Självständigt arbete för magisterexamen i bildpedagogik, 15 hp, VT2024

Som fristående kurs på distans och halvfart (50%) erbjuder Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS) kursen Självständigt arbete för magisterexamen i bildpedagogik.

Kursen utgör den avslutande, och obligatoriska, delen i den serie av fristående kurser som kan ligga till grund för en magisterexamen i bildpedagogik. Inom ramen för denna kurs genomför kursdeltagarna sina självständiga arbeten, som presenteras i en magisteruppsats. Kursen vänder sig till yrkesverksamma lärare på alla nivåer som undervisar i estetiska ämnen, liksom till musei-, hantverks- och mediepedagoger.

På Konstfack är ämnet bildpedagogik nära knutet till kunskapsområdet visuella och materiella kulturstudier. Visuell kultur, materiell kultur och lärande kan beskrivas som ett kunskapsområde i spänningsfältet mellan konstnärlig och vetenskaplig forskning, innefattande teoretiska perspektiv som visuell och materiell kultur, performativitet, identitet och lärande.

I denna kurs på avancerad nivå får du under en termin möjlighet att fördjupa dig i ett eget projekt som du formulerar, genomför och presenterar som en vetenskaplig uppsats. Företrädesvis använder du dig av de kunskaper som du redan har skaffat dig under tidigare kurser, på IBIS eller andra lärosäten – och de erfarenheter du har gjort i ditt professionella liv. Det kan vara som pedagog, konstnär eller annan verksamhet som du har varit eller är engagerad i. Gemensamma seminarier och grupprelaterade övningar sker via Zoom fredagar ca var tredje vecka. Däremellan arbetar studenten självständigt samt har individuella handledningstillfällen.

I kursen arbetar vi med:

  • Forskningsdesign, teori och metod inom kvalitativa utbildningsvetenskapliga traditioner
  • Etiska förhållningssätt i kvalitativ forskning
  • Gestaltande former för kunskapsproduktion och kunskapsrepresentation
  • Individuellt projektarbete med uppsatsarbete
  • Det akademiska samtalet


Lärandemål:
Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:

  • tillämpa ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt för forskning med relevans för bildpedagogiskt arbete
  • genomföra en undersökning utifrån vetenskapliga teorier och metoder
  • reflektera och argumentera för etiska val och förhållningssätt
  • kommunicera och presentera sin undersökning i en vetenskaplig uppsats
  • föra ett akademiskt samtal kring det egna och en medstudents självständiga arbete

Förkunskapskrav:
Lärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande som innehåller minst 45 hp i bild, slöjd, media eller design, eller kandidatexamen som innehåller minst 60 hp inom ämne med relevans för kursens område.

Utöver detta krävs:
- 15 hp på avancerad nivå inom huvudområdet bildpedagogik

och

- 30 hp i ett ämne med relevant anknytning till huvudområdet.

Dessutom krävs godkänt betyg i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval:
CV och motiveringsbrev.

Studietid, studietakt, studieform: 
Start- och slutveckor: v. 3 2024 – v. 22 2024
Studietakt: 50%
Distansundervisning

Antal platser: 6

Examination: Kursen examineras genom:

- Presentation av studie som redovisas med en vetenskaplig uppsats

- Akademiskt samtal kring vetenskaplig uppsats.

Undervisningsspråk: Svenska, men undervisning på engelska kan förekomma

Undervisningsnivå: Avancerad nivå

Kursplan: LF2004

Kursbeskrivning och litteraturlista: Kurslitteratur

Schema: Kommuniceras senast två veckor innan kursstart


Så här ansöker du

1. Anmälan till antagning.se (15 sept - 16 okt 2023).
Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 

2. Styrka behörighetskravet och skicka in filer för urval till antagning.se (15 sept - 1 nov 2023).
Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighetskraven finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se.

Du behöver även ladda upp filer för att delta i urvalet. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

Endast filer som laddats upp till aktuell antagningsomgång kan beaktas i urvalet.

Filer att ladda upp för urval:

- CV
- Motiveringsbrev (max 1 A4)

Bifogas sammanfogat som en (1) PDF. Döp filen till "Självständigt arbete för magister". Filen laddas upp genom att logga in på antagning.se, gå sen till Mina sidor och klicka på Meriter och därefter Dokumentuppladdning. Kom ihåg att när du har laddat upp dina dokument så kan du inte radera dem.

Accepterade filformat: PDF.