Personuppgiftsbehandling vid Konstfack - GDPR

Här finns information om hur personuppgifter, som samlats in av Konstfack, behandlas hos oss. Konstfack (org.nr. 2021001199) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna.

Konstfack behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas nedan för dataskyddsförordningen, GDPR.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679


Vad gör Konstfack med personuppgifter?

Konstfack behandlar personuppgifter som ett led i att uppfylla uppdraget som statlig myndighet och högskola, dvs. att tillhandahålla forskning och utbildning och samverka med samhället.

Endast personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas och behandlingen måste ha en laglig grund. Vid Konstfack sker personuppgiftsbehandling huvudsakligen för att fullgöra en rättslig förpliktelse (lag, förordning, föreskrift), vår myndighetsutövning, ett avtal eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Som exempel kan nämnas behandling av personuppgifter om sökande, anställda eller registrerade studenter som är nödvändiga för att fullgöra vårt uppdrag. I annat fall ska samtycke ske. Automatiserade och manuella behandlingar av personuppgifter sker i samband med överföring mellan våra interna system för att ge anställda och antagna studenter access till exempelvis lokaler, datorer, nätverk eller biblioteksresurser.

Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas och att få registerutdrag ur våra system. Kontakta Konstfacks registrator, registrator@konstfack.se, som ser till att din förfrågan hamnar hos berörd handläggare.


Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

En stor del av den information som finns vid högskolan utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.


Hur länge sparar Konstfack personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller för att uppfylla krav i lag, förordning och föreskrifter.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade (eller behandlingen upphävd) om vi behåller dem längre än nödvändigt. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade. Hur länge personuppgifter sparas regleras framförallt i Arkivlagen, Riksarkivets gallringsföreskrifter och högskolans lokala dokumenthanteringsplan (samt högskolans register över personuppgiftsbehandlingar).


Frågor

Om du har frågor om dataskydd kan du alltid kontakta aktuell handläggare för ärendet, eller Konstfacks dataskyddsombud, dataskyddsombud@konstfack.se.