Klagomål / Complaints

In English below.
 

Om du har ett klagomål kontaktar du först den person som ditt klagomål berör. Om du har synpunkter på något som är relaterat till dina studier tar du i första hand kontakt med kurs eller programansvarig lärare/handledare. I många fall kan problemet åtgärdas direkt. Du kan även vända dig till prefekt på berörd institution eller skicka in ditt klagomål till institutionens funktionsbrevlåda.

Du kan även ta kontakt genom studentkåren. 
Om du upplever att du inte får den hjälp du behöver och att problemet kvarstår, har du möjlighet att lämna in ett skriftligt klagomål.

Skriftligt klagomål

Om du trots ovanstående kontakter vill ta frågan vidare utifrån dina skyldigheter/rättigheter kan du skicka in ett skriftligt klagomål till Skyddad adress.

Uppge namn, e-post, telefonnummer samt enhet/institution och beskriv ditt klagomål så detaljerat som möjligt. Utgångspunkt brukar vara att den klagande kan förvänta sig ett svar inom tre veckor.

Processen kortfattat:

1. Kontakta först personalen som berörs, om du inte får hjälp gå vidare.
2. Kontakta din lärare, om du inte är nöjd gå vidare.
3. Skriv ett skriftligt klagomål.
4. Det skriftliga klagomålet skickas till registrator.
5. Klagomålet utreds.
6. Skriftligt svar lämnas.

____________________________________________________________


In English

If you have a complaint, you should start by contacting the person concerned, many problems can best be addressed and solved immidiately. If there is an issue related to your studies, you should start by contacting the course leader, the programme coordinator or your supervisor. In many cases, the problem can be addressed immediately. You can also contact the head of your department, or submit your complaint to the department's mailbox.

You can also contact the Student Union.

If you have tried the above and still feel that you are not receiving adequate help and the problem persists, you have the opportunity to file a written complaint.


Written complaint


If you still (after following the advice above) wish to continue the matter based on your obligations / rights, you can submit a written complaint to Skyddad adress.
State your name, e-mail, telephone number and department and describe your complaint as detailed as possible.
Ordinarily, the complainant can expect a response within three weeks.

In short:

1. Start by contacting the person concerned. If you don't receive assistance/help you should proceed.
2. Contact your teacher. If you still are not satisfied, move on.
3. Write a written complaint.
4. The written complaint is sent to the registrar.
5. The complaint /matter will be examined. 
6. A written response will be provided. 

Uppdaterad: 22 januari 2020
Sidansvarig: