Introduktion till visuella och materiella kulturstudier och bildpedagogik, 30 hp, HT24 - VT25

Bildpedagogik ska förstås som ett brett ämne, med tillhörighet i utbildningsvetenskap men genomsyrat av estetisk och praktisk kunskap som återfinns i såväl formella som informella lärmiljöer. Det kan beskrivas som ett kunskapsområde i spänningsfältet mellan konstnärlig och vetenskaplig forskning. Det är också ett kunskapsområde som sammanbinder såväl det etnografiska som det konstnärliga kulturbegreppet; häri ryms teorier kopplade till estetiska lärprocesser, designprocesser, medie- och kommunikationsvetenskap, multimodala kunskapsformer och performativitet.

Syftet med denna kurs är att knyta visuella och materiella kulturstudier till pedagogiska frågeställningar: Hur lär vi oss genom att arbeta med visuella, materiella och multimodala uttrycksformer? Hur förstår och värderar vi kunskapers olika framträdandeformer, t.ex. multimodala sådana? Och hur kan vi bedriva forskning om men även genom visuella, materiella, multimodala och performativa teorier och metoder?

I kursen arbetar vi med:

- Teorier och metoder inom områdena visuell kultur, materiell kultur och bildpedagogik. Vi sätter dem i relation till olika forskningsprocesser, med betoning på visuella, materiella och performativa tillvägagångssätt.

- Källkritik, källhantering och forskningsetik med särskild inriktning mot deltagande metoder

- Bearbetning och analys av ett avgränsat forskningsmaterial relevant för kursens område.

Kursupplägg
Under kursens gång arbetar studenterna med ett mindre projekt (”miniprojekt”) där de formulerar en avgränsad studie med inriktning mot visuell och/eller materiell kultur och bildpedagogik. Vi uppmuntrar studenterna att använda sig av såväl konstnärliga som vetenskapliga kompetenser. Studenterna har möjlighet att i kursen använda erfarenheter och material från pågående yrkesverksamhet. Var tredje torsdag och fredag är schemalagd undervisningstid då kursdeltagarna ses på zoom och deltar i föreläsningar, seminarier och workshops. Däremellan arbetar studenterna individuellt med läsning av kurslitteratur och de egna miniprojekten.

Målgrupp
Kursen vänder sig till bild-, slöjd, media-, designlärare som önskar vidareutbilda sig och fördjupa sina kunskaper med fokus mot forskning eller utrednings-/utvecklingsarbete. Den lämpar sig även för de med intresse för pedagogiska frågor, exempelvis museipedagoger och andra inom kultur- och medieområdet. Kursen kan ingå i en magisterexamen i bildpedagogik eller masterexamen i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik vid Konstfack.

Förkunskapskrav
Lärarexamen om minst 180 hp som innehåller minst 45 hp bild, slöjd, media eller design, eller kandidatexamen som innehåller minst 60 hp inom ämne med relevans för kursens område. 

Dessutom krävs godkänt/E i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval
Urval sker genom samlad bedömning av den sökandes examensarbete/uppsats på kandidatnivå (eller motsvarande), CV och motiveringsbrev.

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v 36 2024 - v 23 2025
Studietakt: 50 %
Studieform: Distans

Examination: Kursen är uppdelad i två moment om vardera 15 hp. Den första terminen avslutas med en examination i form av ett skriftligt paper och multimodala presentationer. Andra terminen avslutas med en multimodal presentation av ”miniprojektet”, liksom opponent- och respondentarbete. För kursen används betygsskalan Underkänd, Godkänd.

Utbildningsnivå: Avancerad
Plats
: Online (Zoom).
Undervisningsspråk: Svenska
Kursplan:
LM1001_Introduktion.pdf
Litteraturlista: Kurslitteraturlista publiceras i april/maj

 

Så här ansöker du

1. Anmälan till antagning.se (15 mar - 15 apr 2024).

Anmälan till kursen sker på antagning.se under anmälningsperioden.

2. Styrka behörighetskravet och ladda upp filer för urval till antagning.se (15 mar - 2 maj 2024)

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighetskraven finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se.

Du behöver även ladda upp en fil för att delta i urvalet. Denna fil kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

Endast fil som laddats upp till aktuell antagningsomgång, HT24, kan beaktas i urvalet.

Att ladda upp för urval:

- Examensarbete / uppsats på kandidatnivå, eller motvarande (eventuell gestalande del kan också dokumenteras i PDF:en).
- CV
- Skriftligt motiveringsbrev (max 1 A4)

Bifoga examensarbete, CV och skriftlig motivering sammanfogat som en (1) PDF.
Döp filen till "Introduktion".
Filen laddas upp genom att logga in på antagning.se, gå sen till Mina sidor och klicka på Meriter och därefter Dokumentuppladdning.  Kom ihåg att när du har laddat upp dina dokument så kan du inte radera dem.

Accepterade filformat: PDF. Observera att inbäddade länkar inte fungerar.

Institution: Institutionen för bild - och slöjdpedagogik (IBIS).

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.