Klagomål

Om du har ett klagomål kontaktar du först den person som ditt klagomål berör. Om du har synpunkter på något som är relaterat till dina studier tar du i första hand kontakt med kurs eller programansvarig lärare/handledare.

I många fall kan problemet åtgärdas direkt. Du kan även vända dig till prefekt på berörd institution eller skicka in ditt klagomål till institutionens funktionsbrevlåda.

Du kan även ta kontakt genom Studentkåren.

Om du upplever att du inte får den hjälp du behöver och att problemet kvarstår, har du möjlighet att lämna in ett skriftligt klagomål.

Skriftligt klagomål

Om du trots ovanstående kontakter vill ta frågan vidare utifrån dina skyldigheter/rättigheter kan du skicka in ett skriftligt klagomål till registrator@konstfack.se.

Uppge namn, e-post, telefonnummer samt enhet/institution och beskriv ditt klagomål så detaljerat som möjligt. Utgångspunkt brukar vara att den klagande kan förvänta sig ett svar inom tre veckor.


Processen kortfattat

1. Kontakta först personalen som berörs, om du inte får hjälp gå vidare.
2. Kontakta din lärare, om du inte är nöjd gå vidare.
3. Skriv ett skriftligt klagomål.
4. Det skriftliga klagomålet skickas till registrator.
5. Klagomålet utreds.
6. Skriftligt svar lämnas.