Högskolestyrelsen

Enligt högskoleförordningen ska vissa särskilt angivna frågor beslutas av högskolestyrelsen. Övriga frågor ska avgöras av rektor, om inte styrelsen beslutat något annat, se exempelvis högskolans arbetsordning och delegering av beslutsrätt. Rektor kan även delegera beslut inom organisationen, se rektors delegationsordning.

Mandatperiod 1 maj 2020 - 30 april 2023.

Ordförande
Magnus Aspegren

Övriga ledamöter
Maria Lantz, rektor

Ledamöter utsedda av regeringen
Anusha Caroline Andersson, verksamhetsutvecklare Riksteatern
Nina Beckmann, VD Grafikens hus
Oscar Guermouche, konstnär 
Dan Karlholm, professor Södertörns högskola
Karin Lundh, delägare och vice VD Källemo AB
Mårten Schultz, professor Stockholms universitet
Niclas Östlind, högskolelektor Akademin Valand

Ledamöter utsedda bland lärarna
Christian Björk, lektor DIV
Simon Ceder, lektor IBIS
Elsa Chartin, lektor KHV

Ledamöter utsedda av studentkåren
Falk Olavi Schröter, DIV
Matilda Söderberg, Konst
Fredrik Wickberg, DIV

Fackliga företrädare
Liselotte Winka (TCO; Fackförbundet ST)
Vakant (Lärarförbundet)
Vakant (SACO-S/SULF)

Sekreterare
Jorun Burman Berg, rektors sekreterare

Möten
2022-02-16, kl. 13.00-17.00
2022-04-27, kl. 9.00-10.00
2022-05-18, kl. 09.00-13.00 samt visning av vårutställning
2022-10-18, kl. 10-12 del av internat den 17/10-18/10
2022-12-16, kl. 09.00-13.00

2023-02-15, kl. 13.00-17.00
2023-05-17, kl. 09.00-13.00 samt visning av vårutställning
2023-10-12, kl. 09.00-17.00 heldag
2023-12-13, kl. 13.00-17.00

 

Protokoll

2022
Högskolestyrelsens protokoll 20221018.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 18 maj 2022.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 16 februari 2022.pdf
Slutdokument Bilaga ärende 6 Årsredovisning 2021.pdf
Slutdokument Bilaga ärende 7 Budgetunderlag 2023-2025.pdf
Ärende 10 Bilaga Rektors rekrytering_ förslag till beslut.pdf


2021

Högskolestyrelsens protokoll 211215.pdf

Bilaga ärende 6B Anställningsordning.pdf
Appendix 6B Appointments procedure.pdf

Konstfacks Arbetsordning_ delegering av beslutanderätt_2021.pdf
Rules of Procedure and Delegation of Decision-making Powers 2021.pdf

Bilaga ärende 7B Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.pdf

Bilaga ärende 8A Utbildningsuppdrag 2022-2024.pdf
Bilaga ärende 9 Budget 2022.pdf
Bilaga ärende 10 Förslag till beslut firmatecknare 2022.pdf
Bilaga ärende 12 HS mötestider 2023.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 211013.pdf
Bilaga ärende 9A Prorektor.pdf
Bilaga ärende 10 Innehåll årsredovisningen.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 210519.pdf
Bilaga ärende 8B Årsredovisning för Konstfacks stiftelser.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 210218.pdf
Årsredovisning 2020
Budgetunderlag 2022-2024
Bilaga ärende 10A Förnyad anställning av rektor.pdf

 

2020
Högskolestyrelsens protokoll 201209.pdf
Bilaga ärende 6 Innehåll årsredovisning 2020.pdf
Bilaga ärende 8A Utbildningsuppdrag 2021-2023.pdf
Bilaga ärende 9A Budget 2021.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 201014.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 200520.pdf
Bilaga ärende 7 förnyad anställning av rektor.pdf
Bilaga ärende 12 reviderat utbildningsuppdrag 2020-2023.pdf
Bilaga 2 Ärende 12 Utbildningsuppdrag - 2020-2023.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 200212.pd
Konstfack_Årsredovisning_2019.pdf
Konstfack_Budgetunderlag_202002195.pdf

 

2019
Högskolestyrelsens protokoll 191211.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 191016.pdf
ärende 13 20191016_Förnyad anställning _ hörandeprocess.pdf
ärende 12 Anställningsordning revidering 2019.pdf (Styrdokumentet har reviderats och ersatts, se protokoll 2021.)

