Inredningsarkitektur & Möbeldesign, 180 hp

Vill du utforska interiörer, rum, miljöer och möbler genom aktuella samhällsfrågor? Är du nyfiken på hur formgivning påverkar samtiden och framtiden? På Konstfack kan du utveckla och fördjupa ditt intresse inom inredningsarkitektur och möbeldesign

Johanna Moe, Kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbeldesign, examen 2019.

Så här söker du

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 21 januari 2022 - 1 mars 2022.

2. Behörighetskrav till antagning.se - Meriter för att styrka behörighetskravet (se ovan) skall vara antagning.se tillhanda senast 7 mars 2022.

3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 21 januari 2022 - 1 mars 2022. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.


Viktiga datum

21 januari 2022: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2022: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

7 mars 2022: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2022: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

16 maj 2022: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

29 augusti 2022: Terminsstart.


Inredningsarkitekter och möbelformgivare (IA) arbetar med att utforma interiörer och möbler för olika kontexter som hem, skolor, arbetsplatser och publika och gemensamma rum. På Konstfack får du tillgång till de kunskaper, metoder och verktyg som inredningsarkitekter och möbeldesigners använder. Här ges du möjlighet att arbeta kreativt, både individuellt och i grupparbeten med andra studenter.

På IA har vi olika typer av kursen inom inredningsarkitektur, möbeldesign, materialtekniker, representationstekniker (sätt att skapa visualiseringar, ritningar, bilder) och designhistoria. Under utbildningen utforskar du idéer om form, rymd, material, uttryck, atmosfär, färg, ljus och ljud. Tillsammans undersöker vi det sociala, det privata, den offentliga sfären, ekologier och kulturella, ekonomiska och politiska aspekter av rum och möbler. På IA introduceras du till olika designmetoder och designkritiska perspektiv samt till teman som exempelvis tillgänglighet och hållbar utveckling. Genom att gestalta inredningsarkitektur och möbler i samklang med jordens resurser, kan du spela en viktig roll i arbetet för en hållbar framtid, såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt. Du arbetar i flera material, utvecklar prototyper och gestaltar designförslag för olika sammanhang. Du tränas i och uppmuntras till ett experimentell undersökande och introduceras till konstnärliga metoder. Du får möjligheter att jobba med reflektion och med kritiska förhållningssätt till formgivning av interiörer och möbler.

För att du ska få engagera dig i aktuella samhällsfrågor, förflyttar vi oss till olika platser. Här undersöker vi hur normer, traditioner och historia påverkar interiörer, gemensamma rum, byggda miljöer och hur det i sin tur påverkar våra liv. En fördjupad förståelse för rummens och möblers etiska, kulturella och politiska betydelser är en central del av utbildningens senare del.

För att du ska få öva dig i yrkesrollen placeras kurserna i verkliga sammanhang och ofta i samarbete med exempelvis kommuner, organisationer, forskningsmiljöer och företag. Bland våra projekt och samarbeten återfinns möbelmässorna i Stockholm och Milano, ekobyprojekt, omvandling av industrilandskap till boendemiljöer, bostäder i glesbygd,  resande med tåg, stadsodling, återbruk och möbler för lek, boende och arbete.

Under det första läsåret utforskar du din kreativitet och introduceras till olika verktyg och metoder för gestaltning av möbler och inredningsarkitektur i våra verkstäder och i ritsalen. Under det andra läsåret arbetar vi med fler sammanhang och miljöer utanför skolan, med uppgifter som ligger nära yrkesrollen. Här övar du på att arbeta utifrån en uppdragsbeskrivning och med projekteringsprojekt. Under det tredje läsåret får du på egen hand pröva att formulera, utforska och genomföra självständiga projekt. Kandidatprogrammet avslutas med ett examensarbete, där du väljer tema, kontext och metod. Du fördjupar dig i samhällsrelevanta frågor om ämnet som du utforskar genom ritning, modell och prototyper i skilda material och tekniker. Ditt examensprojekt visas på Konstfacks vårutställning. Konstfack ger också möjlighet till utbytesstudier genom Erasmus, eller MEDes; masterofeuropeandesign.wordpress.com


Poäng och studieform

180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Design - Inredningsarkitektur och möbeldesign

Efter studierna
Efter utbildningen kan du välja att söka vidare till Konstfacks Masterprogram i design med inriktningen rumslig gestaltning. Tillsammans med examen från kandidatprogrammet kan examen från Konstfacks Masterprogram i design, med inriktningen rumslig gestaltning, ge yrkestiteln inredningsarkitekt SIR av branschorganisationen Sveriges Arkitekter.
Efter kandidatexamen kan du även börja arbeta direkt på en arkitektbyrå. Idag finns ett stort behov av fler inredningsarkitekter. Arbetsuppgifterna kan variera, från stora offentliga inredningsprojekt inom vård, skola, kontor, till kommersiella kontexter som butiker, hotell, restaurang eller privata hem. Du kan också söka dig till mindre designbyråer i Sverige eller utomlands. Många med examen från utbildningen startar egen verksamhet där de frilansar som inredningsarkitekter och möbelformgivare.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Vi bedömer din förmåga att kommunicera med rumsliga uttryck, din skicklighet i form, hantverk och i konstnärliga metoder samt din förmåga i att presentera och kommunicera dina arbeten. Vi vill förstå dina idéer och ta del av din förmåga att ge form till ett sammanhang. Vi vill se ditt sätt att utmana och experimentera med uppgifter. Vi vill också följa din kreativa arbetsprocess, hur du undersöker, sammanfattar och reflekterar över dina arbeten.

