Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Bild-Media eller Bild-Design), 300 hp (5 år)

Funderar du på vad bild och form kan göra för människors lärande, utveckling och kommunikation? Är du dessutom kreativ och intresserad av design och digitalt skapande? På ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan väljer du att studera inom bild-design eller bild-media.

Moien Eriksson, Ämneslärarprogrammet för gymnasiet Bild-Design

Datum och arbetsprover för höstterminen 2024 publiceras i november!

Viktiga datum

15 mars 2023: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

17 april 2023: Sista anmälningsdag (antagning.se). Sista datum att skicka in arbetsprover (konstfack.se).

Maj 2023: Bedömning av arbetsprover.

21 juni 2023: Sista kompletteringsdatum för sökande med pågående gymnasieutbildning.

12 juli 2023:
Antagningsbesked 1 (antagning.se).

21 juli 2023: Sista svarsdatum (antagning.se).

27 juli 2023: Antagningsbesked 2 (antagning.se).

28 augusti 2023: Terminsstart


Du väljer mellan dessa två ämneskombinationer:

- Bild-design
- Bild-media

Du läser bild (120 hp) samt design eller media (90 hp). I såväl bild-, design- som mediakurser undersöker du och arbetar med olika arbetssätt, material och teorier. Förutom ämnesstudier läser du kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (60 hp) med fokus på att utveckla din förmåga att skapa förutsättningar för andras lärande, leda lärprocesser och att undervisa. Inom ramen för ämneskombinationen kommer du även att göra praktik(VFU) på skolor (30 hp). Under dessa moment får du stöd och handledning av en erfaren lärare. Efter studierna får du en ämneslärarexamen.
Du som läser till ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan blir behörig att undervisa i bild i gymnasieskolan samt i hela grundskolan. Du får även behörighet i ett antal andra ämnen i gymnasieskolan. Vilka dessa är beror på vilken ämneskombination du läst. Mer information om detta hittar du här: Lärarlegitimation - Konstfack.
Mer information om ämneslärarprogrammets innehåll hittar du i kursplanerna.

Examen
För examen krävs studier i två ämnen där huvudämnet omfattar 120 hp medan det andra ämnet omfattar 90 hp. På Konstfack är huvudämnet Bild, vilket kombineras med Design eller Media. Utbildningen ger dig en bred och attraktiv lärarexamen i två ämnen.

Behörighet
Grundläggande behörighet. Du behöver också: Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6
Dessutom krävs godkänt resultat på arbetsproven.
Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval
Konstfack använder tre urvalsgrupper till lärarutbildningen. Platserna fördelas lika mellan de studenter som antas 1) på betyg och godkända arbetsprover, 2) på högskoleprov och godkända arbetsprover, samt 3) de studenter som fått Väl Godkänt på arbetsproverna.
Läs här om hur bedömning av arbetsprover och urval går till.

Arbetsprover skickas digitalt
Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack ska du ladda upp arbetsprover för varje utbildning eller inriktning som du söker. Alla arbetsprover ska skickas in digitalt.

Arbetsprover inför antagning till hösten 2023

Uppgift 1: Bilduppgift

1a) Ställ upp ett antal objekt/föremål i ett stilleben för att göra studier av form, linje, ljus och skugga. Gör tre till fem (3–5) skisser eller teckningar i blyerts, kol eller tusch av ditt stilleben.

1b) Utgå ifrån dina skisser. Välj en (1) och bearbeta den ytterligare genom att översätta form, ljus och skugga till färg. Antingen analogt i exempelvis akryl, olja, akvarell, eller i ett digitalt bildbehandlingsprogram.

Till denna uppgift ska du alltså skicka in:
• tre till fem (3–5) avfotograferade skisser eller teckningar
• en (1) bild som du bearbetat analogt eller i valfritt bildbehandlingsprogram
• Märk det du skickar in med "Uppgift 1"

Bedömningskriterier för uppgift:
I denna uppgift bedömer vi i området idé och gestaltning hur väl du lyckas presentera ett visuellt material som synliggör dina idéer och färdigheter på gestaltningsområdet. Det vill säga om ditt stilleben är varierat och mångfacetterat samt om uppgiften är konsekvent genomförd.
Bedömningsområdet materialhantering och teknisk bearbetning gäller din förmåga att använda de material, tekniker, metoder eller medium som du väljer att arbeta med på ett hantverksmässigt genomtänkt sätt.

