Studieuppehåll / Återuppta studier

Studieuppehåll är ett uppehåll i studierna för en viss tid. Studieuppehåll kan beviljas för längst ett år i taget.

Studenter som bedöms ha särskilda skäl för sitt studieuppehåll kan få en plats reserverad för återinträde till viss termin. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller särskilda omständigheter som vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring och studentfackliga uppdrag.

Om en student har uppehåll utan platsgaranti så kan återinträde endast beviljas i mån av plats. Institutionen beslutar om lediga studieplatser ska återbesättas eller inte.

Ett studieavbrott innebär att rätten till en utbildningsplats upphör eftersom antagningen alltid gäller ett visst kurs- eller programtillfälle. Studieavbrott registreras i Konstfacks studiedokumentationssystem. Vill studenten avbryta studierna för gott ska studenten anmäla detta till Skyddad adress.

Återinträde
Anmälan om återinträde görs skriftligt till registrator på särskild blankett senast 1 mars (start höstterminen). Studenter på lärarutbildningen kan även lämna anmälan den 1 oktober  (start vårterminen).

Uppdaterad: 13 augusti 2010
Sidansvarig: