Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinärt lärande (kurspaket 60 hp), HT24-VT26

Välkommen att söka ett unikt tvärvetenskapligt utbildningssamarbete mellan Konstfack och Södertörn högskola!

Kurspaketet Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinärt lärande vänder sig till dig som är yrkesverksam och vill utveckla nya arbetssätt och en bredare kompetens inom gestaltad livsmiljö. Du kan till exempel arbeta som konstnär, arkitekt, landskapsarkitekt, inredningsarkitekt, formgivare eller designer. Du kan arbeta som konstprojektledare, konsult eller kurator på statlig, regional eller kommunal nivå med frågor som berör det offentliga rummet, offentlig konst eller stadsplanering.

Under din studietid får du möjlighet att träffa kollegor från andra discipliner och branscher och fördjupa din färdighet vad gäller samarbeten över olika yrkesområden. Målet är att du som student ska bli mer medveten om och bättre kunna ta tillvara på din egen kompetens, samtidigt som du konfronteras med olika och ibland motstridiga perspektiv som rör sig inom samma fält.

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med såväl näringsliv som civilsamhälle. Flera arkitektkontor, fastighetsägare, företrädare för byggsektorn liksom representanter frånstadsplaneringskontor, offentlig konst och konstnärer har varit aktiva i olika workshops och möten för att ge perspektiv på vad utbildningen kan tänkas behöva innehålla. Flera av dessa aktörer kommer också att delta i undervisningen genom olika typer av samarbeten.

Varför en tvärvetenskaplig utbildning? 
Genom kurserna på Konstfack och Södertörn får du en bred och tvärdisciplinär utbildning i vad gemensamma rum och gestaltad livsmiljö kan betyda i olika sammanhang. Kunskapsgodset kommer alltså från skilda men angränsande fält; konstnärlig praktik och forskning, arkitektur, konstvetenskap, etnologi, urbana studier och kulturgeografi. Poängen är att ge studenten möjligheten att orientera sig i sitt eget och andras yrkesfält och få syn på de interdisciplinära perspektiven. Läsefrukterna kan sättas i relation till den egna praktiken och studenterna får under utbildningen också förståelse för andra yrkeskategoriers kunnande och förutsättningar.

Vad ingår?
Vi introducerar och använder oss av skrivande som metod för att utforska den egna praktiska kunskapen, en metod utvecklad på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Under utbildningen får du även möjlighet att fördjupa dina egna kunskaper och reflektera över ditt eget och andras kunnande genom teoretiska studier, fältstudier och praktiska övningar. De praktiska momenten utgår från problembaserat lärande med spekulativa, utforskande och prövande metoder. Vi gör några studiebesök tillsammans och i de olika kurserna möter du även gästföreläsare med olika förhållningssätt för att möta de komplexa framtidsfrågor och samhällsförändringar vi står inför.

Studieformer
Du läser i två år på halvfart tillsammans med en interdisciplinär studentgrupp om totalt ca 25 studenter.
Studietakten är på halvfart och bedrivs till stor del på distans.
Det ingår fem träffar/undervisningstillfällen per termin, vilket innebär träffar en gång i månaden.
Varje tillfälle är tre dagar i sträck, onsdag – fredag.
Undervisningen sker dessa dagar omväxlande på Konstfack campus vid Telefonplan och Södertörn högskolas campus i Flemingsberg.
Veckorna emellan dessa undervisningstillfällen planerar varje student själv tiden för inläsning av kurslitteratur, grupparbeten eller eget arbete.

Varje termin innehåller en kurs på Konstfack och en på Södertörns högskola på 7,5 poäng vardera.

Höstterminen 2024
3 september: Registrering på Södertörns högskola och Konstfack

Träff 1: 11-13 september
Träff 2: 9-11 oktober
Träff 3: 6-8 november
Träff 4: 4-6 december
Träff 5: 8-10 januari

Vårterminen 2025
Träff 1: 22-24 januari
Träff 2: 19-21 februari
Träff 3: 19-21 mars
Träff 4: 23-25 april
Träff 5: 21-23 maj

Efter studierna
Efter avslutade studier har du fått stärkt kompetens för att arbeta inom området gestaltade livsmiljö. Du får insikter om centrala frågor om hållbar stadsutveckling inom akademi, yrkesliv och det civila samhället. Du kommer även att få breddad förståelse för verksamhetsfältets olika aktörer, vilket gör dig attraktiv för alla aktörer inom hållbar stadsutveckling vare sig det gäller egna projekt, samverkansprojekt kring en gestaltad livsmiljö eller andra uppdrag. Utbildningens nära koppling till starka forskningsmiljöer samt ett växande arbetsfält utanför akademin öppnar upp flera tänkbara karriärvägar för studenterna.

