Inredningsarkitektur och möbeldesign, 180 hp

Vill du utforska interiörer, rum, miljöer och möbler genom aktuella samhällsfrågor? Är du nyfiken på hur formgivning påverkar samtiden och framtiden? På Konstfack kan du utveckla och fördjupa ditt intresse inom ämnet Inredningsarkitektur och möbeldesign

Johanna Moe, Kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbeldesign, examen 2019.

1. Anmäl dig på antagning.se
2. Ladda upp arbetsprover på konstfack.se  


Viktiga datum

22 januari 2021: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2021: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

15 mars 2021: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2021: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

6 maj 2021: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

30 augusti 2021: Terminsstart.

Inredningsarkitekter och möbelformgivare arbetar med att utforma interiörer och möbler för skilda kontexter:såsom hem, skolor och arbetsplatser samt publika och gemensamma rum. På Konstfack får du de kunskaper, metoder och verktyg som behövs för att arbeta som inredningsarkitekt och möbeldesigner. Här ges du möjlighet att arbeta kreativt, både individuellt och i grupparbeten med andra studenter.

Under utbildningen utforskar du idéer om form, rymd, material, uttryck, atmosfär, färg, ljus och ljud. Tillsammans undersöker vi det sociala, det privata, den offentliga sfären, ekologier, ekonomi och politik. Du introduceras till olika designmetoder och designkritiska perspektiv samt till teman som exempelvis tillgänglighet och hållbar utveckling. Genom att gestalta interiörer och möbler i samklang med jordens resurser kan du spela en viktig roll i arbetet för en hållbar framtid, såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt. Du arbetar med material, utvecklar prototyper och gestaltar förslag för olika sammanhang. Du tränas i och uppmuntras till ett experimentell undersökande, i konstnärliga metoder och i att aktivera ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till formgivning av interiörer och möbler.

För att du ska få engagera dig i aktuella samhällsfrågor förflyttar vi oss till olika platser. Här undersöker vi hur normer, traditioner och historia påverkar interiörer, gemensamma rum, byggda miljöer och hur det i sin tur påverkar våra liv. Fördjupade förståelser för rummens och möblers etiska, kulturella och politiska betydelser är en central del av utbildningens senare del.

För att du ska få öva dig i yrkesrollen genomförs projekt i verkliga sammanhang med exempelvis kommuner, organisationer, forskningsmiljöer och företag. Bland våra projekt och samarbeten återfinns möbelmässorna i Stockholm och Milano, ekobyprojekt, omvandling av industrilandskap till boendemiljöer, resande med tåg, stadsodling, återbruk och möbler för lek, boende och arbete.

Under det första läsåret utforskar du din kreativitet och introduceras till olika verktyg och metoder för gestaltning av möbler och interiörer i våra verkstäder och i ritsalen. Under det andra läsåret arbetar vi med fler sammanhang och miljöer utanför skolan, där du övar att arbeta utifrån en uppdragsbeskrivning och med projekteringsprojekt, som ligger nära yrkesrollen. Under det tredje läsåret får du på egen hand pröva att formulera, utforska och genomföra självständiga projekt. Kandidatprogrammet avslutas med ett examensarbete, där du väljer perspektiv och teman, fördjupar dig i samhällsrelevanta frågor om ämnet som du utforskar genom ritning, modell och prototyper i skilda material och tekniker. Ditt examensprojekt visas på Konstfacks vårutställning. Konstfack ger också möjlighet till utbytesstudier genom Erasmus eller MEDes. masterofeuropeandesign.wordpress.com/ 


Poäng och studieform

180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Design - Inredningsarkitektur och möbeldesign

