Inredningsarkitektur och möbeldesign, 180 hp

Vill du gestalta interiörer och möbler och utforska aktuella samhällsfrågor genom design och inredningsarkitektur? Vill du använda och utveckla din kreativitet och lära dig om material och form? Är du nyfiken på hur interiörer och möbler påverkar människor och hur design kan förändra samtiden och framtiden? Då kan kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbeldesign vara något för dig.

"Home is where her horror is: a call for knowledge about domestic violence in the field of architecture and in society" är ett examensarbete från kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbeldesign, 2023. I detta visar Jenna Gillinger att den farligaste platsen för en kvinna vanligen är hennes hem. Jenna visar på orsaker bakom våld i hemmiljö och betonar betydelsen av kunskap, samhälleliga och medmänskliga engagemang och att våldspreventiv bostadsplanering gör skillnad.

 

Så här söker du

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till utbildningen sker på antagning.se under perioden 19 januari 2024 - 1 mars 2024.

2. Behörighetskrav till antagning.se: Meriter för att styrka behörighetskravet skall vara antagning.se tillhanda senast 7 mars 2024.

3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 19 januari 2024 - 1 mars 2024. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.


Viktiga datum

19 januari 2024: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00.

1 mars 2024: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

7 mars 2024: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2024: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

16 maj 2024: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

2 september 2024: Terminsstart.


Kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbeldesign är en treårig utbildning på konstnärlig grund. Här utvecklar du dina konstnärliga förmågor och tillämpar olika metoder och verktyg inom inredningsarkitektur och möbeldesign, som är utbildningens huvudteman. Våra kurser genomförs ofta i verkliga sammanhang och i samarbete med organisationer och företag. Här utvecklar du designförslag för olika typer av rum och behov, både till skolor, arbetsplatser, bostäder och publika rum. Genom designkritiska perspektiv utvecklas också dina förmågor att designa i samklang med jordens resurser, vilket är viktigt i arbetet för en hållbar framtid.

Under första året introduceras du till olika verktyg och metoder för gestaltning av inredningsarkitektur och möbler. Arbetet sker både individuellt och i grupparbeten. Du introduceras också till programmets träverkstad och andra verkstäder. Under andra året arbetar vi i större sammanhang, ofta i projekt utanför skolan, med uppgifter som ligger nära inredningsarkitektens yrkespraktik. Under utbildningen kan du ställa ut på möbelmässor. Under tredje året prövar du att formulera, utforska och genomföra självständiga projekt inom ämnet. Studierna avslutas med ett självständigt genomfört examensarbete. I samråd med erfarna lärare och handledare definierar du både tema och sätter ramar för ditt projekt, som ställs ut på Konstfacks vårutställning.

Du har en egen arbetsplats i studenternas ritsal, ett rum fyllt med kreativitet, ständigt pågående designprojekt och samtal. Varje årskurs har ungefär 20 studenter och i ritsalen arbetar också de som går masterprogrammet Rumslig gestaltning. I programmets verkstäder använder du olika verktyg, maskiner och tekniker, både traditionella och digitala. Här kan du utveckla skissmodeller och prototyper i olika material, skalor och tillverkningsmetoder. I våra datorsalar lär du dig så kallade representationstekniker, t.ex. visualiseringar, ritningar och modeller. Du får öva på att använda analoga och digitala tekniker och att kommunicera med två- och tredimensionella ritningar och fysiska modeller. Din förmåga att analysera, gestalta och representera rum och rumsliga samband genom ritningar och digitala modeller, utvecklas.

Dina lärare har olika kompetenser och erfarenheter inom bland annat inredningsarkitektur, möbelformgivning, möbelproduktion, materialtekniker, representationstekniker, perception och designhistoria. De har ofta en yrkesverksamhet vid sidan av Konstfack. Bredden bland lärarna ger kvalitet och olika perspektiv i utbildningen. Inbjudna gästlärare, föreläsare och kritiker ger ytterligare perspektiv och erfarenheter. Genom hela utbildningen och inom ramen för olika kurser, uppmuntras du att utmana dig själv och utveckla dina konstnärliga förmågor genom formsökande experiment. Vi strävar efter att seminarier, föreläsningar, handledning och andra utbildningssituationer ska vara tillåtande och med en öppen atmosfär.


Det finns möjlighet till utbytesstudier på många av de designskolor i världen som ingår i Konstfacks stora nätverk. Du kan även ansöka om att delta i MEDes, Master of European Design, ett samarbete mellan sju av Europas ledande designhögskolor: masterofeuropeandesign.wordpress.com
Välkommen att söka kandidatprogramment Inredningsarkitektur och möbeldesign!


