Studiedokumentation i Ladok och personuppgifter

Varje högskola ska enligt högskoleförordningen föra ett studieregister över de studerande och deras studieresultat (SFS 2012:713). Konstfack för ett datorbaserat register (Ladok) över sina studenter.

Bestämmelser om hur registret ska användas finns i Förordning om redovisning av studier m.m vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153). I registret finns bl.a. uppgifter om namn, adress och grundläggande behörighet. Fortlöpande förs uppgifter om registreringar och studieresultat in.

En del av dessa uppgifter överförs också till Centrala studie­stödsnämnden (CSN), Statistiska centralbyrån (SCB) och Migrationsverket.

Personuppgiftsbehandling
Som student på Konstfack behöver du lämna vissa personuppgifter till oss. Personuppgifter kan vara t.ex. namn, personnummer och adress. Vi behöver dina uppgifter för att kunna rapportera studieresultat, handlägga ärenden kopplade till din studietid och utfärda examen.

Dina personuppgifter i Ladok har vi hämtat från ansökningssystemet antagning.se (UHR). Personuppgifter överförs också mellan våra interna system för att ge antagna studenter access till exempelvis lokaler, datorer och nätverk.

En stor del av den information som finns vid högskolan utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.

Konstfack behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas nedan för dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Konstfack (org.nr. 2021001199) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna som samlats in av Konstfack.

Läs mer om hur Konstfack behandlar dina personuppgifter på den här länken.