Tillgänglighetsredogörelse

Konstfack står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur denna webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på följande sätt:

Skicka e-post till webmaster@konstfack.se

Ring 08-450 41 00

Fyll i ett formulär för att kontakta Webmaster


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning (Digg)


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.


Innehåll som inte är tillgängligt

Vissa bilder saknar eller har otillräcklig alt-text och beskrivning. Det betyder att ingen alternativ beskrivning finns rörande bilden och bildens innehåll. WCAG 1.1.1 (A)

Knappar utan textinnehåll är inte korrekt uppmärkta, vilket kan försvåra för dig som använder talsyntes. WCAG 1.1.1 (A)

Film och rörligt material saknar alternativ för att kunna tillgodogöra sig filmens innehåll, då de saknar undertexter, transkribering och/eller syntolkning. WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 (A), WCAG 1.2.5 (AA)

Det kan förekomma platser där det saknas beskrivning av formulärfält. WCAG 1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A)

Informationen om kakor läses upp sist av allt innehåll på sidan. Det innebär att det är ganska stor sannolikhet att en användare med skärmläsare aldrig når denna information. WCAG 1.3.2 (A)

Några sidor saknar en strukturell logisk ordning som gör att rubriker inte följer den semantiska och hierarkiska strukturen på ett korrekt sätt. WCAG 1.3.1 (A), 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA)

Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. WCAG 1.3.2 (A)

Formulärfält använder inte autocomplete-attributet. WCAG 1.3.5 (AA)

Länkar i innehåll är inte understrukna. WCAG 1.4.1 (A)

På vissa sidor sticker innehåll utanför den synliga delen av skärmen. WCAG 1.4.10 (AA)

Det är inte möjligt för användaren att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord. WCAG 1.4.12 (AA)

Text uppfyller i vissa fall inte kraven om kontrast mot bakgrunden. WCAG 1.4.3 (AA)

I vissa fall är textstorlekar satta i fasta pixlar, vilket gör att användare eventuellt inte kan ändra storleken på text. WCAG 1.4.4 (AA)

Text i form av bilder på webbplatsen kan ha en alt-text med samma text. WCAG 1.4.5 (AA)

Vissa sidor saknar vissa landmarks. WCAG 2.4.1 (A)

Några sidor kan sakna en logisk tabbordning. WCAG 2.4.3 (A)

Det kan förekomma länkar/knappar utan beskrivande länktext för en otydlig beskrivande funktion av det klickbara elementet for skärmläsaranvändare. WCAG 2.4.4 (A)

Det kan förekomma en del korta rubriker och rubriker utan text. WCAG 2.4.6 (AA)

Fokusmarkeringen är rätt svag och ibland går det ej att se vilket element som har fokus. WCAG 2.4.7 (AA)

I vissa fall beskriver alt-texten inte bildens innehåll. WCAG 2.5.3 (A)

PDF-filer kan sakna språk. WCAG 3.1.1 (A)

Det förekommer fackspråk där engelska termer används, som inte är märkta med lang-attribut. WCAG 3.1.2 (AA)

Felmeddelanden i formulär ges, men kan i vissa fall inte vara tillräckligt. WCAG 3.3.1 (A),  WCAG 3.3.3 (AA)

Det kan saknas label-element för vissa formulärfält. WCAG 3.3.2 (A)

Det kan förekomma otillräckliga WAI-ARIA-roller. WCAG 4.1.2 (A)

Vår ambition är att ha åtgärdat alla återstående tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.


Oskäligt betungande anpassning

Undantag för oskäligt betungande anpassning åberopas enligt 12§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för innehåll på denna webbplats. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla dokument, filmer, sidor samt för att lösa hur webbplatsen hämtar data från externa källor. Arbete pågår. Vår ambition är att ha åtgärdat alla återstående tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.


Hur vi testat webbplatsen

Vi har anlitat expertis samt använt diverse tillgänglighetsverktyg för testning av denna webbplats. Senaste bedömningen gjordes den 24 april 2024.