Högskolestyrelsen

Enligt högskoleförordningen ska vissa särskilt angivna frågor beslutas av högskolestyrelsen. Övriga frågor ska avgöras av rektor, om inte styrelsen beslutat något annat, se exempelvis högskolans arbetsordning och delegering av beslutsrätt. Rektor kan även delegera beslut inom organisationen, se rektors delegationsordning.

Mandatperiod
1 maj 2023 - 30 september 2024

Ordförande
Magnus Aspegren, regional utvecklingsdirektör

Övriga ledamöter
Anna Valtonen, rektor

Ledamöter utsedda av regeringen
Anusha Caroline Andersson, verksamhetsutvecklare Riksteatern
Oscar Guermouche, konstnär
Stefan Jonsson, professor Linköpings Universitet
Karin Lundh, verkställande direktör Källemo AB
Katarina Pierre, museichef Bildmuseet, Umeå Universitet
Mårten Schultz, professor Stockholms Universitet
Sven-Eric Söder, f.d. generaldirektör

Ledamöter utsedda bland lärarna
Simon Ceder, lektor IBIS
Elsa Chartin, lektor KHV
Jöns Mellgren, adjunkt DIV

Ledamöter utsedda av studentkåren
Hannah Klein, DIV
Adam Olsson, DIV
Gösta Östergren, KHV

Fackliga företrädare
Johanna Enger (SACO-S/SULF)
Anne Klontz (TCO; Fackförbundet ST)
Vakant (Lärarförbundet)

Sekreterare
Emelie Bergslätt, rektors sekreterare

Möten

2024-02-12, kl. 13.00-17.00
2024-05-16, kl. 09.00-13.00
2024-10-17, kl. 09.00-17.00 heldag (del av internat 17-18 oktober)
2024-12-16, kl. 13.00-17.00

2025-02-17, kl. 13.00-17.00
2025-05-21, kl. 09.00-13.00
2025-10-16, kl. 09.00-17.00 heldag (del av internat 16-17 oktober)
2025-12-10, kl. 13.00-17.00


Protokoll

2024
Högskolestyrelsens protokoll 240516.pdf
Bilaga ärende 6b Årsredovisning för Konstfacks stiftelser.pdf
Bilaga ärende 10 Utbildnings- och forskningsstrategi för Konstfack 2024-2026.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 240212.pdf
Bilaga ärende 7 Årsredovisning 2023.pdf
Bilaga ärende 8 Budgetunderlag 2025-2027.pdf

2023
Högskolestyrelsens protokoll 231213.pdf
Bilaga ärende 6 Planeringsunderlag för institutionernas utbildningsuppdrag 2024_2026.pdf
Bilaga ärende 7 Budget 2024.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 231012.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 230524.pdf
Bilaga ärende 7B Årsredovisning för Konstfacks stiftelser.pdf
Bilaga ärende 8B Konstfacks hemställer om ökat lokalanslag fr om Bå 2024.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 230215.pdf
Bilaga ärende 6 Årsredovisning 2022.pdf
Bilaga ärende 7 Budgetunderlag 2024-2026.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 230123.pdf


2022
Högskolestyrelsens protokoll 221216.pdf
Bilaga ärende 7 Revidering utbildningsuppdrag 2023.pdf
Bilaga ärende 8 Konstfacks antagningsordning för utbildning på grund avancerad och forskarnivå.pdf
Bilaga ärende 9 Budget 2023 dec 2022.pdf
Bilaga ärende 9 Budget justering.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 221018.pdf
Ärende 8 KFs svar på rikrevisionens frågor om intern stryning och kontroll 2022-10-21.pdf
Bilaga ärende 9 Innehåll årsredovisningen.pdf
Bilaga ärende 11 Rektors rekrytering Underlag till styrelsen 221018.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 220518.pdf
Bilaga ärende 8 Årsredovisning för Konstfacks stiftelser_samlade.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 220216.pdf
Bilaga ärende 6 Årsredovisning 2021.pdf
Bilaga ärende 7 Budgetunderlag 2023-2025.pdf
Bilaga ärende 10 Rektors rekrytering_ förslag till beslut.pdf


