Konst, 180 hp

Kandidatprogrammet Konst utgår från varje enskild students konstnärliga arbete. Målet är att förse dig med de praktiska och teoretiska kunskaper som är nödvändiga för en utövande konstnär.

Ailin Mirlashari och Tim Drougge, kandidatprogrammet Konst, examen 2023.

Så här söker du

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till utbildningen sker på antagning.se under perioden 19 januari 2024 - 1 mars 2024.

2. Behörighetskrav till antagning.se :Meriter för att styrka behörighetskravet skall vara antagning.se tillhanda senast 7 mars 2024.

3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 19 januari 2024 - 1 mars 2024. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.


Viktiga datum

19 januari 2024: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2024: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

7 mars 2024: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2024: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

16 maj 2024: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

2 september 2024: Terminsstart.


De lärare du möter under utbildningen är yrkesverksamma som konstnärer, skribenter, forskare eller kuratorer. Varje läsår får du en ny lärare som din personliga handledare. Tillsammans lägger ni upp en individuell studieplan och för regelbunden diskussion om ditt konstnärliga arbete och process.

Inom utbildningen finns ett brett utbud av valbara kursmoduler och projekt i syfte att ge dig kunskaper och erfarenheter om tekniker och förhållningssätt inom olika genrer som till exempel fotografi, måleri, skulptur, installation, rörlig bild, performance, skrivande, ljudkonst, konceptuell konst, digitala medier, elektronik och programmering eller gestaltningsarbete i gränssnittet mellan stadsplanering, konst och arkitektur.

Reflektioner kring ditt eget och andras konstnärliga arbete har en central betydelse i utbildningen, detta tränas genom olika skrivövningar och olika former av gruppkritik. Du lär dig hur du självständigt söker kunskap och tränas i att förhålla dig till den. Konstteori och konstnärlig praktik är integrerade i utbildningen. Det individuella konstnärliga arbetet presenteras varje läsår i grupp- eller separatutställningar. Vissa kurser är obligatoriska för alla, bland annat verkstadskurser och kurser i konsthistoria.

Vi vill främja en kritisk diskussion om konsten och konstnärers roll i samhället och arrangerar seminarier i aktuella ämnen inom fältet. Medvetenhet om identitet och situerad kunskap, ett öppet samtal som inkluderar skillnad utgör viktiga inslag i din utbildning som förbereder dig för en internationell yrkesverksamhet.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Konst

Efter studierna
Många konstnärer arbetar som egna företagare. Arbetsfältet varierar; allt från egna projekt, konstnärliga uppdrag för offentlig verksamhet till undervisning inom konstområdet.

Efter kandidatprogrammet väljer många att läsa vidare på ett masterprogram i konst för att fördjupa sin konstnärliga praktik. Numer finns även möjligheten att fortsätta forska och disputera inom fri konst.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Urval och bedömning av arbetsprover
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover  

Viktig information om dina arbetsprover

I det första steget av ansökningsprocessen sker en bedömning av den sökandes arbetsprover med utgångspunkt i dennes förmåga att skapa verk av hög konstnärlig kvalitet. I denna förmåga ingår ett undersökande och reflekterande förhållningssätt i relation till det egna konstnärliga uttrycket, konstnärliga metoder samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter. 

Utifrån en bedömning av meriterna kallas ett urval av de sökande till intervju. I detta andra steg får du en möjlighet att diskutera dina arbetsprover med delar av bedömningsgruppen. Vi vill gärna höra hur du beskriver din konstnärliga process, dina drivkrafter, liksom varför du söker utbildningen.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2024

Din portfolio ska ha följande ordning:
1. Översikt av inskickade arbetsprover
2. Kortfattad beskrivning av ditt konstnärskap (skriftlig motivering)
3. Numrerade arbetsprover (5-10 st)


1. Översikt av inskickade arbetsprover

En översikt av inskickade arbetsprover i en (1) PDF-fil. Varje arbetsprov (även videoverk och liknande) ska representeras av en stillbild i ungefärlig storlek 2 x 3 cm och presenteras med nummer på uppladdad fil, titel och kortfattad beskrivning (teknik, storlek/format/längd). Översikten ska vara den första filen i portfolion.
Namnge filen enligt följande exempel: 01_fornamn_efternamn_oversikt.pdf


2. Kortfattad beskrivning av ditt konstnärskap/skriftlig motivering
Beskriv kortfattat ditt konstnärskap på max en (1) sida i A4-format i en PDF-fil. Texten ska vara den andra filen i portfolion.
Namnge filen enligt följande exempel: 02_fornamn_efternamn_text.pdf


3. Fem till tio (5-10) arbetsprover

Fem till tio (5-10) arbetsprover i valfri teknik presenteras. Ett arbetsprov som dokumenteras med flera delar, exempelvis fotodokumentationer, räknas som ett arbete och ska presenteras i en (1) fil. Arbetsproverna ska ges nummer 3, 4, 5 etc. och upp till max nummer 12.
Institutionen för konst ser helst att den sökande prioriterar egna konstnärliga arbeten framför rena övningsuppgifter.
Namnge filerna enligt följande exempel:
03_fornamn_efternamn_arbetsprov1.pdf
04_fornamn_efternamn_arbetsprov2.pdf
05_fornamn_efternamn_arbetsprov3.pdf
osv.
Varje sida av arbetsproverna ska namnges med förnamn_efternamn_arbetsprov

Summering, detta ska du skicka in:
Fil 1. Översikt av inskickade arbetsprover, som en (1) PDF-fil.
Fil 2. Kortfattad beskrivning av ditt konstnärskap, som en (1) PDF-fil.
Fil 3 – upp till max fil 12. Minst fem och max tio numrerade arbetsprover i valfri teknik, se accepterade filformat nedan.


Tekniska anvisningar

Video/Rörlig bild: Varje film ska finnas i sin helhet. Om videoverket är längre än 4 minuter ska det inledas med en kortversion/sammanfattning av verket om högst 90 sekunder. Arbetsproverna kommer att bedömas på datorskärm. Komprimera därför filmfilen till ett mindre format för att passa visningsmediet.

Ljudverk: Varje ljudverk ska finnas i sin helhet. Om ljudverket är längre än 4 minuter ska det inledas med en kortversion eller ett utdrag om högst 90 sekunder.

Filformat: PDF, JPG, MOV, MP4, eller MP3.
Filmerna ska komprimeras med H.264.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.