Uppgift 2: Bilduppgift

a) Gör en parafras på ett konstverk i valfri teknik så att det blir relevant för samtiden. Välj ett verk som du har sett på en utställning, ett museum, galleri, webben eller offentlig plats.
b) Dokumentera det verk du valt med ett (1) foto eller välj en (1) bild från webben. Uppge var du sett verket samt ange om du har fotograferat själv eller ge en källhänvisning till varifrån du hämtat bilden.
c) Dokumentera din parafras med ett (1) foto eller rörlig bild max 1 minut.
d) Skriv en text om hur du har tolkat verket du valt att parafrasera. På vilket sätt har din parafras ändrat innehållet. På vilket sätt är din parafras relevant för samtiden? Din text får vara högst 200 ord.

Till denna uppgift ska du alltså skicka in:
• ett (1) foto eller en (1) bild från webben på det valda konstverket
• ett (1) foto eller rörlig bild max 1 minut som visar din parafras
• en (1) text som får vara högst 200 ord.
• Märk det du skickar in med "Uppgift 2"

Bedömningskriterier för uppgift:
I den här uppgiften bedömer vi i området idé och gestaltning hur du kan tolka samtida konstnärliga uttryck och hur väl du utifrån din tolkning genomför och presenterar en omgestaltning (parafras) av ett konstverk, med utgångspunkt i din egen idé.
Bedömningsområdet materialhantering och teknisk bearbetning gäller din förmåga att välja och använda material, tekniker, metoder eller medium på ett hantverksmässigt genomtänkt sätt och i relation till ditt syfte med omgestaltningen.

Uppgift 3: Eget utformat arbete

I den här uppgiften väljer du att i valfri teknik och material gestalta och kommunicera en berättelse, en idé eller ett tema.

Uppgiften ska bestå av
- ett (1) arbete i form av exempelvis två-dimensionella bilder, tre-dimensionella objekt och/eller installation, eller film/rörlig bild.

Skriv en (1) text omfattande högst 200 ord, som presenterar idén till ditt inlämnade arbete.

Arbetet dokumenteras med tre-fem (3-5) fotografier. För rörlig bild gäller att den inte bör överstiga 1 minut. Om du har ett längre arbete kan du göra ett utsnitt och beskriva sammanhanget i din text.

Ditt arbetsprov kan gärna också vara ett arbete du har gjort inom tidigare utbildning eller kurser. Informera i så fall om detta.

Till denna uppgift ska du alltså skicka in:
• en (1) dokumentation bestående av tre till fem (3-5) fotografier och/eller 1 minut film
• en (1) text omfattande högst 200 ord
• Märk det du skickar in med "Uppgift 3"

Bedömningskriterier för uppgift:
I den här uppgiften bedömer vi i området idé och gestaltning hur du genom det visuella materialet kan synliggöra din förmåga att gestalta och kommunicera en idé, en berättelse eller ett tema som du själv formulerat.
Bedömningsområdet material och teknik gäller din förmåga att välja och använda material, tekniker, metoder och medium i förhållande till den valda presentationen.

Summering, detta ska du skicka in:
Dina arbetsprover (uppgift 1, 2 och 3) ska skickas till oss som en (1) digital PDF där du har samlat båda uppgifterna i sin helhet, inklusive texter.
Samt eventuella film-/rörlig bild/ljudfiler som MOV, MP4 eller MP3.
Namnge PDF-filen till ditt eget namn enligt principen: efternamn_förnamn.pdf

Tekniska specifikationer:
Filformat: PDF
Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller MP3. Eventuella filmer ska komprimeras med H.264 eller motsvarande.
Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte arbetsproverna överstiga 500MB.