Försäkringar

Studentförsäkring - om du skadar dig
Om du skadar dig under dina studier finns ett par försäkringar som kan vara aktuella, utöver din privata försäkring.

Du behöver bara registerad i Ladok som student för att studentförsäkringen ska gälla under studietiden.


Kammarkollegiets personskadeförsäkring för studenter
Som student är du försäkrad via Kammarkollegiets personskadeförsäkring för studenter. Den motsvarar en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för personskada som inträffar under skoltid eller under direkt färd mellan bostad och skola. I vissa speciella fall omfattar försäkringen även sjukdom som studenten fått via smitta. Ett exempel är om studenten smittas av något ämne i samband med studier i ett laboratorium. Ersättning kan lämnas vid sveda och värk, lyte och men, tandskada, kostnader pga skada, inkomsförlust mm. Kom ihåg att alltid spara läkarintyg, kvitton på utgifter etc.

Läs mer på Kammarkollegiets hemsida.

Om du är på praktik och skadar dig, kan även arbetsskadeförsäkringen gälla. Mer information om detta hittar du på Försäkringskassans hemsida. Se nedan.

Student IN-försäkring (för inresande)
Student IN-försäkringen är statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Den är ett komplement till Personskadeförsäkringen för studenter.
Fullständiga försäkringsvillkor går att läsa på Kammarkollegiets hemsida.

Student UT-försäkring (för utresande)

Student UT-försäkringen är statens försäkring för svenska studenter som studerar eller praktiserar utomlands. Försäkringen innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd och gäller dygnet runt.

Student-UT-försäkringen är en samlingsförsäkring som tecknas av respektive högskola. Det innebär att alla studenter omfattas av försäkringen om de studerar eller praktiserar på skolor, företag eller andra inrättningar utomlands som högskolan har avtal med. Försäkringsskyddet gäller även när studenten reser till och från studielandet. Fullständiga försäkringsvillkor går att läsa på Kammarkollegiets hemsida.

Obs! Ett fåtal av Konstfacks partnerskolor godkänner inte Kammarkollegiets försäkring och kräver att man som student tecknar deras egen försäkring, vilken man måste bekosta på egen hand.
Följande amerikanska partnerskolor godkänner inte Kammarkollegiets försäkring utan kräver att studenter tecknar och betalar för deras egen försäkring:
Art Center College of Design,
California College of the Arts,
Maryland Institue College of Art,
Rhode Island School of Design,
University of Kansas,
The New School, Parsons School of Design


Arbetsskadeförsäkring
Inom Europa, Europeiskt sjukförsäkringskort från Försäkringskassan. Kan beställas på deras hemsida: www.forsakringskassan.se.
Utanför Europa, kontakta Internationella enheten (international@konstfack.se), som förser dig med ett kort från Kammarkollegiet.

En del amerikanska skolor har infört egna försäkringar som är obligatoriska att teckna, trots att vi inte anser det nödvändigt, eftersom våra studenter har ett skydd via Kammarkollegiet, när de är inskrivna på Konstfack.

Frågor?
Kontakta Internationella enheten
international@konstfack.se