Tjänsteproduktion för hållbara dynamiska städer – design av samverkansplattformar i komplexa planprocesser

Bidragsgivare
Vinnova

Medverkande i projektet
Björn Hellström (projektledare) och Bo Westerlund Konstfack, Göran Cars KTH, Pelle Ehn Malmö Högskola, Tyréns AB, Transformator Design AB, Stockholms Miljöförvaltning.

Projektsammanfattning
En påtaglig global urban trend idag är "det gränslösa samhället", där branscher, discipliner och livsmönster flyter samman. Detta visar att stadsutveckling måste hanteras utifrån ett helhetsperspektiv, och att nyckeln till den hållbara attraktiva staden handlar om en inkluderande samverkan för att kunna kommunicera, överblicka och värdera alla komplexa frågor vid urban planering.

Det finns idag ett stort behov av tjänsteproduktion, i form av samskapande plattformar för de aktörer som är involverade i planprocessen, där experter och medborgare med olika intressen gemensamt utvecklar förslag som utnyttjar lokala förutsättningar, samtidigt som visioner och krav - i synnerhet ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska faktorer - hanteras utifrån ett helhetsperspektiv.

Projektet kommer att producera tjänster i form av samverkansplattformar under planprocessen. Dessa är designdrivna planerings-, organisations- och dialogstrategier, och även praktikbaserade designmetoder för planprocessens olika aktörer. Projektets utmaning är att skapa högre kvalitet och precision i planprocessen, relevanta för såväl politiska som stadsplanerelaterade visioner om hållbar utveckling, och för brukarintressen. Projektet tar sin utgångspunkt i två olika typer av metodinriktade samverkansplattformar - Interdisciplinär Tjänstedesign och Co-Design – vilka kommer att förenas, utforskas och utvecklas.

Centrala begrepp är: hållbarhet, medborgare, planprocess, stadsförtätning, stadskvalitet, komplexitet, dynamik, samverkansplattform, co-design, interdisciplinär tjänstedesign, boundary objects, proaktiva designlösningar, experiment, samskapande, förtroende, acceptans.