Konstnärlig upplevelsepark

Konstnärlig upplevelsepark för hållbar utveckling är ett treårigt forskningsprojekt (2010-2012) finansierat av Vetenskapsrådet.

Följande personer deltar i projektet:
Roland Ljungberg, projektledare, forskare, konstnär
Emma Göransson, forskare, konstnär, curator
Songping Lee, gästprofessor, designer
Gösta Wessel, professor, konstnär
Leif Bolter, konstnär

Den praktikbaserade forskningen inom konst- och design har inte hittills varit särskilt engagerad i frågor om hållbar utveckling. Forskningen har mest handlat om individuella konstprojekt, som visserligen varit intressanta och tankeväckande men inte tagit del i det växande behovet av att förändra världen i termer av hållbar utveckling. Det här projektet kopplar hållbar utveckling till det praktikbaserade fältet inom konst- och designforskning. Genom att ta fram fungerande exempel för det samtida samhället befinner det sig i frontlinjen både nationellt och internationellt.

Projektets interdisciplinära karaktär skapar innovativa metodologier och praktiker. Konst och design kommer här att knytas samman med interaktivitet, information och social förändring, snarare än med tillverkning av produkter för en marknad i traditionell mening.

Konceptet Konstnärlig upplevelsepark för hållbar utveckling är designat för en stressig miljö i megastaden Shanghai, men kommer att vara möjligt att bygga upp i andra miljöer och där anpassas till olika klimat, behov och smak. Det innovativa är att inte bara tillverka konst- och designobjekt anpassade till en begränsad yta eller plats, utan som processer som kan anpassas efter olika rum och tider.

Genom att vara ett praktikbaserat forskningsprojekt med fokus på hållbar utveckling ligger Konstnärlig upplevelsepark för hållbar utveckling i forskningsområdets framkant internationellt, då det kan visa på hur konst kan användas för att få människor medvetna om sina möjligheter att förändra och vikten av medvetna val.

Projektet avser att nå följande mål:

• Framställa konkreta exempel på hur konst och design kan bidra till ett hållbart samhälle och utveckla en framtida miljövänlig teknologi.

• Utveckla forskningsområdet praktikbaserad konst och design i en riktning mot ekologisk konst, upplevelse design och hållbar utveckling.

• Generera forskningsmetoder användbara för interdisciplinära konstnärliga forskningsprojekt i samarbete med utbildning och industriella partners i termer av hållbar utveckling.

• Utveckla konceptet

• Konstnärlig upplevelsepark för hållbar utveckling att fungera i olika kontexter.

• Visa hur en nedsmutsad och stressig miljö kan transformeras till och utnyttjas som en vändpunkt, där människor genom en positiv upplevelse kan bli medvetna om vikten av miljömedvetenhet och möjlighet till att förändra.