Bedömning av arbetsprover och urval till lärarutbildning

När du söker till lärarutbildning på Konstfack ska både anmäla dig via www.antagning.se och ladda upp arbetsprov till konstfack.se.

Godkänt arbetsprov är en del av behörighetskravet.

För att vara behörig behöver du grundläggande behörighet, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6 - och Godkänt arbetsprov.

Konstfack använder med stöd i högskoleförordningen 7 kap. § 11 krav på andra villkor än kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan d.v.s. godkänt arbetsprov.

Arbetsproverna granskas av en bedömargrupp bestående av lärare/ämnesföreträdare, professor och en yrkeslivsrepresentant, dvs en lärare från grund- eller gymnasieskola. Två studentrepresentanter deltar i arbetet och har möjlighet att komma med synpunkter under diskussionerna.

Arbetsproverna bedöms utifrån två bedömningsdomäner
- dels förmåga till idé och gestaltning
- dels förmåga till material och teknisk bearbetning. 

Uppgifterna bedöms och poängsätts av bedömargruppen. Bedömningen görs utifrån kriterier som beskrivs mer detaljerat under respektive utbildnings hemsida. Bedömargruppen upprättar ett protokoll över vilken bedömning som arbetsproven fått. I de fall ett arbetsprov bedömts som icke godkänt görs en notering om vad bristen har bestått i.

Poängen för sökande med godkända arbetsprov summeras.

Sökande som fått underkänt (0 poäng) på någon del av arbetsprovet bedöms obehöriga eftersom godkänt arbetsprov är ett behörighetskrav för tillträde till utbildningen.

För godkänt betyg krävs 9-13 poäng och för väl godkänt krävs 14-18 poäng.

Efter behörighetsbedömning, inklusive bedömningar om reell kompetens alternativt undantag, förs resultaten av arbetsprovsbedömningen in i antagningssystemet. Därefter sker ett urval bland behöriga sökande om det finns fler behöriga sökande än platser på utbildningen.

Urval

För att delta i urvalet måste du uppfylla alla behörighetskrav, inklusive godkänt arbetsprov. Konstfack använder med stöd i högskoleförordningen 7 kap. § 12, 13 och §23, tre urvalsgrupper till lärarutbildningen.

Platserna fördelas lika mellan de tre urvalsgrupperna.

Den första gruppen består av de sökande som antas på betyg och godkänt arbetsprov. Den andra gruppen består av de sökande som antas på resultat på högskoleprov och godkänt arbetsprov.
Den tredje gruppen (alternativt urval) består av de sökande som fått Väl godkänt på arbetsprovet. Antalet poäng de sökande fått används för meritvärdering inom denna grupp där 18 är maxpoäng och 14 minimumpoäng. Vid lika meriter (poäng) används lottning.

Behöriga sökande konkurrerar alltså i urvalet om plats i en eller flera av de tre urvalsgrupperna:
1) betyg och godkänt arbetsprov
2) högskoleprov och godkänt arbetsprov
3) Väl Godkänt på arbetsprov.