Efter studierna
Efter utbildningen kan du välja att söka vidare till Konstfacks Masterprogram i design med inriktningen rumslig gestaltning. Tillsammans med examen från kandidatprogrammet kan examen från Konstfacks Masterprogram i design, med inriktningen rumslig gestaltning, ge yrkestiteln inredningsarkitekt SIR av branschorganisationen Sveriges Arkitekter.
Efter kandidatexamen kan du även börja arbeta direkt på en arkitektbyrå. Idag finns ett stort behov av fler inredningsarkitekter. Arbetsuppgifterna kan variera, från stora offentliga inredningsprojekt inom vård, skola, kontor, till kommersiella kontexter som butiker, hotell, restaurang eller privata hem. Du kan också söka dig till mindre designbyråer i Sverige eller utomlands. Många med examen från utbildningen startar egen verksamhet där de frilansar som inredningsarkitekter och möbelformgivare.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Vi bedömer din förmåga att kommunicera med rumsliga uttryck, din skicklighet i form, hantverk och i konstnärliga metoder samt din förmåga i att presentera och kommunicera dina arbeten. Vi vill förstå dina idéer och ta del av din förmåga att ge form till ett sammanhang. Vi vill se ditt sätt att utmana och experimentera med uppgifter. Vi vill också följa din kreativa arbetsprocess, hur du undersöker, sammanfattar och reflekterar över dina arbeten.

I första urvalsomgången tittar en bedömningsgrupp på dina arbetsprover. Här ingår lärare, studenter och yrkesrepresentanter. I den andra urvalsfasen kallas ungefär dubbelt så många sökande, som vi har möjlighet att ta in på utbildningen, till ett intervjutillfälle. Inför den får du en uppgift att lösa. Under intervjun tittar vi närmare på dina arbetsprover och vi vill förstå mer av din process, idéarbete, research och gestaltningsförslag. Därefter fastställs det slutliga urvalet.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2021

Vi vill se den konstnärliga och kreativa kvaliteten i dina arbeten, utöver de tekniker du använder. Vi ser gärna att skisser, ritningar och modeller är fysiskt framställda eller i en blandning av fysiska och digitala tekniker.

Dina arbetsprover ska vara självständigt utförda. Ange om en skoluppgift ligger till grund för ditt arbete eller om det är ett eget projekt. Om det är ett grupparbete ange vilken roll du haft och vilka delar du utfört.

• Presentera dina tredimensionella arbeten genom att fotografera dem
• Scanna dina skisser/ritningar
• Komplettera med beskrivningar i text för att förtydliga dina arbeten

PDF-fil 1: Dina egna tidigare arbeten
Max tio (10) sidor totalt (5 sidor + 5 sidor).
Namnge den här filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_egna arbeten_1.pdf

Teckningar, målningar, tredimensionella arbeten (max 5 sidor)
Presentera på högst fem (5) sidor konstnärliga arbeten i valfri teknik, såsom teckningar, målningar, tredimensionella arbeten med flera

Inredningsarkitektur, möbeldesign, design (max 5 sidor)
Presentera på högst fem (5) sidor ett urval av egna arbeten som du anser handlar om inredningsarkitektur och/eller möbeldesign och/eller design och arkitektur generellt.

PDF-fil 2: Arbetsprov 1 och 2
Max åtta (8) sidor totalt.
Namnge den här filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_arbetsprover_2. pdf
Hur du löser uppgifterna i arbetsproverna ger en bild av hur du tar dig an uppgiften, på ett idémässigt plan. Därtill ger det en bild av hur du behärskar metoder för att redovisa och visualisera en idé.

Gör båda uppgifterna nedan. Presentera båda uppgifterna samlade i en gemensam PDF i liggande A3-format. Skriv ditt för- och efternamn på alla sidor. PDF:en ska ha följande innehåll:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:
Sid 1: Ditt namn samt en bild på uppgift 1 och en bild på uppgift 2
Sid 2: Redovisning av uppgift 1
Sid 3-7: Redovisning av uppgift 2
Sid 8: En eller ett par skisser från arbetet med uppgift 2


UPPGIFT 1: RUMSKOMPOSITION

I den här uppgiften visar du hur du arbetar med komposition, relationer och proportioner mellan olika former.

