Högskolestyrelsen

Enligt högskoleförordningen ska vissa särskilt angivna frågor beslutas av högskolestyrelsen. Övriga frågor ska avgöras av rektor, om inte styrelsen beslutat något annat, se exempelvis högskolans arbetsordning och delegering av beslutsrätt. Rektor kan även delegera beslut inom organisationen, se rektors delegationsordning.

Mandatperiod 1 maj 2020 - 30 april 2023.

Ordförande
Kristina Rennerstedt, jurist

Övriga ledamöter
Maria Lantz, rektor

Ledamöter utsedda av regeringen
Nina Beckmann, VD Grafikens hus
Dan Karlholm, professor Södertörns högskola
Erik Nymansson, justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen
Niclas Östlind, högskolelektor Akademin Valand
Anusha Caroline Andersson, samordnare kulturdriven utveckling, Botkyrka kommun Karin Lundh, delägare och vice VD Källemo AB
Oscar Guermouche, konstnär 

Ledamöter utsedda bland lärarna
Parasto Backman, lektor DIV
Cecilia Järdemar, adjunkt KO
Elsa Chartin , adjunkt KHV

Ledamöter utsedda av studenkåren
Inga Tsernova Ädellab
Cornelia Blom Lidén IBIS
Louise Bjerstedt IBIS

Fackliga företrädare
Vakant (Lärarförbundet) 
Fredrik Bilén (ST-ATF)
Vakant (SACO-S/SULF)

Sekreterare
Lena Roos, rektors sekreterare och huvudregistrator

Möten
2020-02-12, kl 13-17
2020-05-20, kl 11-15
2020-10-14, heldag
2020-12-09, kl 13-17

2021-02-10, kl 13-17  
2021-05-19, kl 10-13 samt visning av vårutställning
2021-10-13, heldag
2021-12-15, kl 13-17  

Protokoll

2020

 

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007 

 
Högskolestyrelsens uppgifter

Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs (enligt HL 2:2). 

Styrelsen ska själv besluta (enligt HF 2:2 tom 31 december 2010)
- i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation
- om årsredovisningar, delårsrapport, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt
- om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter
- om revisionsplan och åtgärder med anledning av redovisning enligt 6 § förordningen (1995:686)
- om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.
- i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna
- om viktigare föreskrifter  

a) om skiljande från anställning pga personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning
b) om disciplinansvar
c) om åtalsanmälan
d) om avstängning eller läkarundersökning  

Frågor som avses i 7a-d ska dock avgöras av personalansvarsnämnd. Dessa frågor ska i vissa fall prövas av Statens ansvarsnämnd, vilket framgår av 4:33 förordning (1998:1003).
- om de antagningsordningar som nämns i 6:3 2st och 8:3 3st
- om den anställningsordning som nämns i 4:14
- i frågor i övrigt som är av principiell vikt  

Styrelsen beslutar enligt högskoleförordningen om förslag på rektor, utser rektors ställföreträdare, utser vice ordförande i styrelsen och beslutar om inrättande av personalansvarsnämnd.  

Sammansättning (HF:2)
Styrelsen för Konstfack består av ordföranden, rektor och tretton andra ledamöter. Styrelsen utser vice ordförande inom sig.  

Ordföranden och styrelsens sju externa ledamöter utses av regeringen (Utbildningsdepartementet) på förslag från lärosätet.  

Tre ledamöter representerar lärarna. Tre ledamöter representerar studenterna. Företrädare för de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.  

Hur ledamöterna utses (HF 2:)
Representanterna för lärarna utses för högst tre år genom ett särskilt valförfarande bland lärarna. Representanterna för studenterna utses för ett år av studentkåren.  

Styrelseärendenas handläggning (HF 2:4-6)
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna bland dem ordföranden och rektor är närvarande.  

Styrelsen får uppdra åt ordföranden att, efter samråd med rektor, fatta beslut om delårsrapport.  

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, rektor och minst så många ledamöter som behövs för beslutsförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden efter samråd med rektor själv avgöra ärendet. Beslut ska då anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.  

Ärenden ska avgöras efter föredragning.

Uppdaterad: 24 augusti 2010
Sidansvarig: Lena Roos