Vision och övergripande mål

Konstfacks vision, mission och övergripande mål.

Vision

2030 är Konstfack en ledande aktör på bild- och formkonstens globala fält. Utifrån skolans historia betonar vi utforskande, risk- och ansvarstagande. Praktikbaserad utbildning, forskning och professionsutveckling sätter konstens och tankens frihet i centrum. Genom detta etableras gränsöverskridande förhållningssätt som förändrar individer, institutioner och samhällen i demokratisk och ekologisk riktning.


Mission

Konstfack samlar utforskare och praktiker inom hela bild- och formkonstområdet. Genom kritisk och generös dialog utbildar vi entreprenörer, reformister, innovatörer, utopister, aktivister och andra sökare i att utveckla konst, gestaltning och pedagogik i en internationell utbildnings- och forskningsmiljö.

Med djup förankring i fältet – i och utanför högskolan – utvecklar vi konstnärliga och pedagogiska uttryck och metoder. Konstfack betonar handens och tankens interaktion, föreställningsförmåga och eget ansvar. Respekt för människors lika värde samt gemensamt engagemang för ekologisk och social hållbarhet präglar verksamheten.

Våra mål är att undersöka oss själva, världen och dess värden, främja intuition och empati, utmana det vi tar för givet och bidra till en gemensam framtid genom bild- och formkonst på högsta nivå.


Övergripande mål

1. Utbildning
Efter avslutad utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå ska studenterna äga;

  1. Färdighet och kunskap att etablera sig inom sin profession
  2. Skicklighet i gestaltande arbete, kommunikation samt en förmåga att tänka och arbeta bortom den egna disciplinens gränser.
  3. Förmåga till kritiskt tänkande, mod, problemlösning och ledarskap.
  4. Betydande kunskaper i teorier och historia inom konst, design, konsthantverk och bildpedagogik.
  5. Ett brett perspektiv på samtida kultur- och samhällsströmningar
  6. Kunskaper att driva ett medvetet arbete kring hållbar utveckling och mångfaldsfrågor.
  7. Förmåga att vara delaktig i det internationella samtalet inom våra kunskapsområden.

2. Forskning
Konstfack ska ha en forskningsmiljö som är stark nog för att utveckla forskningen inom Konstfacks kunskapsområden i interdisciplinär och internationell samverkan med andra. Forskningsmiljön ska präglas av nära kontakt med utbildning på grund- och avancerad nivå.

3. Samverkan
Konstfack ska verka för förståelse om konstens, konsthantverkets, designens och bildpedagogikens föränderliga förutsättningar och villkor inom kultur och samhälle.