Studieuppehåll / Återuppta studier

Studieuppehåll är ett uppehåll i studierna för en viss tid. Studenten ska anmäla uppehållet till Konstfack innan det påbörjats. Studieuppehåll kan anmälas för längst ett år i taget.

Studenter som bedöms ha särskilda skäl för sitt studieuppehåll kan få en plats reserverad för återinträde till viss termin. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller särskilda omständigheter som vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring och studentfackliga uppdrag.

Studieuppehåll utan skärskilda skäl registreras som tillfälligt studieavbrott. Återinträde kan då endast beviljas i mån av plats. Institutionen beslutar om lediga studieplatser ska återbesättas eller inte.

Ett studieavbrott innebär att rätten till en utbildningsplats upphör eftersom antagningen alltid gäller ett visst kurs- eller programtillfälle. Om en student inte lämnat in anmälan om återinträde eller anmält förlängt studieuppehåll inom föreskriven tid registreras studieavbrott. Som studieavbrott räknas också en termins frånvaro utan beviljat studieuppehåll eller om studenten inte registrerat sig på kurs/program i tid. Studieavbrott registreras i Konstfacks studiedokumentationssystem. Studenten får meddelande om detta. Vill studenten avbryta studierna för gott ska studenten anmäla detta till Skyddad adress.

Återinträde
Anmälan om återinträde görs skriftligt till registrator på särskild blankett senast 1 mars (start höstterminen). Studenter på lärarutbildningen kan även lämna anmälan den 1 oktober  (start vårterminen).

Uppdaterad: 13 augusti 2010
Sidansvarig: