Förvaltning

Förvaltningen har som huvuduppgift att ge goda förutsättningar för högskolans grundutbildning och forskning och ansvarar särskilt för samordning av högskolans administrativa verksamhet.

Förvaltningen ska bland annat:
• vara styrelsens och rektors stöd vid planering, beredning, kvalitetskontroll och uppföljning

• ansvara för att Konstfack uppfyller de krav som ställs på en statlig myndighet

• svara för gemensamma administrativa funktioner rörande ekonomi, personal, utbildning, forskning, information, lokaler, IT, drift och service

• verka för att samordna och förenkla administrationen samt anvisa lösningar, ge stöd och kvalificerad service åt ledning och institutioner,

• bereda underlag för policybeslut, ta fram riktlinjer, rutiner m m

• verka för samverkan mellan central nivå och institutionsnivå samt inom sig samverka mellan enheter och funktioner

Under förvaltningschefen är förvaltningen indelad i nedanstående enheter. Varje enhet är drivande inom respektive ansvarsområde. De fungerar även som planerings, berednings- och serviceorgan till högskolestyrelsen, rektor, KU-nämnden och andra beslutande funktioner och organ.

Förvaltningschefen har delegerat vissa frågor vidare till enhetschefer inom förvaltning och Bibliotek. Eventuell ytterligare vidaredelegering ska ske i enlighet med denna samt fastställda regler i arbetsordningen. Ärenden som är av principiell karaktär ska avgöras av förvaltningschefen.

Ekonomienheten

Ekonomienheten ansvarar för och samordnar ekonomiadministration, upphandling och inköpsfrågor för hela myndigheten. Bland arbetsuppgifterna märks...

Fastighetsavdelningen

Avdelningen utgörs av tre enheter: fastighet, lokalvård, reception. Fastighetsavdelningen har ett övergripande ansvar för bland annat lokalförsörjn...

HR-enheten

HR-enheten har ett övergripande ansvar att stödja och driva frågor inom det arbetsgivarpolitiska området såsom arbetsrätt och avtal, lönebildning,...

IT-enheten

IT-enheten har ett samordnande och övergripande ansvar för IT-stödet och IT-säkerheten vid Konstfack. I det ingår anskaffning, drift, utveckling,...

Ledningens kansli

Ledningens kansli är ett direkt stöd till rektor och förvaltningschef och arbetar bland annat med samordning av remissvar, utveckling av högskolans...

Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen

Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA) ansvarar för det centrala administrativa stödet för utbildning på grund- avancerad- och...