Ämneslärarprogrammet (bild och slöjd) med inriktning mot grundskolans åk 7-9, 270 hp

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7-9 omfattar 4,5 års studier, det vill säga 270 högskolepoäng (hp).

 

Viktiga datum

Stängd för sen anmälan

15 mars 2022: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

19 april 2022: Sista anmälningsdag (antagning.se). Sista datum att skicka in arbetsprover (konstfack.se).

Maj 2022: Bedömning av arbetsprover.

21 juni 2022: Sista kompletteringsdatum för sökande med pågående gymnasieutbildning.

12 juli 2022:
Antagningsbesked 1 (antagning.se).

22 juli 2022: Sista svarsdatum (antagning.se).

28 juli 2022: Antagningsbesked 2 (antagning.se).

29 augusti 2022: Terminsstart

I inriktningen mot arbete i grundskolan läser du bild (90 hp) och slöjd (90 hp). Förutom ämnesstudierna läser du den utbildningsvetenskapliga kärnan, som framför allt innehåller studier i pedagogik och didaktik (UVK, 60 hp) samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU, 30 hp). VFU innebär att du gör praktik på en skola. Efter att du fullföljt dina studier erhåller du en ämneslärarexamen.

Du som läser till ämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9 får behörighet att undervisa i bild och slöjd i hela grundskolan samt i bild på gymnasieskolan.

Ämneslärarprogrammet ger dig en bred och attraktiv lärarutbildning.

Konstfacks lärarutbildning lägger lika stor vikt vid teoretiska som praktiska kunskaper. Därför förväntar vi oss att du som söker till oss har ett stort intresse att utveckla dig såväl inom pedagogik och didaktik som inom ämnena bild och slöjd. Att vår utbildning är förlagd till en konsthögskola gör att vi kan arbeta i en stark konst-, design- och hantverksmiljö. Det betyder också att vi förväntar oss att du har grundläggande kunskaper och förmågor inom bildskapande och/eller hantverksmässiga praktiker.
Dessa kan du ha fått till exempel genom att ha studerat på estetiskt program eller gått någon förberedande konst-, design- eller hantverksutbildning. Dina kompetenser visar du genom de arbetsprover du skickar in tillsammans med din ansökan.

 

Behörighet
Grundläggande behörighet. Du behöver också: Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6
Dessutom krävs godkänt resultat på arbetsproven.
Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval
Konstfack använder tre urvalsgrupper till lärarutbildningen. Platserna fördelas lika mellan de studenter som antas 1) på betyg och godkända arbetsprover, 2) på högskoleprov och godkända arbetsprover, samt 3) de studenter som fått Väl Godkänt på arbetsproverna.
Läs här om hur bedömning av arbetsprover och urvalet går till.

Arbetsprover skickas digitalt
Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack ska du ladda upp arbetsprover för varje utbildning eller inriktning som du söker. Alla arbetsprover ska skickas in digitalt till Konstfacks hemsida.

Arbetsprover inför antagning till hösten 2022

Uppgift 1

a) Ställ upp ett antal objekt/föremål i ett stilleben som du kan använda för att göra en studie av form, linje, ljus och skugga. Gör fem (5) skisser i blyerts, kol eller tusch av ovanstående. Fotografera/scanna dessa.

b) Välj en (1) skiss av de ovanstående och importera den till valfritt bildhanteringsprogram. Bearbeta bilden ytterligare genom att översätta form, ljus och skugga till färg. Spara som en (1) bild.

c) Välj ett av följande alternativ:

 1. Välj ett objekt ur ditt stilleben och bearbeta det vidare tredimensionellt, till exempel genom att omforma det, addera material etc. Placera det omformade objektet i ett nytt sammanhang. Dokumentera objektet i sitt nya sammanhang med hjälp av tre (3) fotografier.
 2. Välj ett objekt ur ditt stilleben och bearbeta det vidare tredimensionellt, till exempel genom att omforma det, addera material etc. Animera eller filma det omformade objektet, max 1 minut

d) Reflektera skriftligt över följande i relation till moment c): Vad tillför objektet det nya sammanhanget, och på vilket sätt ändras tolkningen av objektet i det nya sammanhanget? Högst 300 ord.

