktar mot systemdrivna metoder.

Projektet är innovativt genom att det – via kombination en av designbaserade, arkitektoniska, sociala, filosofiska, organisationsteoretiska och konstnärliga perspektiv – skapar ny relevant kunskap, med hänsyn till stadsplane- och medborgarrelaterade visioner om hållbara städer, i synnerhet avseende sociala hållbarhetskrav. Plattformarna förankras i planprocessen med stöd av etablerade hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar (HCS) samt ett nordiskt och svenskt ramverk för hållbar stadsutveckling, för att svara upp mot krav om kvalitet och tillämpbarhet.

Nyckelord: social hållbarhet, demokrati, planprocess, medborgare, samskapande, komplexitet, co-design, interdisciplinär tjänstedesign.