Kurspaketet ger redskap för livslångt lärande och träning i att reflektera över den egna praktiska kunskapen vilket ökar studentens förmåga att själv fortsätta utveckla sitt kunnande. Genom kurspaketet ökar studentens förmåga att genomföra konstnärligt utvecklingsarbete, delta i forskningsprojekt eller själv initiera externfinansierade forskningsprojekt inom offentlig konst och gestaltad livsmiljö.

Ett kurspaket leder inte till någon examen.

Kursansvariga lärare
Loulou Cherinet, Professor, Konst
Håkan Nilsson, Professor, Konstvetenskap
Sofia Wiberg, Forskare, Urbana och regionala studier

Förkunskapskrav
Kandidatexamen om minst 180 hp i konst, arkitektur, design, konsthantverk, kuratoriell praktik eller ett för kursen annat relevant ämne, alternativt minst tre års yrkesverksamhet (styrks med CV).

Dessutom krävs godkänt betyg i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval
Urval sker på konstnärlig grund genom samlad bedömning av den sökandes portfolio, CV och motiveringsbrev. Se nedan hur du skickar in filer för urval.

Studietid: vecka 36 2024 - vecka 23 2026
Studietakt: 50%
Studieform: Campus ca 5 träffar á tre dagar per termin, i övrigt distansstudier

Antal platser: ca 12.
Du studerar tillsammans med cirka 25 studenter där 12 studenter antas via Konstfack och 13 antas via Södertörn högskola.

Undervisningsspråk: Svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsnivå: Avancerad nivå

Observera att utbildningen leder inte till någon examen.


Ingående kurser

Kurspaketet innehåller sju kurser inom flera ämnen på omväxlande konstnärlig/praktisk grund och vetenskaplig/teoretisk grund. Du kan inte söka enstaka eller ett urval av de kurser som ges i kurspaketet, utan om du antas till ett kurspaket så ingår alla kurser som i paketet.

 
Termin 1, HT 2024

Konstfack
Självreflexiva metoder och den praktiska kunskapens teori (7,5 hp)

Södertörns högskola:
Gestaltad livsmiljö: Det offentliga rummet som mötesplats för arkitektur, form, konst och kulturarv (7,5 hp)

Termin 2, VT 2025

Konstfack
Gestaltad livsmiljö – Interdisciplinär process (7,5 hp)

Södertörns högskola
Mångdisciplinära beslutsprocesser och samverkan i det offentliga rummet (7,5 hp)

Termin 3, HT 2025

Konstfack
Gestaltad livsmiljö – Spekulativ praktik (7,5 hp)

Södertörns högskola
Att tolka det offentliga rummet: interdisciplinära perspektiv på platsanalys (7,5 hp)

Termin 4, VT 2026

Konstfack
Individuellt projekt (15 hp)

Schema:
Höstterminen 2024

3 september: Registrering på Södertörns högskola och KonstfackTräff 1: 11-13 september
Träff 2: 9-11 oktober
Träff 3: 6-8 november
Träff 4: 4-6 december
Träff 5: 8-10 januari

Vårterminen 2025
Träff 1: 22-24 januari
Träff 2: 19-21 februari
Träff 3: 19-21 mars
Träff 4: 23-25 april
Träff 5: 21-23 maj

Kursbeskrivningar och litteraturlista: Publiceras augusti 2024

 

Så här ansöker du

1. Anmälan till antagning.se (15 mar - 15 apr 2024).
Anmälan till kursen sker på antagning.se under anmälningsperioden.

2. Styrka behörighetskravet och ladda upp filer för urval till antagning.se (15 mar - 2 maj 2024)

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighetskraven finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se.

Du behöver även ladda upp en fil för att delta i urvalet. Denna fil kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

Endast fil som laddats upp till aktuell antagningsomgång, HT24, kan beaktas i urvalet.

Att ladda upp för urval
- Portfolio
- Motiveringsbrev (max 1 A4)
- CV

Bifoga arbetsprover, motiveringsbrev och CV sammanfogat som en (1) PDF.
Döp filen till "Gestaltade livsmiljöer".
Filen laddas upp genom att logga in på antagning.se, gå sen till Mina sidor och klicka på Meriter och därefter Dokumentuppladdning.  Kom ihåg att när du har laddat upp dina dokument så kan du inte radera dem.

Observera att inbäddade länkar inte fungerar.

Accepterade filformat: PDF

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.