Smart ljus: Utveckling av nya belysningsstrategier för gångvägar.

Forskningsprojektet Smart ljus ska ta fram nya, energieffektiva belysningslösningar för gångvägar och stråk i urbana miljöer.

Forskningsprojektet ska utveckla nya belysningslösningar för stadsmiljöer där fotgängare rör sig. Lösningarna ska vara energieffektiva, ge bättre sikt och samtidigt vara estetiskt tilltalande och bidra till att människor känner sig trygga.

I tidigare studier, gjorda i Botkyrka kommun, har man sett att när den direkta belysningen på gångbanan minskades, samtidigt som belysningen i området 10-30 meter omkring gångbanan ökades svagt, så fick försökspersonerna en bättre rumsuppfattning, såg bättre och kände sig tryggare. Samtidigt blev belysningen mer estetiskt tilltalande och energiåtgången minskade ca 40%. Det här projektet bygger på de tidigare studierna i Botkyrka kommun.

Den här studien ska ta fram rekommendationer och konkreta förslag på energieffektiv belysning. I ett första skede ska förslagen implementeras i Botkyrka kommun, för att senare föras vidare till andra kommuner och Trafikverket. Datainsamling kommer att ske i Konstfacks perceptionslaboratorium, på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet samt på plats i Norra Botkyrka.

Projektet är en samverkan mellan Konstfack, Stockholms universitet och Botkyrka kommun.

Projektledare: Loove Broms, lektor i design, Konstfack.
Finansiär: Energimyndigheten
Projektperiod: 2016-2019