Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Här kan du hitta information om VFU relevant både för handledare, student, samordnare och övriga berörda.

Information till Konstfacks lärarstudenter om VFU och corona 

 

• Studenter i Sverige som har delar av sin utbildning verksamhetsförlagd t.ex. blivande lärare, förskollärare och sjuksköterskor, fortsätter sin verksamhetsförlagda utbildning på skolor, förskolor och sjukhus i enlighet med hur de olika verksamheterna bedriver sitt arbete. För Konstfacks lärarstudenter innebär det att aktuella VFU-kurser fortsätter tillsvidare enligt schema. 

• Om du är frisk och inte har några förkylnings- eller influensaliknande symptom https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/ genomför du din VFU-kurs enligt ursprunglig plan och utifrån respektive skolas bestämmelser. Det gäller även vid en eventuell omläggning av VFU-skolans arbetssätt, t.ex. till distansundervisning. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad vad gäller eventuella förändringar i verksamheten på din VFU-skola. 

• Om du av någon anledning inte kan fullfölja din VFU-kurs är det mycket viktigt att du dokumenterar detta i ett mejl till din VFU-kursledare och VFU-handledare. Det kan exempelvis handla om sjukdom, vård av sjukt barn, risk för att vara bärare av coronavirus trots att sjukdom inte konstaterats eller att din VFU-skola hålls stängd. VFU - Vad är det?

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och är den del av lärarutbildningen där teori och praktik möts. Huvudsyftet med VFU är att studenten genom aktivt deltagande och utforskande ska få erfarenhet av och förstå olika aspekter av det kompexa läraryrket.

Varje lärarprogram innehåller 30 högskolepoäng VFU som är uppdelad i tre olika perioder under utbildningen. Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får studenten handledning av en VFU-handledare som på olika sätt stödjer professionsutvecklingen. VFU-kursläraren på Konstfack förbereder och stödjer studenten inför VFU-perioden samt gör besök under och följer upp och utvärderar efter genomförd VFU-period.

 

VFU-kurser läsåret 21/22

Översiktsschema för innevarande läsår samt aktuella kursplaner.

 

VFU- Placering

Konstfack har tillsammans med de andra lärosätena ingått ett samverkansavtal med Stockholms läns kommuner för att underlätta administrationen kring VFU placeringarna. Det här innebär att det är samordnare på respektive kommun som gör själva placeringen, konstfack skickar endast en förfrågan om plats baserat på studentens folkbokförda adress och ämnesinriktning. Max restid till VFU-skola är 90 min enkelväg. Läs mer om samverkansavtalet här.

Inför VFU I och VFU II försöker vi parplacera i den mån det går, paren baseras på folkbokföringsadress.

Har den tidigare VFU-handledaren inte möjlighet att ta emot studenten i nästa VFU-kurs görs en ny placering av samordnaren.

När det är dags för VFU III har studenten lite större möjligheter att själv påverka sin placering. Bland annat finns det möjlighet att ansöka om att göra delar av VFU-kursen på på en annan pedagogisk verksamhet. Det finns även möjlighet att ansöka om att få göra VFU på annan ort än stockholm. För att ansöka om detta ska studenten först kontakta den tilltänkta handledaren för att sedan presentera ett förslag till VFU ansvarig om hur kursmålen ska uppnås. VFU ansvarig tar sedan beslut om det är en lämplig placering. 

Byte av placering
Om en student önskar att byta placering kontaktas VFU administratören som sedan i samråd med kommunala samordnare undersöker om ett byte är möjligt.

Hitta egen VFU-placering
På grund av det tidigare nämnda samverkansavtalet kan en student inte ordna en placering på egen hand. Allt måste gå via VFU-administratören och de kommunala samordnarna, inga handledare ska kontaktas direkt.

VFU- Portalen
All VFU-placering hanteras i en gemensam VFU-portal som samordnar kommunikationen mellan lärosäten, kommuner och VFU-skolor. Inför varje VFU-period publiceras studenternas placeringar i VFU-portalen. Administratör på Konstfack kommer att informera om när placeringarna är synliga. Studenten ansvarar för att själv gå i in portalen och kontakta handledaren.

Klicka här för att komma till vfu-portalen

 

Förberedelser för studenter

Information till handledare


VFU-handbok

VFU-handboken hittar du allmän information för både handledare och studenter.