Texten i rummet, 15 hp, HT23-VT24

Texten i rummet behandlar det skrivna och talade ordet som bildkonstnärligt material – vad som ofta benämns som textkonst. Fokus ligger på språklighet, kontextualisering och gestaltning. Kursen vänder sig till yrkesverksamma konstnärer och studenter, grafiska formgivare och författare.

Kursansvarig lärare: Magnus Bärtås

I kursen behandlas visuell poesi och olika konceptuella strategier inom textkonst såsom kopiering, sampling och kontextförflyttning. Fokus ligger på visuella-textuella praktiker och dess läsarter främst utifrån ett spatialt perspektiv – både vad det gäller utställningsrummet och det offentliga/sociala rummet. Även boken som objekt och konstnärlig utsaga och dess distributionskanaler behandlas.

Målgrupp:
Yrkesverksamma konstnärer och studenter, grafiska formgivare och författare, eller studenter inom bildkonst och litteratur.

Lärandemål:

Efter genomgången kurs ska den studerande ha förmåga att:

– redogöra för bärande begrepp inom textbaserad konst och konstnärliga metoder som relaterar till rumslig textuell praktik
– reflektera över texters visuella, spatiala och performativa aspekter;
– kreativt gestalta en undersökning eller utsaga genom text/objekt/bild och/eller ljud;
– presentera, diskutera och kritiskt utvärdera sina egna arbetsmetoder;
– placera sin konstnärliga praktik i ett större sammanhang.


Förkunskapskrav:
Kandidatexamen om minst 180 hp i konst eller litterär gestaltning, eller motsvarande.
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 och Engelska 6.

Urval:
Urvalet baseras på portfolio, CV och motiveringsbrev. 

Studietid, studietakt:
v.35 2023 - v.22 2024
25% Kvartsfart
Campusbaserad
Preliminärt schema, tisdagar och onsdagar.
29-30 aug.
10 11 okt.
21 22 nov.
6-7 feb.
19-20 mar.
30 apr.-1 maj.
28-29 maj.

Kursplan: KOY034

Plats: Konstfack

Antal platser: ca 12

Undervisningsspråk: Svenska

Undervisningsnivå: Avancerad nivå

Examination:
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd. Examination sker genom inlämningsuppgifter samt ett obligatoriskt slutprojekt.

Så här ansöker du

1. Anmälan till antagning.se (15 mar - 17 apr 2023).
Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 

2. Styrka behörighetskravet och skicka in filer för urval till antagning.se (15 mar - 2 maj 2023).
Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighetskraven finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se.

Du behöver även ladda upp filer för att delta i urvalet. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

Endast filer som laddats upp till aktuell antagningsomgång kan beaktas i urvalet.

Filer att ladda upp för urval:

-  Portfolio med 3-5 arbetsprover
-  CV
- Motiveringsbrev (max 1 A4)


Filerna sammanställs som 1 PDF.

Accepterade filformat: PDF. Döp filen till "Texten i rummet". Filen laddas upp genom att logga in på antagning.se, gå sen till Mina sidor och klicka på Meriter och därefter Dokumentuppladdning.  Kom ihåg att när du har laddat upp dina dokument så kan du inte radera dem.


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.