Högskolestyrelsens protokoll 190522.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 2019-02-13.pdf
budgetunderlag 2020 - 2022 2019-02-13_beslut.pdf

Följande styrdokument har reviderats och ersatts, se protokoll 2021.
ärende 9 tillägg i arbetsordningen.pdf
Arbetsordning och delegering av beslutanderätt 2019.pdf
Rules of Procedure and Delegation of Decision-making Powers 2019.pdf

 

2018
Högskolestyrelsens protokoll 181212.pdf

ärende 10 Anställningsordning 181212.pdf (Styrdokumentet har reviderats och ersatts, se protokoll 2021.)

ärende 11 Valföreskrifter 181212.pdf

ärende 12 antagningsordning utbildning på grundnivå och avancerad nivå.pdf (Styrdokumentet har reviderats och ersatts, se protokoll 2021.)

Högskolestyrelsens protokoll 2018-10-10.pdf
ärende 7  Stiftelseföreskrifter 2018.pdf
ärende 9 Prognos och utbildningsuppdrag 2018-2021.pdf
11 rekrytering prorektor.pdf

Högskolestyrelens protokoll 2018-05-22.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 2018-02-13.pdf

 

2017
Beslut Per Capsulam 2017-12-22.pdf

Högskolestyrelsens protokoll 2017-12-12.pdf

bilaga ärende 13, antagningsordning.pdf (Styrdokumentet har reviderats och ersatts, se protokoll 2018.)

Högskolestyrelsens protokoll 2017-10-10.pdf

Högskolestyrelsen protokoll 2017-05-16.pdf

Högskolestyrelsen protokoll 2017-02-14.pdf

 

2016
Högskolestyrelsen protokoll 2016-12-13.pdf

Högskolestyrelsen protokoll 2016-10-12.pdf

Högskolestyrelsen protokoll 2016-05-17.pdf

Högskolestyrelsen protokoll 2016-02-16.pdf

 

Högskolestyrelsens uppgifter

Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs (enligt HL 2:2).

Styrelsen ska själv besluta (enligt HF 2:2 tom 31 december 2010)
- i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation
- om årsredovisningar, delårsrapport, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt
- om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter
- om revisionsplan och åtgärder med anledning av redovisning enligt 6 § förordningen (1995:686)
- om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.
- i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna
- om viktigare föreskrifter  

a) om skiljande från anställning pga personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning
b) om disciplinansvar
c) om åtalsanmälan
d) om avstängning eller läkarundersökning

Frågor som avses i 7a-d ska dock avgöras av personalansvarsnämnd. Dessa frågor ska i vissa fall prövas av Statens ansvarsnämnd, vilket framgår av 4:33 förordning (1998:1003).
- om de antagningsordningar som nämns i 6:3 2st och 8:3 3st
- om den anställningsordning som nämns i 4:14
- i frågor i övrigt som är av principiell vikt

Styrelsen beslutar enligt högskoleförordningen om förslag på rektor, utser rektors ställföreträdare, utser vice ordförande i styrelsen och beslutar om inrättande av personalansvarsnämnd.

Sammansättning (HF:2)
Styrelsen för Konstfack består av ordföranden, rektor och tretton andra ledamöter. Styrelsen utser vice ordförande inom sig.  

Ordföranden och styrelsens sju externa ledamöter utses av regeringen (Utbildningsdepartementet) på förslag från lärosätet.

Tre ledamöter representerar lärarna. Tre ledamöter representerar studenterna. Företrädare för de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.  

Hur ledamöterna utses (HF 2:)
Representanterna för lärarna utses för högst tre år genom ett särskilt valförfarande bland lärarna. Representanterna för studenterna utses för ett år av studentkåren.

Styrelseärendenas handläggning (HF 2:4-6)
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna bland dem ordföranden och rektor är närvarande.

Styrelsen får uppdra åt ordföranden att, efter samråd med rektor, fatta beslut om delårsrapport.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, rektor och minst så många ledamöter som behövs för beslutsförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden efter samråd med rektor själv avgöra ärendet. Beslut ska då anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Ärenden ska avgöras efter föredragning.