Förvaltning

Förvaltningen har som huvuduppgift att ge goda förutsättningar för högskolans grundutbildning och forskning och ansvarar särskilt för samordning av högskolans administrativa verksamhet.

Förvaltningen ska bland annat:
• vara styrelsens och rektors stöd vid planering, beredning, kvalitetskontroll och uppföljning

• ansvara för att Konstfack uppfyller de krav som ställs på en statlig myndighet

• svara för gemensamma administrativa funktioner rörande ekonomi, personal, utbildning, forskning, information, lokaler, IT, drift och service

• verka för att samordna och förenkla administrationen samt anvisa lösningar, ge stöd och kvalificerad service åt ledning och institutioner,

• bereda underlag för policybeslut, ta fram riktlinjer, rutiner m m

• verka för samverkan mellan central nivå och institutionsnivå samt inom sig samverka mellan enheter och funktioner

Under förvaltningschefen är förvaltningen indelad i nedanstående enheter. Varje enhet är drivande inom respektive ansvarsområde. De fungerar även som planerings, berednings- och serviceorgan till högskolestyrelsen, rektor, KU-nämnden och andra beslutande funktioner och organ.

Förvaltningschefen har delegerat vissa frågor vidare till enhetschefer inom förvaltning och Bibliotek. Eventuell ytterligare vidaredelegering ska ske i enlighet med denna samt fastställda regler i arbetsordningen. Ärenden som är av principiell karaktär ska avgöras av förvaltningschefen.

Fastighetsavdelningen

Avdelningen utgörs av tre enheter: fastighet, lokalvård, Infocenter. Fastighetsavdelningen har ett övergripande ansvar för bland annat lokalförsörj...

HR-enheten

HR-enheten har ett övergripande ansvar att stödja och driva frågor inom det arbetsgivarpolitiska området såsom arbetsrätt och avtal, lönebildning,...

IT-enheten

IT-enheten har ett samordnande och övergripande ansvar för IT-stödet och IT-säkerheten vid Konstfack. I det ingår anskaffning, drift, utveckling,...

Ledningens kansli

Ledningens kansli är ett direkt stöd till rektor och förvaltningschef och arbetar bland annat med samordning av remissvar, utveckling av högskolans...

Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen

Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA) ansvarar för det centrala administrativa stödet för utbildning på grund- avancerad- och...