Forskning på konstnärlig grund

Konstnärlig forskning har sin grund i de utforskande och erfarenhetsbaserade praktikerna inom det konstnärliga fältet. 

Forskning på konstnärlig grund artikulerar praktiskt och teoretiskt det specifika i konstnärlig kunskap. Såhär skriver Konstfack i sin ansökan om examensrätt på forskarnivå 2021:

Konstnärlig forskning innebär att utövaren systematiskt utforskar – och artikulerar och delar kunskaper kring – sin praktikbaserade process utifrån frågeställningar som är relevanta för utvecklingen av verk, praktiker, tekniker, metoder, syften och arbetsprocesser. Det kan handla om spekulativa materialexperiment, innovation, utvecklandet av koncept, hybridisering och skapandet av nya konstnärliga metoder och tekniker. [1]

 

Samverkan med andra lärosäten - Konstex

Forskning på konstnärlig grund engagerar flera lärosäten runt om i Sverige. Genom nätverket Konstex, verkar dessa lärosäten för att främja konstnärlig utbildning och forskning på nationell nivå. Konstnärlig forskning beskrivs av Konstex som en reflekterande och praktisk process som utforskar och uttrycker konstnärlig kunskap:

Konstnärlig forskning är att praktiskt och teoretiskt artikulera det specifika i konstnärlig kunskap och konstnärliga processer.

Forskningen tar sin utgångspunkt i den egna konstnärliga praktiken och det kritiska reflekterandet över denna. Forskningsmetoden kan ligga nära forskarens egen praktik och dess process eller ett transdisciplinärt förhållningssätt där den konstnärliga praktiken knyter an till andra vetenskapliga traditioner inom till exempel humaniora eller samhällsvetenskap. [2]

 

[1] Konstfack. University of Arts, Crafts and Design. (2021). Ansökan om examenstillstånd på forskarnivå inom området bild, form, rum. Stockholm, Sverige: Konstfack.

[2] Konstex. (U.å.) Utbildning på konstnärlig grund. Hämtad från Lunds universitets webbplats: Utbildning på konstnärlig grund.pdf (lu.se)