Forskning på Konstfack

Forskningen på Konstfack präglas av samverkan mellan konstnärliga, praktiska och vetenskapliga perspektiv. Sedan 2022 har Konstfack rätt att utfärda examen på forskarnivå och bygger upp egen forskarutbildning.

"Tracing common ground of human and lithic bodies" (Petra Lilja & Anette Vaering)
Foto: Benjamin Buch-Andersen


På Konstfack bedrivs forskning på både konstnärlig och vetenskaplig grund inom områdena design, konst, konsthantverk, visuell kommunikation och bildpedagogik.

Unik forskningsmiljö
Konstfacks miljö är unik genom kombinationen av högspecialiserade verkstäder och en levande intellektuell miljö. Den unika miljön skapar också unika förutsättningar för forskningen, som förenar görandets och skapandets praktiker med vetenskapliga perspektiv.

Forskarutbildning
En central del i Konstfacks forskningsmiljö är doktoranderna. Konstfack har doktorander som är antagna till den egna forskarutbildningen på konstnärlig grund men också samarbetsdoktorander i programmet "Konst, teknik och design", som Konstfack driver i samarbete med KTH. Konstfack har även doktorander antagna till HDK-Valand, Göteborgs universitet, genom forskarskolan FoBoS.

År 2022 beviljade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) Konstfack rätt att utfärda examen på forskarnivå. Detta har möjliggjort utvecklingen av en egen forskarutbildning på konstnärlig grund. Under hösten 2023 kommer fyra nya doktorandplatser inom forskarutbildningsämnet konstnärlig gestaltning inom bild, form, rum att utlysas vid Konstfack.

Aktuellt: Konstfacks inspel till regeringens forskningsproposition 2023

Utbildnings- och forskningsstrategi
Konstfacks utbildnings- och forskningsstrategi 2019-2023.pdf