Institutionen för konst

Institutionen för konst erbjuder en treårig kandidatutbildning och en tvåårig masterutbildning. Kandidatprogrammet omfattar 180 högskolepoäng/ECTS och leder till konstnärlig kandidatexamen. Masterprogrammet leder till en konstnärlig masterexamen och omfattar 120 poäng/ECTS.

De första tre åren följer ett kandidatprogram om 180 högskolepoäng/ECTS som leder till konstnärlig kandidatexamen (Bachelor of Fine Arts). Godkänd kandidatexamen ger behörighet att söka till de följande två årens masterprogram om 120 poäng, som leder till konstnärlig magisterexamen (Master of Fine Arts). Du kan även söka direkt till masterprogrammet (120 poäng) om du har godkänd kandidatexamen från annan konstnärlig högskola i Sverige eller utomlands, eller har motsvarande konstnärlig erfarenhet.

Utbildningens mål
Utbildningens mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en självständig konstnärlig utveckling samt förse studenten med såväl de teoretiska som praktiska kunskaper som är nödvändiga för studentens konstnärliga arbete. Utbildningen strävar också efter att främja en kritisk diskussion och nyorientering av konstnärens roll i samhället.

Utbildningens innehåll
Utbildningens nav är den enskilda studentens konstnärliga arbete. Varje student är knuten till en professor samt har en lärare som personlig handledare som studenten träffar regelbundet för diskussion om sitt konstnärliga arbete och för att lägga upp en individuell studieplan. Utöver den individuella handledningen tillhandahåller institutionen ett brett utbud av valbara kurser, projekt och undervisning i en mängd olika konstnärliga genrer och tekniker som t.ex. fotografi, måleri, skulptur/installation, performance, ljudkonst, video/digitala media, konceptuella projekt samt olika blandformer och interdisciplinära förhållningssätt.

Konsthistorisk och konstteoretisk grund
Utbildningen lägger stort vikt vid att studenten ska få den historiska och teoretiska grund hon/han behöver för såväl sitt eget konstnärliga arbete som för att kunna kritiskt reflektera över den konsthistoriska, idéhistoriska och sociopolitiska sammanhang som studenten verkar i. Teorin och den konstnärliga praktiken ska i största möjliga mån integreras och i utbildningen ingår ett par skriftliga arbeten där studenten ska reflektera över sitt konstnärskap. Utöver konsthistoria och teori arrangerar institutionen också föreläsningar, seminarier och diskussioner i aktuella samhällsämnen.

Pluralism och mångfald
Institutionen strävar efter att skapa en utbildning och studiemiljö som präglas av pluralism och mångfald utifrån ett såväl konstnärligt perspektiv som utifrån kategorier som etnicitet, klass, kön/genus, sexualitet och ålder.

Internationell profil
Institutionen har en internationell profil genom såväl lärare som en mängd gästande konstnärer, curatorer och konstskribenter från utlandet som deltar i undervisningen. Ett urval av kurser, projekt och föreläsningar ges på engelska för att främja ett internationellt utbyte med studenter från andra länder. Samarbetsprojekt görs regelbundet med skolor i andra länder och det ges även möjlighet till studieresor och studier i utlandet.

Utställningsprojekt
Varje läsår arrangerar institutionen ett antal utställningar i Konstfacks egna utställningslokaler eller på olika konstinstitutioner och gallerier i och utanför Stockholm.