Poäng och studieform

180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Design - Inredningsarkitektur och möbeldesign

Efter studierna
Efter utbildningen kan du välja att söka vidare till Konstfacks masterprogram Rumslig gestaltning. Tillsammans med examen från kandidatprogrammet kan detta ge yrkestiteln inredningsarkitekt SIR av branschorganisationen Sveriges Arkitekter.
Efter kandidatexamen kan du även börja arbeta direkt på en arkitektbyrå. Vår utbildning har fått fler studieplatser de senaste åren, för att möta ett framtida behov av fler inredningsarkitekter.

Arbetsuppgifterna för en inredningsarkitekt kan variera, från stora offentliga inredningsprojekt inom vård, skola, kontor, till kommersiella kontexter lokaler som butiker, hotell, restaurang eller privata hem. Du kan också söka dig till mindre designbyråer i Sverige eller utomlands. Många med examen från utbildningen startar egen verksamhet där de frilansar som inredningsarkitekter och möbelformgivare.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Urval och bedömning av arbetsprover
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover  

Viktig information om dina arbetsprover

Vi bedömer din förmåga att kommunicera med rumsliga uttryck, din skicklighet i form, hantverk och i konstnärliga metoder samt din förmåga i att presentera och kommunicera dina arbeten. Vi vill förstå dina idéer och ta del av din förmåga att ge form till ett sammanhang. Vi vill också kunna följa din kreativa arbetsprocess, hur du undersöker, sammanfattar och reflekterar över dina arbeten.

I första urvalsomgången tittar en bedömningsgrupp på dina arbetsprover. Här ingår lärare, studenter och yrkesrepresentanter. I den andra urvalsfasen kallas ungefär dubbelt så många sökande, som vi har möjlighet att ta in på utbildningen, till ett intervjutillfälle. Inför den får du en uppgift att lösa. Under intervjun tittar vi närmare på dina arbetsprover och vi vill förstå mer av din process, idéarbete, research och gestaltningsförslag. Därefter fastställs det slutliga urvalet.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2024

Vi vill se den konstnärliga och kreativa kvaliteten i dina arbeten.Vi ser gärna att skisser, ritningar och modeller är fysiskt framställda eller skapade i en kombination av fysiska och digitala tekniker.

Dina arbetsprover ska vara självständigt utförda. Ange om en skoluppgift ligger till grund för ditt arbete eller om det är ett eget projekt. Om det är ett grupparbete, ange vilken roll du haft och vilka delar du utfört. Om du använder bilder som genererats genom AI, eller använt någon annan typ av AI-teknik, ange hur du har använt det och för vilka delar av arbetet du gjort det. Observera att det finns delar av dina inlämnade arbetsprover där du ska använda en specificerad teknik. Läs mer om detta nedan.

• Presentera dina tredimensionella arbeten genom att fotografera dem
• Skanna dina skisser/ritningar
• Komplettera med korta beskrivningar i text för att förtydliga dina arbeten


PDF-FIL 1: DINA EGNA TIDIGARE ARBETEN

Max tio (10) sidor totalt (5 sidor + 5 sidor).
Namnge den här filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_egna arbeten_1.pdf

Teckningar, målningar, tredimensionella arbeten (max 5 sidor) I pdf-fil 1, presentera på högst fem (5) sidor konstnärliga arbeten i valfri teknik, såsom teckningar, målningar, tredimensionella arbeten med flera
Inredningsarkitektur, möbeldesign, design (max 5 sidor) I pdf-fil 1, presentera på högst fem (5) sidor ett urval av egna arbeten som du anser handlar om inredningsarkitektur och/eller möbeldesign och/eller design och arkitektur generellt.


PDF-FIL 2: UPPGIFTEN ”SYNTES”

PDF-fil 2 ska bestå av max sex (6) sidor totalt. Redovisa uppgiften i liggande A3-format.
Namnge filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_arbetsprover_2. pdf

Hur du löser uppgifterna i arbetsproverna ger en bild av hur du tar dig an uppgiften på ett idémässigt plan. Därtill ger det oss en bild av hur du arbetar med olika formgivningsmetoder och hur du realiserar dina idéer i färg, form och material. Vi är intresserade av att ta del av dina praktiska färdigheter och inte minst din kreativitet och fantasi. Det är viktigt att du läser och följer instruktionerna noga. Arbetsprovet är indelat i momenten A till I som beskrivs i turordning nedan.

Beskrivning av uppgiften: "SYNTES"
Ordet syntes kommer från grekiska och betyder att sätta ihop, att kombinera separata element för att forma en sammanhängande helhet. Uppgiften "syntes" handlar om att du ska studera två rum och, utifrån på dessa, formge ett nytt rum.

