Överklagan

Vissa beslut kan du som student enligt (12 kap. 2 § högskoleförordningen, 1993:100) överklaga till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH.

- beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren vid antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå,
- beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet,
- avslag på en students begäran om befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment,
- avslag på begäran att få ut examens- eller kursbevis.
- beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

- beslut att stänga av en student som inte betalat sin studieavgift (förordningen 2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor).

Mer information om beslut som kan överklagas och hur du överklagar hittar du på Överklagandenämndens hemsida, onh.se