Självständigt arbete för masterexamen i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik, 30 hp, VT24-HT24

Som fristående kurs på distans och halvfart (50%) erbjuder Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS) kursen "Självständigt arbete för masterexamen i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik".

Kursen utgör den avslutande, och obligatoriska, delen i den serie av fristående kurser som kan ligga till grund för en masterexamen i visuella kulturer och lärande med inriktning bildpedagogik. Inom ramen för denna kurs genomför kursdeltagarna sina självständiga arbeten, som presenteras i en masteruppsats samt en performativ redovisning i valfri form. Kursen vänder sig till yrkesverksamma lärare på alla nivåer som undervisar i estetiska ämnen, liksom till musei-, hantverks- och mediepedagoger.

Visuell kultur, materiell kultur och lärande kan beskrivas som ett kunskapsområde i spänningsfältet mellan konstnärlig och vetenskaplig forskning, innefattande teoretiska perspektiv som visuell och materiell kultur, performativitet, identitet och lärande. Bildpedagogik ser vi utifrån ett likaledes brett och tvärvetenskapligt perspektiv där pedagogiska teorier utgör en del, men här finns även barn- och ungdomsvetenskap, psykologi, sociologi och olika kulturteorier. Dessa perspektiv möter bild- och konstnärliga praktiker i handling. Liksom i lika hög grad medie-, design- och olika hantverkspraktiker. 

I denna kurs på avancerad nivå får du under två terminer möjlighet att fördjupa dig i ett eget projekt som du formulerar, genomför och presenterar som en vetenskaplig uppsats och ytterligare valfri gestaltad form. Företrädesvis använder du dig av de kunskaper som du redan har skaffat dig under tidigare kurser, på IBIS eller andra lärosäten– och de erfarenheter du har gjort i ditt professionella liv. Det kan vara som pedagog, konstnär eller annan verksamhet som du har varit eller är engagerad i. Gemensamma seminarier och grupprelaterade övningar sker via Zoom fredagar ca var tredje vecka. Däremellan arbetar studenten självständigt samt har individuella handledningstillfällen.

I kursen arbetar vi med:

  • Forskningsdesign, teori och metod inom kvalitativa utbildningsvetenskapliga traditioner
  • Etiska förhållningssätt i kvalitativ forskning
  • Gestaltande som form för kunskapsproduktion och kunskapsrepresentation
  • Individuellt projektarbete med uppsats- och gestaltningsarbete
  • Det akademiska samtalet

 

Lärandemål
Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:

  • tillämpa ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt för forskning inom fältet för visuell kultur och lärande samt med relevans för bildpedagogiskt arbete
  • genomföra en undersökning utifrån vetenskapliga teorier och metoder
  • reflektera och argumentera för etiska val och förhållningssätt
  • kommunicera och presentera sin undersökning i en vetenskaplig uppsats och performativ redovisning
  • föra ett akademiskt samtal kring det egna och en medstudents självständiga arbete

Förkunskapskrav
Lärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande som innehåller minst 45 hp i bild, slöjd, media eller design, eller kandidatexamen som innehåller minst 60 hp inom ämne med relevans för kursens område.

Utöver detta krävs:

- 60 hp på avancerad nivå inom huvudområdet visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik,

och

- 30 hp i ett ämne med relevant anknytning till huvudområdet.

Dessutom krävs godkänt betyg i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval:
CV och motiveringsbrev.

Studietid, studietakt, studieform: 
Start- och slutveckor: v. 3 2024 – v. 3 2025
Studietakt: 50%
Distansundervisning

Antal platser: 6

Examination: Kursen är uppdelad i två moment om vardera 15 hp.

Moment 1. Redovisning av projektplan

Moment 2. Presentation av studie som redovisas med en vetenskaplig uppsats och performativ redovisning, akademiskt samtal kring vetenskaplig uppsats och performativ redovisning

Undervisningsspråk: Svenska, men undervisning på engelska kan förekomma

Undervisningsnivå: Avancerad nivå

Kursplan: LF2005

Kursbeskrivning och litteraturlista: Kurslitteratur

Schema: Kommuniceras senast två veckor innan kursstart


Så här ansöker du

1. Anmälan till antagning.se (15 sept - 16 okt 2023).
Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden

2. Styrka behörighetskravet och skicka in filer för urval till antagning.se (15 sept - 1 nov 2023).
Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighetskraven finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se.

Du behöver även ladda upp filer för att delta i urvalet. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

Endast filer som laddats upp till aktuell antagningsomgång kan beaktas i urvalet.

Filer att ladda upp för urval:

- CV
- Motiveringsbrev (max 1 A4)

Bifogas sammanfogat som en (1) PDF. Döp filen till "Självständigt arbete för master". Filen laddas upp genom att logga in på antagning.se, gå sen till Mina sidor och klicka på Meriter och därefter Dokumentuppladdning. Kom ihåg att när du har laddat upp dina dokument så kan du inte radera dem.

Accepterade filformat: PDF.