I första urvalsomgången tittar en bedömningsgrupp på dina arbetsprover. Här ingår lärare, studenter och yrkesrepresentanter. I den andra urvalsfasen kallas ungefär dubbelt så många sökande, som vi har möjlighet att ta in på utbildningen, till ett intervjutillfälle. Inför den får du en uppgift att lösa. Under intervjun tittar vi närmare på dina arbetsprover och vi vill förstå mer av din process, idéarbete, research och gestaltningsförslag. Därefter fastställs det slutliga urvalet.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2022

Vi vill se den konstnärliga och kreativa kvaliteten i dina arbeten, utöver de tekniker du använder. Vi ser gärna att skisser, ritningar och modeller är fysiskt framställda eller i en blandning av fysiska och digitala tekniker.

Dina arbetsprover ska vara självständigt utförda. Ange om en skoluppgift ligger till grund för ditt arbete eller om det är ett eget projekt. Om det är ett grupparbete, ange vilken roll du haft och vilka delar du utfört.

• Presentera dina tredimensionella arbeten genom att fotografera dem
• Scanna dina skisser/ritningar
• Komplettera med korta beskrivningar i text för att förtydliga dina arbeten

PDF-fil 1: Dina egna tidigare arbeten
Max tio (10) sidor totalt (5 sidor + 5 sidor).
Namnge den här filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_egna arbeten_1.pdf

Teckningar, målningar, tredimensionella arbeten (max 5 sidor)
Presentera på högst fem (5) sidor konstnärliga arbeten i valfri teknik, såsom teckningar, målningar, tredimensionella arbeten med flera

Inredningsarkitektur, möbeldesign, design (max 5 sidor)
Presentera på högst fem (5) sidor ett urval av egna arbeten som du anser handlar om inredningsarkitektur och/eller möbeldesign och/eller design och arkitektur generellt.

PDF-fil 2:
Max sex (6) sidor totalt.Redovisa uppgiften i liggande A3-format.
Namnge filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_arbetsprover_2. pdf
Hur du löser uppgifterna i arbetsproverna ger en bild av hur du tar dig an uppgiften på ett idémässigt plan. Därtill ger det oss en bild av hur du arbetar med olika formgivningsmetoder och hur du beskriver dina idéer i färg, form och material.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:
Sid 1: Ditt namn samt en bild på din rumsmodell
Sid 2-6: Redovisning av uppgiften


Beskrivning av uppgiften: Från vardagsföremål till rum

 1. Utgå från ett vardagsföremål i din omgivning. Välj en detalj från vardagsföremålet som intresserar dig. Redovisa val av föremål och detalj i ett foto.

2. Skala upp detaljen och förändra den till en möbel, exempelvis genom att omforma, repetera och/eller byta material och/eller färg. Redovisa möbeln med en handskiss och en fysisk modell i valfritt material. Dokumentera modellen med fotografier från två olika håll.

3. Med utgångspunkt från möbelns form, uttryck och idé: gestalta ett rum. Välj ett tema eller ett ändamål för detta. Använd valfria skissmetoder såsom teckning, collage, modell. Om du visar digitalt framställda skisser/bilder/ritningar, kombinera dessa med fysiska skissmetoder. Visa minst 3 skisser.

4. Visa hur material, ljus, färg och form med mera skapar atmosfär i rummet. Redovisa hur möbeln och rummet samspelar med varandra, och med användare, det kan vara människor eller andra levande väsen. Det är valfritt att placera ytterligare objekt, möbler och interiöra inslag i rummet. Bygg en modell av helheten och redovisa skalan du jobbat med. Fotografera rumsmodellen från två olika håll.

5. Sammanfatta din idé i en kort text: beskriv varför du valt din detalj, redogör för din idé och ditt rums tema/ändamål samt dina val av färg, form och material. Avsluta med att berätta hur du vill att ditt rum ska upplevas. Vi är intresserade av att höra vad som ligger till grund för ditt designförslag. OBS placera denna text jämte ett foto av din rumsmodell på sid 1 i PDF:en.

6. Arbetsprovet presenteras på max sex (6) sidor i liggande A3-format.


PDF-fil 3: Skriftlig motivering + CV

Namnge filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_3.pdf
Den skriftliga motiveringen kommer först och ditt CV därefter.
Skriftlig motivering: max en (1) A4-sida med max 2000 tecken.


Summering, detta ska du skicka in:
Tre (3) PDF-filer enligt instruktionerna.

PDF-fil 1: Dina egna tidigare arbeten

PDF-fil 2: Arbetsprov

PDF-fil 3: Skriftlig motivering + CV


Tekniska specifikationer

Allt material måste skickas in i digital form.
Filformat: PDF
Färgsystem: RGB

PDF-fil 1: sidornas utskriftsstorlek ska vara A3, stående eller liggande
PDF-fil 2: sidornas utskriftsstorlek ska vara A3, liggande
PDF-fil 3: sidornas utskriftsstorlek ska vara A4, stående

PDF-filerna ska döpas enligt principen efternamn_förnamn_filnummer.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.


Rörligt material
Förutom PDF-filerna kan du skicka in filmer med en sammanlagd längd på max 15 minuter. Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI. Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.

Döp filmerna till ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-5.mpg”, och så vidare.