Kunskapens framträdandeformer

Ett projekt om kunskapsutveckling och högskolepedagogik med dubbelt perspektiv: teori och gestaltning.

Kunskapens framträdandeformer/Performing Knowledge. A project to improve knowledge in higher education through a double perspective, Theory and Performance

I det pågående projektet; Kunskapens framträdandeformer - placerat i skärningspunkten mellan utbildningsvetenskap och området Performative Social Science - sammanförs visuell kultur, genus-, medie- och kommunikationsvetenskap, interkulturella studier samt bildpedagogik.  

Studien fokuserar såväl tillkomsten som slutpresentationen av examensarbeten på respektive utbildningar. Det saknas forskning inom det område som projektet avser att undersöka. Samtidigt visar sig ett ökande behov på många lärosäten av att pröva kombinerade verktyg för examensarbeten. I detta projekt sammanförs vetenskapsområden som visuell kultur, genus-, medie- och kommunikationsvetenskap, interkulturella studier, medie- och bildpedagogik. Inom vart och ett av dessa områden finns redan en del forskning om nya kunskaps- och kommunikationsformer. Däremot saknas betydande forskning som undersöker olika skärningspunkter mellan teoretiska praktiker och gestaltningspraktiker. En styrka i detta avseende är sammansättningen av forskargruppen från olika pedagogiska fält vilket ger praxisorienterad tillämpning inom relativt skilda men jämförbara professionsutbildningar.

Ett konstruktionistiskt kulturperspektiv utgör projektets gemensamma teoretiska och metodologiska ram. Det betyder bl.a. att vi tar oss an den uppdelning mellan teori och gestaltning som är inbyggd i kulturella föreställningar och institutionella praktiker. Konstruktionism inom utbildningsfilosofi har rötter i pragmatism, kritisk teori och poststrukturalism. Här uppmärksammas vikten av och strävan efter en utbildning där deltagarna ingår som lärande subjekt. Detta möjliggör att erfarenhetsaspekter och kunskaper som deltagarna bär med sig in i utbildningen också blir en aktiv del i olika gestaltningar av lärandet. Här ses erfarenheter inte som något man ”har” utan något som ”görs”. De olika delstudierna betonar och kombinerar i olika grad aktörs-, diskurs- och positioneringsteori. Projektet ansluter även till det framväxande teoriområdet ”Performative Social Science” inom kvalitativ forskning, som arbetar för en förståelse för forskningsprocesser där olika gestaltningsverktyg ingår. Dessa metoder beskriver inte enbart omvärlden ”som den är”, utan tillskapar den också. De är "performativa" i betydelsen att de har effekt; de gör skillnad, gör att realiteter framträder och fungerar så att de hjälper till att framställa vad som samtidigt undersöks och upptäcks. En viktig tanke inom denna tradition är således att akademisk produktion är performativ, den är aldrig ”oskyldig”, utan ett resultat av kreativitet – dvs. skapande.

Projektet avser att utveckla såväl teori som metodologi för kvalitativ forskning inom utbildningsvetenskap med fokus på kombinationer av multimediala lärprocesser och gestaltningar. Genom att undersöka arbetsfördelningen mellan vetenskapliga och gestaltande verktyg och utmana införstådda betydelser av hur vetenskaplig kunskap gestaltas, förväntas projektet bidra till att studenternas inflytande över sin kunskapsutveckling förstärks. Det förväntade resultat blir ökad kunskap om och tillgänglighet till lärprocesser med både teori och gestaltning i examensarbetet. Detta innefattar även utveckling av kriterier för bedömning av examensarbeten med ”dubbelt perspektiv”.

Projekttid: 2008 – 2010
Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektansvarig: Anette Göthlund (anette.gothlund@konstfack.se), Konstfack. Från Konstfack ingår även Ulla Lind och Cecilia Andersson i forskargruppen, Helena Danielsson från Högskolan Dalarna, Birgitta Odelfors från Örebro universitet, Ana Graviz  verksam på Södertörns Högskola och Margareta Melin och Bo Reimer från Malmö Högskola (K3).