Etik och värdegrund

Konstfacks värdegrund ger uttryck för grundläggande värden som förenar oss som är verksamma vid Konstfack.

Ett Konstfack - många möjligheter

Konstfacks värdegrund ger uttryck för grundläggande värden som förenar oss som är verksamma vid Konstfack. Den fastställdes av rektor 2012 (RÖ50) och är resultatet av bland annat workshops med all personal vid ett par olika tillfällen under flera års tid:

Vår verksamhet präglas av humanism, kritisk och kreativ förmåga samt engagemang för en miljömässig och socialt hållbar utveckling. Våra arbetsformer är inkluderande och ger utrymme för oliktänkande. Vi värdesätter lekfullhet, mod och konstnärlig integritet. Vi visar varandra tillit och ömsesidig respekt.

Etiska frågor ska behandlas i all högskoleutbildning, vilket bland annat framgår av examensmålen. Inom lärarutbildning ska det ske med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna (särskilt barnkonventionen). Ansvaret för att detta sker vilar på de organ och beslutfattare som har ansvar för utbildningarnas innehåll – t ex att i kursplaner för metodkurser synliggöra att etikfrågor behandlas i undervisningen. Enligt etiklagen är studentarbete under grundutbildning inte forskning och behöver därmed inte heller etikgranskas av särskild myndighet1. Institutionen kan via prefekt och handledare däremot vända sig till Konstfacks etiska råd. Utredning av juridiska aspekter kan göras via Ledningens kansli.

Forskarens eget etiska ansvar. Forskaren har själv det yttersta ansvaret för att forskningen är av ”god kvalitet och moraliskt acceptabel”. Forskningsetisk reflektion ses som en naturlig del av forskningens vardag. Forskaren har – liksom lärare och andra yrkeskategorier – även en yrkesetik att ta hänsyn till.

Vetenskapsrådets skrift "God forskningssed" (2017) ger en god översikt över det forskningsetiska området och även följande allmänna rekommendationer:

1) Du ska tala sanning om din forskning.
2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.
3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat.
4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.
5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra.
6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och arkivering.
7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö.
8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning.

Tillstånd krävs för vissa forskningsmetoder. I lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460, 2008:280:192) definieras forskning som ”Vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Undantaget är sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grund- eller på avancerad nivå”.

God förvaltningskultur (offentligt etos) ska råda inom statlig förvaltning. Den vilar på värden som fri åsiktsbildning och respekt för människors lika värde, frihet och värdighet. Objektivitet, saklighet, likabehandling, effektivitet och service ska prägla vår myndighetsutövning. I vårt arbete ska vi ha både vår egen och andras integritet i åtanke samtidigt.