Ämneslärarprogrammet (bild och slöjd) med inriktning mot grundskolans åk 7-9, 270 hp

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7-9 omfattar 4,5 års studier, det vill säga 270 högskolepoäng (hp).

 

Viktiga datum

16 mars 2020: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 april 2020: Sista anmälningsdag (antagning.se). Sista datum att skicka in arbetsprover (konstfack.se).

Maj 2020: Bedömning av arbetsprover.

18 juni 2020: Sista kompletteringsdatum för sökande med pågående gymnasieutbildning.

9 juli 2020: Antagningsbesked 1 (antagning.se).

24 juli 2020: Sista svarsdatum (antagning.se).

30 juli 2020: Antagningsbesked 2 (antagning.se).

31 augusti 2020: Terminsstart.

Öppen för sen anmälan
Sökande med sen anmälan kontaktas via e-post om det blir aktuellt att ladda upp arbetsprover. Sena anmälningar hanteras i mån av plats på utbildningen och rangordnas efter anmälningsdatum. 


I inriktning mot arbete i grundskolan läser du bild (90 hp) och slöjd (90 hp Förutom ämnesstudierna läser du den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK, 60 hp) samt gör praktik, den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU, 30 hp). Efter att du fullföljt dina studier erhåller du en ämneslärarexamen.

Du som läser till ämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9 får behörighet att undervisa i bild och slöjd i hela grundskolan samt i bild på gymnasieskolan.

Utbildningen ger dig en bred och attraktiv lärarutbildning.

Konstfacks lärarutbildning lägger lika stor vikt vid teoretiska som praktiska kunskaper. Därför förväntar vi oss att du som söker till oss har ett stort intresse att utveckla dig såväl inom pedagogik och didaktik som inom ämnena bild och slöjd. Att vår utbildning är förlagd till en konsthögskola gör att vi kan arbeta i en stark konst-, design- och hantverksmiljö. Det betyder också att vi förväntar oss att du har grundläggande kunskaper och förmågor inom bildskapande och/eller hantverksmässiga praktiker. Detta visar du genom de arbetsprover du skickar in tillsammans med din ansökan.


Behörighet
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A6 c), eller Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 c). Läs mer om grundläggande behörighet. Dessutom krävs godkänt resultat på arbetsproven.

Urval
Konstfack använder tre urvalsgrupper till lärarutbildningen. Platserna fördelas lika mellan de studenter som antas 1) på betyg och godkända arbetsprover, 2) på högskoleprov och godkända arbetsprover, samt 3) de studenter som fått Väl Godkänt på arbetsproverna.
Läs här om hur antagningsförfarande, urval och bedömning av arbetsprover går till.

Arbetsprover skickas digitalt
Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Alla arbetsprover ska skickas in digitalt till Konstfacks hemsida.
Obs! Du kan varken skicka in eller lämna fysiska arbetsprover på Konstfack. Arbetsprover som avviker från våra anvisningar behandlas inte.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2020

Arbetsproverna utgör en del av behörighetskravet till Ämneslärarutbildningen.

OBS följ instruktionerna noga och läs vad som bedöms i varje uppgift.

Uppgift 1: Möten med världen genom bilder – en bildberättelse i fem bilder.
Skapa en serie bilder (fem bilder) utifrån temat "Möten med världen genom bilder". Den kan vara i form av en bilddagbok, serie eller som en svit av bilder av annat slag. Tekniken är valfri – bilderna kan till exempel vara utförda i collageteknik, tecknade eller målade i svart/vitt eller färg, med eller utan text. Bilderna kan också vara efterbearbetade i dator.
Välj en passande presentationsform för din bildserie (t.ex. som bok, album, som sida, på vägg). Dokumentera varje enskild bild genom ett fotografi samt bildserien i sin helhet där presentationsformen framgår.

Ange i vilket material/teknik bilderna är gjorda, liksom storlek. Ge även bildserien en titel. Detta kan anges i den bild där bildserien presenteras i sin helhet.

Vid bedömning av uppgiften beaktas faktorer såsom förmåga till berättande, materialanvändning- och val, verktyg, medium samt kommunikation av idé och gestaltning.


Uppgift 2: Ett vardagsföremål
– re-design av ett objekt
Välj ett föremål, från vardagen i ditt hem. Dokumentera föremålet och hur det brukar användas med hjälp av högst tre fotografier. Därefter ska du förändra funktionen (omgestalta) genom att lägga till, dra ifrån, plocka isär eller mångfaldiga så att objektet får en ny funktion. Placera föremålet i ett nytt sammanhang där det även kan ingå andra föremål och dokumentera detta med högst tre fotografier.
Arbetet dokumenteras alltså genom två-sex fotografier, en serie som visar föremålet innan förändringen och en serie efter.

Uppgiften bedöms utifrån förmåga till avläsning av ett föremåls formgivning. Därefter bedöms hur omgestaltningen gjorts utifrån idé, vald teknik och metod samt hur dokumentationen i ett valt sammanhang lyfter fram och förstärker förändringen.


Uppgift 3: Eget formulerat slöjdföremål

Producera ett eget formulerat slöjdarbete, som visar din förmåga att arbeta med något av skolslöjdens material, det vill säga trä, metall och/eller textil.

Slöjdföremålet dokumenteras genom
- tre till fem idéskisser som visar alternativa förslag till samma föremål,
och
- högst tio fotografier som visar föremålet i dess helhet, t.ex. fram- och baksida, över- och undersida, samt ut- och insida. Det behövs närbilder av detaljer i arbetet för att en korrekt bedömning ska kunna göras.

Bifoga också en skriftlig dokumentation omfattande högst 200 ord som presenterar utvecklingen från idén till det inlämnade slöjdföremålet. Beskriv dina ställningstaganden angående val av material och redskap, hantverksteknik, färg och form samt olika moment vid framställning av slöjdföremålet.

Uppgiften bedöms utifrån hantverksmässig förmåga så som sammanfogningar, hantverkstekniska lösningar och eventuella mönsterdetaljer.


Du ska skicka in följande:

 • Innehållsförteckning
• Uppgift 1 - Max sex filer
• Uppgift 2 - Max två filer (två bilder)
• Uppgift 3 - Max 16 filer (tre-fem idéskisser, tio fotografier, en skriftlig dokumentation)


Tekniska specifikationer

Alla filer ska sammanställas i ett (1) PDF-dokument med en inledande innehållsförteckning. Filmer eller mediefiler kan skickas in som separata filer i följande format: JPG, MOV, MP4. Namnge filer med Efternamn och Förnamn.
Inskickade arbetsprover som inte följer anvisningarna beaktas inte.

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Gabriella Rizzo
Skyddad adress
08-450 41 51


Examensarbeten
2019    2018    2017   2016   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008


Läs mer
Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 hp

Kursplaner för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Anette Göthlund