Likabehandling av studenter

Konstfack tar helt avstånd från diskriminering och trakasserier samt tolererar inte att detta förekommer i vår verksamhet. Studenter och medarbetare ska behandlas med respekt och har rätt till ett samarbetsklimat som främjar arbetsglädje, hälsa och möjlighet till utveckling och framgång. Alla medarbetare och studenter har ett ansvar att förhindra diskriminering och trakasserier på Konstfack.

Diskrimineringslagen skyddar dig som är student på eller sökande till högskolan. Diskrimineringslagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks i samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Högskolan ska dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder löpande. De riktlinjer och rutiner som finns och hur arbetet med aktiva åtgärder med likabehandling följs upp hittar du längst ner på sidan.

Vad är skillnad mellan diskriminering och trakasserier?
Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad än någon annan om det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna som har ett skydd i lagen.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker en person och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Det är du som blivit utsatt som bör känna efter vad som är kränkande för just dig. Därför är det bra om du säger ifrån eller ber någon annan göra det åt dig. Kanske förstår inte personen att hen kränker dig. Om du sagt ifrån och personen ändå fortsätter, bör du ta kontakt med högskolan, som är skyldig att hjälpa dig.

Så här anmäler du
Har du blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier? Då bör du i första hand vända dig till prefekten/chefen vid berörd institution/enhet eller till din handledare. Du kan även kontakta handläggaren för likabehandlingsfrågor (Jorun Burman Berg).

Har du blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier utan att Konstfack har hjälpt dig? Då kan du anmäla till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Du kan även få hjälp genom någon av de antidiskrimineringsbyråer som finns i Sverige.

Mer information
Läs mer om diskriminering och hur du gör en anmälan på Diskrimineringsombudsmannens hemsida: www.do.se

Din åsikt är viktig!
Har du synpunkter på vad Konstfack kan göra bättre för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla studenter? Ta kontakt med handläggaren för likabehandlingsfrågor, Jorun Burman Berg. jorun.burman.berg@konstfack.se