Avslutade KU-projekt 2008

Ulf Klarén och Karin Fridell Anter: Gråfärger och rumsupplevelse
Projektet fokuserar på de ”färger” som kan placeras inom en svart-vit skala; alltså de toner som vi med ett gemensamt ord kallar för grå. Dessa har en del specialegenskaper, bland annat har de stor betydelse för människans rumsuppfattning. Därmed spelar de också roll för gestaltningen av byggda rum, både exteriört och interiört (för val av ljussättning, färg, materialstruktur mm.)

Undersökningen bygger på en tidigare pilotstudie och syftar till att öka den vetenskapliga förståelsen av färg som fenomen och som mänsklig upplevelse.

Ulf Klarén och Karin Fridell Anter: Den rymliga gråheten – Om färg, ljus och rum (genomfört 2007-2008)
KU-projektet DEN RYMLIGA GRÅHETEN är ett led i att försöka formulera en spatialt baserad färgkunskap. Gråhetens föränderlighet i olika betraktningssituationer och dess rumsliga verkan undersöks genom litteraturläsning och egna observatonsserier, där en del av syftet var att utveckla metodik och utrustning för fortsatta studier av färgers rumsliga verkan.

Projektrapporten sammanfattar arbetet som i förkortad form även har presenterats i boken INTER, samt som två bidrag vid den internationella färgassociationen AIC:s kongress i Sydney hösten 2009.

International Colour Association (AIC).

Den rymliga gråheten.pdf

Tom Sandqvist: Det andra könet i Öst
Projektet syftar till att belysa och analysera bakgrunden till det faktum att den central- och östeuropeiska modernismen och avantgardet kring förra sekelskiftet, bars upp av ett stort antal kvinnor. Detta skedde i motsats till vad som var fallet i Västeuropa. Men en –inte oväsentlig –del av projektet handlar även om de kvinnliga konstnärer i väst som hade en central- eller östeuropeisk bakgrund.

Undersökningen syftar också till att öka kunskapen om detta genom ett relativt okänt empiriskt material. Dessutom vill projektet visa hur en teoretisk analys kan tillämpas på materialet i fråga. Analysen utgår från metoder och begrepp inom bland annat genusteori och idéhistoria. På så sätt lyfts en ”andra sida” fram i dubbel bemärkelse; både den kvinnliga och den central- och östeuropeiska.

Det andra könet i Öst.pdf

Viktoria Kindstrand: Vardagssysslor; ett konstnärligt projekt om genuskonstruktion och reproduktivt arbete
Projektet börjar i frågan: Hur kan mönster för genusbundna vardagssysslor brytas upp? En stor del av våra liv upptas av vardagliga sysslor och det repetitiva arbete som fortgår i ett oändligt kretslopp. Projektet speglar två mellansvenska lantbrukarbröder i åttioårsåldern som bor på samma gård de fötts på. Till en början var de båda en del av en stor familj, men under de senaste tjugo åren har de två, fungerat tillsammans i en homosocial miljö. Valet av brödraparet gör att frågeställningen når bortom uppdelningen man/kvinna.

Metoden för projektet är ett konstnärligt fältstudium i form av filmade samtal. I ljuset av ovanstående frågeställning undersöks hur männen fördelar vardagens sysslor.

Vardagssysslor - ett konstnärligt projekt om genuskonstruktion och reproduktivt arbete.pdf

Kira Carpelan: Kvinnan utan egenskaper - stereotypens funktioner i filmberättande
Projektet handlar om att, med den rörliga bildens hjälp, ringa in de "regler" som styr förutsättningar, beteenden och positioner representerade av kvinnor på film. Kvinnan utan egenskaper är ett montage av klassiska attribut, repliker, öden och fungerande positioner i narrativ. Resultatet blir en pastisch på älskade och slitna kvinnoporträtt.

Kvinnan utan egenskaper - stereotypens funktioner i filmberättande.pdf

Jenny Bergström: Poetik och politik i det offentliga rummet
I stadsrummet är vi vana att bli bemötta med information från alla håll. Det kommersialiserade offentliga rummet består av meddelanden som oavbrutet tävlar om vår uppmärksamhet. Detta sker högljutt och ofta med snabbt växlande bilder.

I projektet ingår fallstudien ”This is the air we breathe…” . Genom den undersöks vilket utrymme som finns i det offentliga rummet för en mer lågmäld kommunikation och för komplexa bildspråk. Fallstudien – utförd i stadsmiljö – kräver tid av betraktaren och levererar inga färdig svar eller lösningar.

”This is the air we breathe…” är ett koncept direkt knutet till förorenad luft. Genom användningen av flocktrycksteknik kan en smutsabsorberande text tryckas på en icke-absorberande yta. Resultatet blir en bild eller en text som sakta växer fram; ett långsamt men direkt svar på luftföroreningar. Människor som passerar i bil kan varje dag följa utvecklingen och bli påminda om hur de själva påverkar miljön.

Poetik och politik i det offentliga rummet.pdf