The Double Bind: romanen som (freds)förhandling

I centrum för detta konstnärliga forskningsprojekt står relationen mellan skrivande och våld/ icke-våld. Utifrån en konstnärlig praktik undersöks de premisser som villkorar skrivandet i dess betraktande och representationer, dess deltagande och brist på deltagande och det föregivet våldsamma eller försonande i den litterära gestaltningen. 

Projektets syfte är att undersöka och genomföra en skrivandets praktik, som med teoretikern Gayatri Chakravorty Spivaks begrepp ”double bind” kan förstås som en förhandling. ”Double bind” innebär i korthet mottagandet av instruktioner där det ena budskapet negerar det andra, vilket omöjliggör ett gensvar som är ”rätt”. Medan Spivak använder begreppet för att teoretiskt analysera estetik och etik i en globaliserad samtid vill jag förstå double bind som en konstnärlig verksamhet, en förhandling mellan motstridiga utgångspunkter.

Projektet knyter an till forskningsområdet ”Narrativa processer” på Konstfack. Texsamtalet som kunskapsform är utgångspunkten för ett fördjupat arbete med skrivande på institutionen, där studenterna genom den ”produktiva konflikten och den problematiska enheten” utvecklar sina konstnärliga processer.

Målet är att denna första konstnärliga undersökning av skrivandets praktik som (freds)förhandling ska generera metodologisk och praktisk kunskap. Projektet kommer att fördjupa förståelsen av romanens performativa karaktär och etiska villkor, och utgöra en bas för en fortsätt diskussion om icke-våld och våld i den konstnärliga processen.

Projektansvarig är Elisabeth Hjorth. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.