Textil, 180 hp

Kandidatprogrammet Textil ger dig en praktisk och teoretisk grund för att kunna vara verksam inom de textila fälten.

Anna Ting Möller, Kandidatprogrammet Textil, examen 2018.

 

Så här söker du

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 21 januari 2022 - 1 mars 2022.

2. Behörighetskrav till antagning.se - Meriter för att styrka behörighetskravet (se ovan) skall vara antagning.se tillhanda senast 7 mars 2022.

3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 21 januari 2022 - 1 mars 2022. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.

Viktiga datum

21 januari 2022: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2022: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

7 mars 2022: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2022: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

16 maj 2022: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

29 augusti 2022: Terminsstart.


I utbildningen använder vi konsthantverksbegreppet som ett filter för att med textila tekniker och material undersöka och experimentellt förhålla oss till vår samtid. Utbildningen ger dig metoder och redskap så att du ska kunna formulera dig och verka i professionella sammanhang.

Arbetet i Textils välutrustade verkstäder för vävning, stickning, färgning, tuftning, textiltryck samt digitala tekniker är basen i utbildningen. Genom verkstadsarbetet undersöker och utvecklar du som student dina metoder och ditt sätt att formulera och kommunicera dina arbeten.

Kandidatutbildningens tre år innebär en stegvis progression som varvar teori och praktik och som uppmuntrar dig till kritiskt tänkande och skapande. Med fokus på material och teknik utvecklar du ett mer självständigt och komplext arbetssätt för att sedan välja att antingen söka vidare till en masterutbildning eller påbörja en professionell praktik. Utbildningen kan leda till jobb inom konst, formgivning, teater och film, kläder, pedagogik, projektledning, hållbarhetsarbete m.m.

Våra välkvalificerade lärare - som själva är verksamma inom det textila fältet - fungerar som handledare under utbildningen. Stor vikt läggs vid presentationer och diskussioner i grupp. På Textil utvecklas studenten med stöd av lärarlaget och sina medstudenter och lär sig förstå vikten av samarbete. Utbildningen är ambitiös och kräver en hög nivå på studentens arbetsinsatser. Konsthantverk Textil förhåller sig i allt större grad till en internationell scen och studentens ges möjlighet att söka internationellt utbyte under din studietid.


Poäng och studieform

180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Konsthantverk - Textil

Efter studierna
Arbetsfältet varierar efter utbildningen; allt från formgivningsuppdrag, driva egna projekt, konstnärliga utsmyckningar för offentlig miljö eller som en del av större kulturproduktioner.


Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Urvalsprocessen sker i två steg. I det första steget görs en samlad bedömning av den sökandes arbetsprover med utgångspunkt i förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck och gestaltningsförmåga samt tekniskt och hantverksmässigt utförande.

I steg två kallas ett urval av de sökande utifrån bedömningen till intervju. Under intervjun diskuteras den sökandes arbetsprover, bakomliggande tankar och idéer, metoder och förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt till det egna arbetet. Därefter fastställs slutgiltigt urval.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2022

1. Översikt av inskickade arbetsprover
En översikt av inskickade arbetsprover på en (1) A3-sida i PDF-format.

Varje arbete (även rörligt material el dylikt) ska representeras av en stillbild i ungefärlig storlek 2 x 3 cm, och presenteras med titel och kortfattad beskrivning (teknik, storlek/format/längd).


2. Arbetsprover
Presentera dina arbeten i en (1) PDF-fil på max nio (9) A3-sidor enligt följande instruktioner:

Sidan 1–3: arbeten där du använt dig av textila material/ tekniker/ metoder.

Sidan 4-6: arbeten/projekt utförda i valfri teknik.

Sidan 7-9: dokumentation av lösningen till följande uppgift:
Gör en gestaltning utifrån en textil hantverksteknik på temat ”Aktuell händelse”.

Obs! Arbeten som består av flera delar, exempelvis installationer och kollektioner kan redogöras som ett arbete och samlas på en sida i en fil.


3. Kortfattad motivering av dina avsikter samt förväntningar med ditt val av utbildning.

Max en (1) A4-sida i PDF-format.

Skriv en kortfattad motivering av hur du arbetar och vill arbeta inom de textila fälten och varför du söker dig till just kandidatprogrammet textil.  


4. Kortfattad CV
Max en (1) A4-sida i PDF-format.

Skriv en kortfattad CV där du anger dina tidigare genomgångna utbildningar och relevanta arbetslivserfarenheter samt annan relevant information om dig.


Summering, detta ska du skicka in:

Du ska skicka in fyra (4) PDF-filer enligt följande:

1. Översikt av inskickade arbetsprover. En (1) A3-sida som PDF-fil.

2. Arbetsprover. Max nio (9) A3-sidor i en (1) PDF-fil.

3. Kortfattad motivering av dina avsikter med ditt arbete och val av utbildning. Max en (1) A4-sida som PDF-fil.

4. Kortfattad CV. Max en (1) A4-sida som PDF-fil.

Plus eventuella film-/rörlig bild/ljud-filer som MOV, MP4 eller MP3.


Tekniska anvisningar

Arbetsproverna kommer att bedömas på datorskärm.

Filformat: PDF.
PDF-dokumentet ska ej lösenordskyddas.

PDF-dokumenten döper du med ditt eget namn enligt principen: förnamn_efternamn_filnummer.pdf

Film/Rörlig bild och Ljudarbeten: Varje film- eller ljudfil ska finnas i sin helhet och dessutom inledas med en kortversion/sammanfattning av verket på högst 90 sekunder om verket överskrider fyra minuter. Komprimera film- eller ljudfilen till ett mindre format för att passa visningsmediet datorskärm. Om du väljer att bifoga en film/rörlig bild eller ljud så lämnar du en sida av PDF-dokumentet tom och skriver "se bifogad fil". Om det är en del av ett projekt så bör det tydliggöras på översikten av arbetsproven.

Filformat: MOV, MP4 eller MP3

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.