A. RUMSSTUDIER: Välj två rum. Det kan vara rum som du använder eller besöker, som du hittar i en film, eller ser på bild i en bok. Det kan alltså vara verkliga eller fiktiva rum. Rummen kan vara inomhus eller utomhus, skapade av människor, andra varelser eller av naturen. Rummen kan vara små eller stora vidsträckta rum i ett landskap. Studera och dokumentera dina valda rum.

B. BILDER: Visa rummen med bilder. Det kan till exempel vara med skärmdump eller fotografi. Visa helheten av varje rum i bild. Redovisa med en (1) bild per rum.

C. TECKNING: Gör två (2) teckningar för varje rum. En (1) teckning som fokuserar på rummets utformning som helhet och en (1) teckning som visar valda detaljer, former, siluetter, m.m. Totalt alltså fyra (4) teckningar. Teckna för hand och i gråskala. OBS! I MOMENT C SKA DU TECKNA FÖR HAND.

D. SYNTES: Formge ett nytt rum som kombinerar egenskaper i de två rummen. Du väljer själv vad du tar med dig från de olika rummen och vad som kan ge intressanta kombinationer. Rummet ska innehålla minst en möbel, som du formger. Föreställ dig både hur rummet kan upplevas och användas. Arbeta med form, färg, material, ljus m.m. Redovisa det nya rummet med följande:

E. VALFRIA 2D-TEKNIKER: Använd valfria tvådimensionella tekniker, det kan till exempel vara teckning, kollage eller ritning, för att illustrera ditt nya rum, inklusive möbeln. Redovisa med en – tre (1-3) bilder. Du kan använda både analoga och digitala verktyg.

F. FYSISK MODELL: Gör en (1) fysisk modell i valfria material. Redovisa modellen med tre (3) fotografier som visar rummet och möbeln. Använd en skalfigur, det kan vara en människa eller något annat, så att rummets ungefärliga storlek framkommer. OBS! SPARA MODELLEN TILL EN EVENTUELL ANTAGNINGSINTERVJU.

G. SAMMANFATTNING MED ORD: Beskriv din formgivning. Sätt ord på hur du vill att rummet och möbeln ska användas och upplevas. Vi är intresserade av att läsa dina idéer och hur du sätter ord på ditt designförslag. Använd max 100 ord.

H. PROCESS: Välj ut sex (6) bilder från din formgivningsprocess. Det kan till exempel vara handskisser, fotografier på stadier av modellbygge och formsökande experiment m.m.

I. SAMMANSTÄLLNING: Arbetsprovet presenteras på sex (6) sidor i liggande A3-format. Arbetsprovet ska presenteras i följande ordning:

Sida 1. Skriv ut en projekttitel, dvs vad ditt rum heter, och inkludera en (1) bild med ditt formgivna rum och den sammanfattande texten. (Uppgift G)
Sida 2. Fotografier från rumsstudier, ett (1) fotografi per rum. (Uppgift B)
Sida 3. Fyra (4) teckningar. (Uppgift C)
Sida 4. En – tre (1 – 3) bilder, valfria 2D-tekniker. (Uppgift E)
Sida 5. Tre (3) fotografier av en (1) fysisk modell. (Uppgift F)
Sida 6. Processbilder, sex (6) bilder. (Uppgift H)

OBS! Varje sida ska innehålla sidnummer, kortfattade och förklarande bildtexter samt ditt för- och efternamn.
Arbetsprovet presenteras alltså på sex (6) sidor i liggande A3-format. Namnge filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_arbetsprover_2. Pdf.


PDF-FIL 3: SKRIFTLIG MOTIVERING + CV:

Namnge filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_3.pdf
Den skriftliga motiveringen kommer först och ditt CV därefter.
Skriftlig motivering: max en (1) A4-sida med max 2000 tecken.


Summering, detta ska du skicka in:
Tre (3) PDF-filer enligt instruktionerna.

PDF-fil 1: Dina egna tidigare arbeten max tio (10) sidor totalt

PDF-fil 2: Arbetsprov - max sex (6) sidor

PDF-fil 3: Skriftlig motivering + CV


Tekniska specifikationer

Allt material måste skickas in i digital form.
Filformat: PDF
Färgsystem: RGB

PDF-fil 1: sidornas utskriftsstorlek ska vara A3, stående eller liggande
PDF-fil 2: sidornas utskriftsstorlek ska vara A3, liggande
PDF-fil 3: sidornas utskriftsstorlek ska vara A4, stående

PDF-filerna ska döpas enligt principen efternamn_förnamn_filnummer.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.


Rörligt material
Förutom PDF-filerna kan du skicka in filmer med en sammanlagd längd på max 15 minuter. Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI. Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.

Döp filmerna till ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-5.mpg”, och så vidare.