Resurseffektiv lokal resiliens i bostadsbebyggelsen

Projektet använder drivkrafterna och strategierna inom preppingkulturen för att skapa artefakter och system som gör bostadsbebyggelsen mer motståndskraftig under kriser.

Pandemier, krig och effekter av klimatkrisen kan skapa störningar i livsviktiga resursförsörjningssystem som tillhandahåller el, vatten, värme, mat och sanitet. Myndigheter rekommenderar att individer bör klara sig i en vecka vid kris, men hur stödjer vår nuvarande bebyggelse detta? Projektet utforskar hur befintliga drivkrafter inom preppingkulturen kan påskynda övergången till mer resurseffektiva bostadsområden.

Preppingkulturens strategier säkerställer lokal tillgång till nödvändiga resurser när försörjningssystemen sviktar men är nästan uteslutande centrerad runt individen. En tvärvetenskaplig grupp av forskare och praktiker skalar i projektet upp preppingens krishantering till lokal resiliens i bostadsbebyggelse. Preppingstrategier omvandlas till artefakter och infrastrukturella system som hanterar produktion, lagring och användning av lokala resursflöden för att bidra med konkret kunskap om hur mer resilienta bostadsområden kan gestaltas. I detta arbete används spekulativ design som metodik där möjliga framtider gestaltas. Forskningen leder till ritningar och prototyper för praktisk tillämpning i samhällsbyggnadspraktiken samt förslag till policyförändringar.

Projektperiod: 2024-2027

Projektledare: Loove Broms

Finansierat av Energimyndigheten