Kvalitetsarbete

Konstfacks kvalitetssystem utvecklades under 2016 och började implementeras under 2017. Det nya kvalitetssystemet säkrar att Konstfack följer nationella lagar och förordningar samt möter europeiska standarder och riktlinjer för kvalitet i högre utbildning (ESG).

Kvalitetsarbete är integrerat i all verksamhet på alla nivåer och utgår från våra högskoleövergripande styrdokument. Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på fyra steg: insamlande av information, analys, utveckling, och genomförande. Kvalitetsarbetet sker löpande och bidrar till en kontinuerlig utveckling av vår verksamhet.

Konstfacks kvalitetssystem baseras dels på regelbundna uppföljningar av utbildningsverksamheten, dels på återkommande utbildningsutvärderingar med extern blick, men också inte minst på ett systematiskt erfarenhetsutbyte mellan utbildningsprogrammen. Konstfack arbetar också aktivt med att säkerställa studentinflytande i alla delar av det systematiska kvalitetsarbetet.

 

Kvalitetsrådet

Vid Konstfack finns ett kvalitetsråd som har som övergripande uppgift att stärka Konstfacks kvalitetsarbetet och samt att förankra det i verksamheten.

Kvalitetsrådets uppdrag är att:

  • bidra till uppbyggnaden av Konstfacks sammanhängande kvalitetssystem och stödja dess förankring i Konstfacks verksamhet.
  • genom sina varierande kompetenser bidra till öppen dialog och större förståelse mellan utbildningsnära verksamhet och administrativ verksamhet. 
  • vara referensgrupp för projekt som rör utveckling av Konstfacks kvalitetssäkringsprocesser
  • bidra till beredning av frågor rörande Konstfacks kvalitetspolicy

I kvalitetsrådet ingår prorektor, prefekter, chefen för Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA), handläggare av kvalitetsfrågor samt studentrepresentanter.

 

Konstfacks centrala kvalitetsaspekter

Förutom de referensramar relaterade till kvalitet som statueras av högskolelag och högskoleförordning strävar Konstfack särskilt efter ett antal kvalitetsaspekter vilka både har bedömts som av särskild vikt för konstnärliga utbildningar samt för specifikt Konstfack. Kvalitetsaspekterna rör primärt två övergripande teman: utbildningarnas utformning, genomförande och resultat; samt miljö och resurser. När det gäller det förra berörs innehållsliga frågor, undervisningen samt examination, och den senare tematiken fokuserar på resurser i lärarkåren och den fysiska miljön, samt olika stödfunktioner.

 

Good Practice

Som en del i arbetet med att sprida och låta högskolans kvalitetssystem genomsyra alla nivåer av verksamheten praktiserar Konstfack ett ”good practice”-system. Dessa goda exempel lyfts fram i samband med utbildningsuppföljningarna som sker var tredje år och är tänka att fungera som en komponent i att kvalitetsarbetet kommuniceras och diskuteras i hela organisationen. De goda exemplen presenteras i form av seminarier där utbildningsprogrammen själva presenterar sitt arbete. Syftet med att lyfta de goda exemplen är såväl att säkerställa att det finns förutsättningar för god kvalitet i utbildningarna, samt att skapa av ett forum för dialog och inspiration. Genom arbetet med de goda exemplen säkerställs även studentinflytande som en aktiv del av kvalitetsarbetet.

 

Kvalitetsarbetets cykler 

Löpande:

Arbete med utbildnings- och kursplaner och kursutvärderingar sker löpande under året vid Konstfack. Det är Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) som har ansvar för att följa upp och granska utbildningarna systematiskt.

1-ÅRSCYKEL

Varje år samlas information i form av kvalitetsindikatorer in. De primära kvalitetsindikatorerna berör ansökningsstatistik och utbildningarnas kvalitet; internationalisering; studentgenomströmning och examensfrekvens; lärarresurser, jämställdhetsperspektiv och forskningsanknytning. Denna information ligger även till grund för de utbildningsuppföljningar som görs var tredje år.

3-ÅRSCYKEL

Var tredje år görs utbildningsuppföljningar enligt en tidplan beslutad av rektor. Denna uppföljning baseras på den årligt inhämtade informationen om kvalitetsindikatorer samt en självvärdering som görs av institutionen. I självvärderingen analyserar institutionen själv utbildningens styrkor och potentiella utvecklingsområden i förhållande till de centrala kvalitetsaspekterna.

6-ÅRSCYKEL

Alla utbildningar vid Konstfack granskas var sjätte år med hjälp av externa bedömare. Fokus för dessa utvärderingar är, i enlighet med Konstfacks centrala kvalitetsaspekter, resultat, måluppfyllelse, samt miljörelaterade aspekter. Bedömargruppen består av externa peers, yrkesverksamma, lärarrepresentanter inom annat huvudområde inom Konstfack, samt studentrepresentanter. Den samlade bedömningen från bedömargruppen lämnas till UFN som sedan beslutar om eventuella åtgärder.

 

För mer information: Se Konstfacks kvaliettsystem för utbildning på grund- och avancerad nivå: Konstfacks kvalitetssystem.pdf