Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies / Dela med dig

Uppdaterad: 21 mars 2014
Sidansvarig: Riita Mettälä

Högskolestyrelsen

Enligt högskoleförordningen ska vissa särskilt angivna frågor beslutas av högskolestyrelsen. Sådana frågor får styrelsen inte delegera. Däremot kan styrelsen bemyndiga rektor att fatta beslut i sitt ställe. Alla ärenden som inte beslutas av styrelsen skall avgöras av rektor om inte styrelsen bestämmer annat. Ärenden som enligt högskoleförordningen skall beslutas av rektor får styrelsen inte överta.

Från vänster till höger: Fredrik Bilén, Daniel Ewerman, Marielle Nakunzi, Bella Rune, Maria Lantz, Joel Hurlburt, Kerstin Jacobsson, Lars Thulin, Peter Bergman, Hans Hedberg, Cecilia Widenheim.


Mandatperiod 1 maj 2013 - 30 april 2016.

Ordförande
Kerstin Jacobsson (utsedd av regeringen), biträdande universitetsdirektör Uppsala universitet

Övriga ledamöter
Maria Lantz, rektor

Ledamöter utsedda av regeringen
Hans Hedberg, högskolerektor
Peter Bergman, gallerist (Peter Bergman Galleri)
Daniel Ewerman, VD av Transformator Design Group
Tone Hansen, chef för Henie Onstad Kunstsenter, Norge
Lars Thulin, civilekonom, VD Yggdrasil AB
Cecilia Widenheim, chef för Malmö konstmuseum
Marielle Nakunzi, Jur kand, jurist på RFSU

Ledamöter utsedda bland lärarna

Bella Rune, professor DKK
Håkan Nilsson, lektor KO
Pia Bohlin, lektor BI

Ledamöter utsedda av studenkåren
Sibel Norman
Joel Hurlburt
1 vakans

Fackliga företrädare
Vakant (Lärarförbundet) 
Fredrik Bilén (ST-ATF)
Vakant (SACO)

Sekreterare
Håkan Karlsson, Institutionen för Konst


Protokoll

2014
Högskolestyrelsen protokoll 2014-02-18.pdf

2013
Högskolestyrelsen protokoll 2013-02-15.pdf

Högskolestyrelsen protokoll 2013-05-21.pdf

Högskolestyrelsen protokoll 2013-10-14.pdf
Högskolestyrelsen protokoll 2013-12-09.pdf

2012
Högskolestyrelsens protokoll 2012-02-14.pdf
Högskolestyrelsen protokoll 2012-05-22.pdf
Högskolestyrelsen protokoll 2012-10-09.pdf
Högskolestyrelsens protokoll 2012-12-11.pdf

2011
Högskolestyrelsen protokoll 2011-02-15.pdf
Högskolestyrelsen protokoll 2011-05-24.pdf
Högskolestyrelsen protokoll 2011-06-16.pdf
Högskolestyrelsen Protokoll 2011-08-22.pdf
Högskolestyrelsen protokoll 2011-10-04.pdf
Högskolestyrelsens protokoll 2011-12-14.pdf

2010
Högskolestyrelsen 2010-02-16 protokoll.pdf
Högskolestyrelsen 2010-05-25 protokoll justerat.pdf
Högskolestyrelsen 2010-10-05 protokoll justerat.pdf
Högskolestyrelsen 2010-12-14 protokoll.pdf

2009
Högskolestyrelsen 2009-12-15 protokoll.pdf
Högskolestyrelsen 2009-11-12 protokoll med bilaga till §4.pdf
Högskolestyrelsen 2009-10-06 prokoll.pdf
Högskolestyrelsen 2009-02-16 protokoll justerat.pdf

2008
Högskolestyrelsen 2008-12-11 justerat.pdf
Högskolestyrelsen 2008-11-10 protokoll.pdf
Högskolestyrelsen 2008-10-02 protokoll justerat.pdf
Högskolestyrelsen 2008-05-21 protokoll.pdf

2007
Högskolestyrelsen 2007-12-14 protokoll.pdf
Högskolestyrelsen 2007-11-09 protokoll.pdf
Högskolestyrelsen 2007-10-04 protokoll.pdf
Högskolestyrelsen 2007-05-21 protokoll.pdf
Högskolestyrelsen 2007-02-16 protokoll.pdf

 
Högskolestyrelsens uppgifter

Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs (enligt HL 2:2). 

Styrelsen ska själv besluta (enligt HF 2:2 tom 31 december 2010)
- i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation
- om årsredovisningar, delårsrapport, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt
- om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter
- om revisionsplan och åtgärder med anledning av redovisning enligt 6 § förordningen (1995:686)
- om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.
- i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna
- om viktigare föreskrifter  

a) om skiljande från anställning pga personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning
b) om disciplinansvar
c) om åtalsanmälan
d) om avstängning eller läkarundersökning  

Frågor som avses i 7a-d ska dock avgöras av personalansvarsnämnd. Dessa frågor ska i vissa fall prövas av Statens ansvarsnämnd, vilket framgår av 4:33 förordning (1998:1003).
- om de antagningsordningar som nämns i 6:3 2st och 8:3 3st
- om den anställningsordning som nämns i 4:14
- i frågor i övrigt som är av principiell vikt  

Styrelsen beslutar enligt högskoleförordningen om förslag på rektor, utser rektors ställföreträdare, utser vice ordförande i styrelsen och beslutar om inrättande av personalansvarsnämnd.  

Sammansättning (HF:2)
Styrelsen för Konstfack består av ordföranden, rektor och tretton andra ledamöter. Styrelsen utser vice ordförande inom sig.  

Ordföranden och styrelsens sju externa ledamöter utses av Regeringen (Utbildningsdepartementet) på förslag från lärosätet.  

Tre ledamöter representerar lärarna. Tre ledamöter representerar studenterna. Företrädare för de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.  

Hur ledamöterna utses (HF 2:)
Representanterna för lärarna utses för högst tre år genom ett särskilt valförfarande bland lärarna. Representanterna för studenterna utses för ett år av studentkåren.  

Styrelseärendenas handläggning (HF 2:4-6)
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna bland dem ordföranden och rektor är närvarande.  

Styrelsen får uppdra åt ordföranden att, efter samråd med rektor, fatta beslut om delårsrapport.  

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, rektor och minst så många ledamöter som behövs för beslutsförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden efter samråd med rektor själv avgöra ärendet. Beslut ska då anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.  

Ärenden ska avgöras efter föredragning.

Datum / Tid / Möte/aktivitet
2014-05-20, kl 13:00-17:00, Styrelsemöte
2014-10-14, kl 13:00-17:00, Styrelsemöte
2014-12-16, kl 13:00-17:00, Styrelsemöte
2015-02-17, kl 13:00-17:00, Styrelsemöte
2015-05-19, kl 13:00-17:00, Styrelsemöte

Tider enligt styrelsebeslut 2013-05-21 och 2013-12-09, samtliga möten äger rum i E1.

Uppdaterad: 24 augusti 2010
Sidansvarig: Riita Mettälä