2021

Högskolestyrelsens protokoll 211215.pdf
Bilaga ärende 6B Anställningsordning.pdf
Appendix 6B Appointments procedure.pdf
Konstfacks Arbetsordning_ delegering av beslutanderätt_2021.pdf
Rules of Procedure and Delegation of Decision-making Powers 2021.pdf
Bilaga ärende 7B Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.pdf
Bilaga ärende 8A Utbildningsuppdrag 2022-2024.pdf
Bilaga ärende 9 Budget 2022.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 211013.pdf
Bilaga ärende 9A Prorektor.pdf
Bilaga ärende 10 Innehåll årsredovisningen.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 210519.pdf
Bilaga ärende 8B Årsredovisning för Konstfacks stiftelser.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 210218.pdf
Bilaga ärende 7 Årsredovisning 2020.pdf
Bilaga ärende 8 Budgetunderlag 2022-2024.pdf
Bilaga ärende 10A Förnyad anställning av rektor.pdf

 

2020
Högskolestyrelsens protokoll 201209.pdf
Bilaga ärende 6 Innehåll årsredovisning 2020.pdf
Bilaga ärende 8A Utbildningsuppdrag 2021-2023.pdf
Bilaga ärende 9A Budget 2021.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 201014.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 200520.pdf
Bilaga ärende 7 förnyad anställning av rektor.pdf
Bilaga ärende 12 reviderat utbildningsuppdrag 2020-2023.pdf
Bilaga 2 Ärende 12 Utbildningsuppdrag - 2020-2023.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 200212.pd
Bilaga ärende 7 Årsredovisning 2019.pdf
Bilaga ärende 8 Budgetunderlag 2021-2023.pdf

 

2019
Högskolestyrelsens protokoll 191211.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 191016.pdf
ärende 13 20191016_Förnyad anställning _ hörandeprocess.pdf
ärende 12 Anställningsordning revidering 2019.pdf (Styrdokumentet har reviderats och ersatts, se protokoll 2021.)

Högskolestyrelsens protokoll 190522.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 2019-02-13.pdf
budgetunderlag 2020 - 2022 2019-02-13_beslut.pdf

Följande styrdokument har reviderats och ersatts, se protokoll 2021.
ärende 9 tillägg i arbetsordningen.pdf
Arbetsordning och delegering av beslutanderätt 2019.pdf
Rules of Procedure and Delegation of Decision-making Powers 2019.pdf

 

Högskolestyrelsens uppgifter

Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs (enligt HL 2:2).

Styrelsen ska själv besluta (enligt HF 2:2 tom 31 december 2010)
- i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation
- om årsredovisningar, delårsrapport, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt
- om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter
- om revisionsplan och åtgärder med anledning av redovisning enligt 6 § förordningen (1995:686)
- om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.
- i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna
- om viktigare föreskrifter  

a) om skiljande från anställning pga personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning
b) om disciplinansvar
c) om åtalsanmälan
d) om avstängning eller läkarundersökning

Frågor som avses i 7a-d ska dock avgöras av personalansvarsnämnd. Dessa frågor ska i vissa fall prövas av Statens ansvarsnämnd, vilket framgår av 4:33 förordning (1998:1003).
- om de antagningsordningar som nämns i 6:3 2st och 8:3 3st
- om den anställningsordning som nämns i 4:14
- i frågor i övrigt som är av principiell vikt

Styrelsen beslutar enligt högskoleförordningen om förslag på rektor, utser rektors ställföreträdare, utser vice ordförande i styrelsen och beslutar om inrättande av personalansvarsnämnd.

Sammansättning (HF:2)
Styrelsen för Konstfack består av ordföranden, rektor och tretton andra ledamöter. Styrelsen utser vice ordförande inom sig.  

Ordföranden och styrelsens sju externa ledamöter utses av regeringen (Utbildningsdepartementet) på förslag från lärosätet.

Tre ledamöter representerar lärarna. Tre ledamöter representerar studenterna. Företrädare för de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.  

Hur ledamöterna utses (HF 2:)
Representanterna för lärarna utses för högst tre år genom ett särskilt valförfarande bland lärarna. Representanterna för studenterna utses för ett år av studentkåren.

Styrelseärendenas handläggning (HF 2:4-6)
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna bland dem ordföranden och rektor är närvarande.

Styrelsen får uppdra åt ordföranden att, efter samråd med rektor, fatta beslut om delårsrapport.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, rektor och minst så många ledamöter som behövs för beslutsförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden efter samråd med rektor själv avgöra ärendet. Beslut ska då anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Ärenden ska avgöras efter föredragning.