Utställningars materialitet: Digitaliseringens betydelse för meningsskapande

Projektet undersöker hur digitala medier används på muséer.

Foto: Anneli Karlsson, Vrak – Museum of Wrecks/SMTM.

Under de senaste decennierna har digital teknologi kommit att spela en alltmer central roll inom de flesta områden i samhället. Inom museernas verksamhetsområde har ny teknologi bland annat inneburit nya möjliga sätt att arbeta med förmedlingsuppdraget. Detta projekt har för avsikt att skapa kunskap om digitaliseringens konsekvenser för utställningsmediet och för besökares möjligheter till meningsskapande. Projektet undersöker hur digitala medier används och skapar villkor för lärande vid de museer som ingår i SMTM. Fokus riktas mot frågor om vilka möjligheter och begränsningar de digitala medierna skapar i mötet med elever och andra besökare.

Finansierat av Riksantikvarieämbetet
Projektperiod: 2023-25
Projektledare: Eva Insulander, Stockholms universitet
Medelsförvaltare: Stockholms universitet
Forskare Konstfack: Fredrik Lindstrand, professor, Konstfack
Samarbetspartner: Statens Maritima och Transporthistoriska Muséer