Visuella och materiella kulturer i pedagogiska rum, 15 hp, HT23

Kursen vänder sig till yrkesverksamma lärare på alla nivåer som undervisar i estetiska ämnen, liksom till musei-, hantverks-, mediepedagoger eller andra intresserade av frågor om rumslighet och lärande.

Kursen kan fungera som del i en magisterexamen i bildpedagogik eller masterexamen i visuella kulturer och lärande med inriktning bildpedagogik.

Visuell kultur, materiell kultur och lärande kan beskrivas som ett kunskapsområde i spänningsfältet mellan konstnärlig och vetenskaplig forskning, innefattande teoretiska perspektiv som visuell och materiell kultur, performativitet, identitet och lärande.

Denna kurs på avancerad nivå riktar sitt fokus mot frågor om hur visuella och materiella kulturer agerar i olika lärmiljöer och på vilka sätt de bidrar till lärande och meningsskapande processer.

Vi utforskar tillsammans hur rum och rumslighet kan analyseras i relation till frågor om kunskap och lärande, utifrån ett vidgat perspektiv på vad pedagogiska rum kan vara.

Som deltagare i kursen får du möjlighet att formulera och genomföra ett mindre projekt som anknyter till ditt eget verksamhets- eller intresseområde. Till detta knyts metoder som erbjuder sätt att bearbeta och analysera ditt material.

Som ett spår genom kursen löper även reflektioner kring etik- och värdegrund kopplat till olika lärmiljöer, till exempel i fråga om tillgänglighet och inkludering.

I kursen arbetar vi med:

- Lärmiljöer och rumslighet – ett vidgat perspektiv på det pedagogiska rummet
- Studier av visuella och materiella kulturers närvaro och agens i olika lärmiljöer
- Metoder för utforskande av olika lärmiljöer
- Bearbetning (t ex transkription i olika former) och analys av multimodala forskningsmaterial
- Visualitet, materialitet och performativitet i relation till lärande och kunnande
- Etiska perspektiv


Lärandemål:
Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:

Kunskap och förståelse:

  • redogöra för centrala begrepp och tankegångar inom de teorier kursen introducerar
  • redogöra för hur olika lärmiljöer tillskapas i samspel med visuella och materiella kulturer

Färdighet och förmåga:

  • formulera hur något av de teoretiska perspektiv som introduceras i kursen kan appliceras i en studie kring lärande inom det egna verksamhets- eller intresseområdet
  • bearbeta ett empiriskt material
  • tillämpa begrepp från de teorier kursen introducerar i analys av ett eget empiriskt material

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • reflektera kring hur visuell och materiell kultur fungerar som medskapare av olika lärmiljöer
  • reflektera kring den egna rollen och det teoretiska perspektivets betydelse i forskning och kunskapsproduktion
  • reflektera kring etiska förhållningssätt i olika lärmiljöer

Förkunskapskrav:
Lärarexamen om minst 180 hp som innehåller minst 45 hp bild, slöjd, media eller design, eller kandidatexamen som innehåller minst 60 hp inom ämne med relevans för kursens område. Dessutom krävs godkänt/E i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval:
CV och motiveringsbrev.

Studietid, studietakt, studieform: 
Start- och slutveckor: v. 35 2023 – v. 2 2024
Studietakt: 50%
Distansundervisning

Antal platser: 12

Examination: Kursen examineras genom multimodala gestaltningar.

Undervisningsspråk: Svenska, men undervisning på engelska kan förekomma

Undervisningsnivå: Avancerad nivå

Kursplan: LF2003

Kursbeskrivning och litteraturlista: Kommuniceras senast två veckor innan kursstart

Schema: Kommuniceras senast två veckor innan kursstart

 

Så här ansöker du

1. Anmälan till antagning.se (15 mar - 17 apr 2023).
Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 

2. Styrka behörighetskravet och skicka in filer för urval till antagning.se (15 mar - 2 maj 2023).
Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighetskraven finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se.

Du behöver även ladda upp filer för att delta i urvalet. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

Endast filer som laddats upp till aktuell antagningsomgång kan beaktas i urvalet.

Filer att ladda upp för urvalet (som 1 PDF):
- CV
- Skriftligt motiveringsbrev (max 1 A4)

Accepterade filformat: PDF. Döp filen till "Visuella och materiella kulturer". Filen laddas upp genom att logga in på antagning.se, gå sen till Mina sidor och klicka på Meriter och därefter Dokumentuppladdning.  Kom ihåg att när du har laddat upp dina dokument så kan du inte radera dem.

Institution: Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS)

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.