1. Med en horisontlinje som utgångspunkt ska du gestalta och placera ut 3-5 former i relation till en linje. Formerna ska placeras ut på olika avstånd i relation till horisontlinjen. En horisont kan vara många saker, den kan utgöra en fond till en plats, vara en geografisk navigeringshjälp eller en gräns.

2. Välj om det är non-figurativa former eller former som föreställer något. Ange skalan i text eller genom en skalfigur (människa, djur, insekt). Du kan tänka dig en mikroskala, en interiör (mänsklig) skala, ett stadsrum, ett landskap och så vidare.

3. Välj en av teknikerna collage eller (tredimensionell) modell i papper eller kartong som du kombinerar med teckning/illustration. Arbeta med minst tre färgnyanser.

4. Skriv en kort text som beskriver och motiverar ditt förslag.

5. Arbetsprovet presenteras på en sida (A3 liggande format).


UPPGIFT 2: ÖVERGÅNGSRIT

Hur kan övergångar i livet och naturen markeras genom inredningsarkitektur och möbeldesign? Den här uppgiften går ut på att gestalta en mötesplats för en övergångsrit.

En människas födsel, steget från barndom till vuxenliv, en separation eller en begravning är exempel på övergångar mellan stadier i livet som kan ligga till grund för riter och ceremonier. I många kulturer har även årstidsväxlingar legat till grund för riter och sammankomster på platser, som utformats efter exempelvis solens position och rörelser.

I utformningen av din mötesplats, reflektera gärna över social och ekologisk hållbarhet och hur du kan formge interiörer och möbler så att människor med olika bakgrund kan känna sig välkomnade och trygga.

1. Välj eller utforma en övergångsrit. Du kan utgå från en befintlig rit eller föreslå en ny. Reflektera över vad som menas med en övergångsrit och vad det betyder för dig. Bestäm vilka ritualer som ska ingå och vilka som du formger för.

2. Välj en plats för denna rit och utgå från en befintlig plats. Det kan vara ett rum i en byggnad eller utomhus. Visa hur platsen ser ut med fotografi.

3. Utforma en rumslig struktur med tillhörande möbler för minst 10 personer.
Möblerna ska utgå från tre olika funktioner (med funktion menas vilka aktiviteter som sker i rummet).

4. Undersök hur material, ljus, form med mera skapar en atmosfär i rummet.

5. Redovisa din rumsliga struktur med fotografi, bild och ritning (för hand eller digitalt). Vi uppmuntrar dig att bygga en skalmodell av ditt förslag i valfritt material. Ange skalan.

6. Skriv en kort beskrivande text om ditt förslag: ditt val av rit och plats, redogör för idén i ditt förslag, vilka material som ingår samt hur du vill att din mötesplats ska upplevas. Vi är intresserade av att veta hur du motiverar ditt gestaltningsförslag.

7. Arbetsprovet presenteras på max sex (6) sidor i liggande A3-format.

PDF-fil 3: Skriftlig motivering + CV
Namnge den här filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_3.pdf

Den skriftliga motiveringen kommer först och ditt CV därefter.

Skriftlig motivering: max en (1) A4-sida med max 2000 tecken.

Summering, detta ska du skicka in:
Tre (3) PDF-filer enligt instruktionerna.

PDF-fil 1: Dina egna tidigare arbeten

PDF-fil 2: Arbetsprov 1 och 2

PDF-fil 3: Skriftlig motivering + CV


Tekniska specifikationer

Allt material måste skickas in i digital form.
Filformat: PDF
Färgsystem: RGB

PDF-fil 1 och 2: sidornas utskriftsstorlek ska vara A3, stående eller liggande

PDF-fil 3: sidornas utskriftsstorlek ska vara A4, stående

PDF-filerna ska döpas enligt principen efternamn_förnamn_filnummer.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.


Rörligt material
Förutom PDF-filerna kan du skicka in filmer med en sammanlagd längd på max 15 minuter. Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI. Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.

Döp filmerna till ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-5.mpg”, och så vidare.