Till denna uppgift ska du alltså skicka in:

 • 5 avfotograferade skisser
 • 1 bild som du bearbetat i valfritt bildbehandlingsprogram
 • 3 fotografier av ett tredimensionellt objekt ELLER max 1 minut rörlig bild där det tredimensionella objektet ingår
 • 1 text om högst 300 ord
 • Märk det du skickar in med "Uppgift 1".

Bedömningskriterier för uppgift 1
I den här uppgiften bedömer vi i området idé och gestaltning hur väl du lyckas presentera ett visuellt material som synliggör dina idéer och färdigheter på gestaltningsområdet, genom att bl.a. bedöma:

 • Om ditt stilleben är varierat och mångfacetterat.
 • Om uppgiften är konsekvent genomförd.
 • Om du i din text kan reflektera över de val som görs i arbetsprocessen.

Bedömningsområdet materialhantering och teknisk bearbetning gäller din förmåga att använda de material, tekniker, metoder eller medium som du väljer att arbeta med på ett hantverksmässigt genomtänkt sätt.


Uppgift 2

Eget formulerat slöjdföremål
Producera ett eget formulerat slöjdarbete, som visar din förmåga att arbeta med några av skolslöjdens hårda och mjuka material, det vill säga trä, metall och/eller textil, gärna i kombination.

Slöjdföremålet dokumenteras genom
- tre (3) till fem (5) idéskisser (fotografera av eller scanna dessa) som visar alternativa förslag till samma föremål

och
- fem (5) till tio (10) fotografier som visar föremålet i dess helhet, t.ex. fram- och baksida, över- och undersida, samt ut- och insida. Det behövs närbilder av detaljer i arbetet för att en korrekt bedömning ska kunna göras.

Bifoga också en skriftlig dokumentation omfattande högst 200 ord som presenterar utvecklingen från idén till det inlämnade slöjdföremålet. Beskriv dina ställningstaganden angående val av material och redskap, hantverksteknik, färg och form samt olika moment vid framställning av slöjdföremålet. Om du kan, använd facktermer för material, redskap, teknik etc.

Ditt arbetsprov kan också vara ett arbete du har gjort inom tidigare utbildning eller kurser. Informera i så fall om detta.

Till denna uppgift ska du alltså skicka in:

 • 3-5 idéskisser som du fotograferat av eller scannat
 • 5-10 fotografier
 • 1 text om högst 200 ord
 • Märk det du skickar in med "Uppgift 2"

Bedömningskriterier för uppgift 2
I den här uppgiften bedömer vi i området idé och gestaltning hur väl du kan presentera idéer och funktioner i relation till slöjdens tekniker och material:

 • Om du kan utveckla alternativa förslag till utformning av ett slöjdföremål.
 • Om du visar förståelse för materialens funktionella och estetiska möjligheter och begränsningar.
 • Om du har förmåga att reflektera över de val som görs i arbetsprocessen.

Bedömningsområdet materialhantering och teknisk bearbetning gäller din förmåga att  

hantera material, slöjdtekniker och sammanfogningsmetoder på ett hantverksmässigt och varierat sätt, liksom din förståelse för slöjdens facktermer och konstruktioner.


Summering, detta ska du skicka in:

Dina arbetsprover (uppgift 1 och 2) ska laddas upp till oss som en (1) digital PDF där du har samlat båda uppgifterna i sin helhet, inklusive texter.

Samt eventuella film-/rörlig bild/ljudfiler som MOV, MP4 eller MP3.

Namnge PDF-filen till ditt eget namn enligt principen: efternamn_förnamn.pdf

Tekniska specifikationer:
Filformat: PDF
Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller MP3. Eventuella filmer ska komprimeras med H.264 eller motsvarande.
Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte arbetsproverna överstiga 500MB.