Masterprogrammet i Konst, 120 hp

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

Ett individualiserat masterprogram i konst med fokus på stärkt självreflektion samt utveckling och fördjupning av ditt konstnärliga projekt.

Nikki Fager Myrholm, masterprogrammet i Konst, examen 2019.

Datum och arbetsprover för höstterminen 2024 publiceras i november!

Så här söker du:

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 1 december 2022 - 16 januari 2023

 2. Behörighetskrav till antagning.se - Meriter för att styrka behörighetskravet (se ovan) skall vara antagning.se tillhanda senast 1 februari 2023.

 3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 15 december 2022 - 16 januari 2023. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.


Viktiga datum

1 december 2022: Anmälan (antagning.se) öppnar.

15 december 2022: Uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

16 januari 2023: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

1 februari 2023: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Februari/mars 2023: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

30 mars 2023: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

28 augusti 2023: Terminsstart


Masterprogrammet i konst är interdisciplinärt utifrån övertygelsen om att konstnärligt skapande kan ta alla former av kunskap och medel i anspråk. Programmet verkar i ett fält av samtidskonst och kritisk estetik och vilar på värdet av konstinstitutionens egen historia som en socialt engagerad utbildning – konst är hos oss djupt integrerad i både samhälle och debatt.

Våra professorer och lärare är framstående utövare och yrkesverksamma inom sina fält där även många av våra tidigare studenter idag återfinns, såväl nationellt som internationellt. I programmet ingår individuell handledning, gruppdiskussioner, workshops, seminarier, föreläsningar och studieresor.

Det praktikbaserade, starkt individualiserade programmet utgår från ditt eget projekt som förverkligas och fördjupas under den tvååriga studieperioden i regelbundet samråd med din handledare. I utbildningen undersöks metoder för kritik och analys samt relationen till institutioner både inom konstområdet och i samhället i stort.

Ett antal obligatoriska kurser förser studenterna med verktyg för utveckling av kritiska förhållningssätt, konstnärlig forskning och konstnärligt skrivande. Ett utbud av valbara kurser, fokusgrupper och verkstäder möjliggör gestaltningsmetoder av alla slag.


Särskild behörighet

Konstnärlig kandidatexamen om minst 180 hp, eller motsvarande. Motsvarande kunskaper kan betyda skicklighet som utvecklats inom egen konstnärlig praktik, annan individuell praktik, eller professionell erfarenhet inom andra discipliner. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mer om behörighet och  urval här.


Urval

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, praktik, och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

I det första steget av ansökningsprocessen sker en bedömning av den sökandes arbetsprover och praktik, med utgångspunkten i förmågan att skapa verk av hög konstnärlig kvalitet. I denna förmåga ingår ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, graden av självständigt uttryck samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter.

Utifrån en bedömning av meriterna kallas ett urval av de sökande till intervju. I detta andra steg av processen diskuteras den sökandes arbetsprover och praktik utifrån samma bedömningsgrunder som i första steget. Här bedöms också den sökandes motivation inför och förväntningar på utbildningen.


Undervisningsspråk

All undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Examen
Konstnärlig masterexamen i Konst


Arbetsprover inför antagning till hösten 2023

Innehållet i din portfolio ska vara i följande ordning:
- Översikt av inskickade arbetsprover
- Nuvarande praktik, tidigare arbete och erfarenhet på engelska
-CV
- Numrerade arbetsprover (5-10 st)


1. Översikt av inskickade arbetsprover

Skapa en översikt av inskickade arbetsprover i en (1) PDF-fil. Varje arbetsprov (även videoverk och liknande) ska representeras av en stillbild i ungefärlig storlek 2 x 3 cm och presenteras med nummer på uppladdad fil, titel och kortfattad beskrivning (teknik, storlek/format/längd). Översikten ska vara den första filen i portfolion.

2. Nuvarande praktik, tidigare arbete och erfarenhet.
Skriv en kort beskrivning av ditt pågående arbete och dina intressen. Denna text bör inkludera tidigare arbeten och erfarenheter samt en beskrivning av hur du ser ditt arbete utvecklas över de närmaste åren. Berätta också om varför du vill göra din MA på Konstfack och vad du tror dig kunna ta med dig in I utbildningen.
Denna text skall vara på engelska och rymmas på max två (2) A4, som en (1) PDF.

3. Lista på erfarenheter, utbildningar, anställningar, m.m. (CV)
Ett CV där du listar dina utbildningar, anställningar och annat som du tror är av intresse för din ansökan till oss. Max två (2) A4, som en (1) PDF.

4. Numrerade arbetsprover (5-10 st)

Fem till tio (5-10) arbetsprover i valfri teknik presenteras. Ett arbetsprov som dokumenteras med flera delar, exempelvis fotodokumentationer, räknas som ett arbete och presenteras i en fil. Arbetsproverna ska namnges från fil nummer fyra (4) och upp till maximalt fil nummer 13 i portfolion.

Namnge filerna enligt principen: filnummer_Förnamn_Efternamn. Ex: 1_Anna_Larsson.pdf.


Tekniska anvisningar

Video/Rörlig bild: Varje film ska finnas i sin helhet. Om videoverket är längre än 4 minuter ska det inledas med en kortversion/sammanfattning av verket om högst 90 sekunder. Arbetsproverna kommer att bedömas på datorskärm. Komprimera därför filmfilen till ett mindre format för att passa visningsmediet.

Ljudverk: Varje ljudverk ska finnas i sin helhet. Om ljudverket är längre än 4 minuter ska det inledas med en kortversion eller ett utdrag om högst 90 sekunder.

Filformat: PDF, JPG, MOV, MP4, MP3.
Filmerna ska komprimeras med H.264.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.


Summering, detta ska du skicka in:
Fil 1: Översikt av inskickade arbetsprover, som en (1) PDF-fil
Fil 2: Nuvarande praktik, tidigare arbete och erfarenhet., som en (1) PDF-fil
Fil 3: CV, som en (1) PDF-fil
Fil 4 – upp till max fil 13: Minst fem och max tio numrerade arbetsprover i valfri teknik, se accepterade filformat ovan.