Antagningsförfarande, urval och bedömning av arbetsprover vid ansökan till lärarutbildning

Förutom att ansöka via www.antagning.se görs arbetsprover för att söka till lärarutbildningen på Konstfack. Godkända arbetsprover är en del av behörighetskravet. 

Alla inlämnade arbetsprov granskas av en bedömargrupp som består av lärare i teori-och gestaltningsämnen. Studentrepresentanter utsedda av kåren deltar i arbetet och har möjlighet att komma med synpunkter under diskussionerna. Behörighetsproverna (arbetsproverna) bedöms utifrån två bedömningsdomäner, dels förmåga till idé och gestaltning, dels förmåga till material och teknisk bearbetning.  I denna diskussion jämförs observationerna mellan de olika bedömarna. Uppgifterna bedöms och protokollförs av bedömargruppen utifrån kriterier inom de beskrivna domänerna med siffrorna 1 eller 2, i relation till de tre specifika uppgifterna (se nedan beskrivningar).

Urvalsgrupper och poängsättning
Konstfack använder med stöd i högskoleförordningen 7 kap. § 13 och § 23, tre urvalsgrupper till lärarutbildningen. Platserna fördelas lika mellan de studenter som antas på betyg och godkända arbetsprover, på högskoleprovet och godkända arbetsprover samt den tredje urvalsgruppen som fått Väl godkänt på arbetsproverna.

Arbetsprovernas resultat hanteras enligt nedanstående:

1) Sökande som fått underkänt på någon del av arbetsproverna stryks ( poängen sätts till 0 ) eftersom godkända arbetsprover är ett behörighetskrav för tillträde till utbildningen.

 2) Poängen för resterande sökanden summeras. 6-8p - Godkänt, 9-12 p - Väl Godkänt. I tredje urvalsgruppen placeras de som får betyget Väl godkänt på arbetsprovet. Antalet samlade poäng i gruppen som fått Väl godkänt används för att rangordna de sökande. Studenterna ansöker inte om att få delta i urvalet utan vid bedömningen av arbetsprovet placeras de med betyget VG i denna urvalsgrupp. Genom poängsystemet har vi utvecklat ett instrument för rangordningen inom denna grupp.

Protokoll och behörighetskontroll
Under arbetsdagen upprättas ett protokoll över vilken bedömning som arbetsproven fått. I de fall man inte godkänt ett arbetsprov görs en notering om vad bristen har bestått i. Efter avslutad bedömning av de sökandes arbetsprover förs resultaten in i antagningssystemet. Universitets- och högskolerådet kontrollerar de sökandes grundläggande behörighet samt den särskilda behörigheten vad gäller områdesbehörighet och övriga krav. Konstfack prövar ansökningar om reell kompetens och undantag från behörighetskrav. Därefter genomförs ett urval av de kvarstående behöriga sökande om det finns fler behöriga sökande än platser på utbildningen.

Viktiga datum

16 mars 2020: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 april 2020: Sista anmälningsdag (antagning.se). Sista datum att skicka in arbetsprover (konstfack.se).

Maj 2020: Bedömning av arbetsprover.

18 juni 2020: Sista kompletteringsdatum för sökande med pågående gymnasieutbildning.

9 juli 2020:
Antagningsbesked 1 (antagning.se).

24 juli 2020: Sista svarsdatum (antagning.se).

30 juli 2020: Antagningsbesked 2 (antagning.se).

31 augusti 2020: Terminsstart.

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Gabriella Rizzo
Skyddad adress
08-450 41 51

Uppdaterad: 17 februari 2011
Sidansvarig: Anette Göthlund