Keramik och glas, 180 hp

Kandidatprogrammet Keramik och glas ger grundläggande kunskaper för att verka som yrkesverksam inom området konsthantverk, keramik och glas.

Sara Gewalt, Kandidatprogrammet Keramik och glas, examen 2018.

 

Så här söker du

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 21 januari 2022 - 1 mars 2022.

2. Behörighetskrav till antagning.se - Meriter för att styrka behörighetskravet (se ovan) skall vara antagning.se tillhanda senast 7 mars 2022.

3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 21 januari 2022 - 1 mars 2022. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.


Viktiga datum

21 januari 2022: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2022: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

7 mars 2022: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2022: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

16 maj 2022: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

29 augusti 2022: Terminsstart.


Konsthantverk är en unik plattform utifrån vilken vi kan ställa komplexa frågor om oss själva och vår värld. Utbildningen ger dig metoder och redskap så att du genom din konstnärliga praktik kan formulera dig och gå i dialog med professionella sammanhang inom fältet samt i samhället i stort. Genom våra material, keramik och glas, undersöker och utmanar vi vad konsthantverk kan vara.

Verkstäderna är basen i utbildningen och vi erbjuder välutrustade verkstäder för praktiskt arbete i keramik och glas. Keramikstudion består av en stor verkstad för arbete i lera, den är utrustad med drejskivor, formningsmaskin, kavelbord och ett gjutområde. Det finns en separat gipsverkstad med svarvar, gipstorkrum, lerbearbetningsrum, glasyrlabb, glaseringsrum och ett praktiskt ugnsrum med ugnar i varierande storlekar, varav två ugnar med reduktionsmöjlighet. Glasstudion innehåller en verkstad för varmt glas, planglas, ugnsgjutning, slumping- och fusing-tekniker, samt en kallglasverkstad för slipning, blästring och gravering. Du får även tillgång till trä-, metall- digitala verktyg och skulpturverkstäder.

Kandidatutbildningens tre år innebär en stegvis progression från fokus på material och teknik mot ett allt mer självständigt och komplext arbete inom området. Du studerar även konst-, design- och konsthantverkshistoria och teori tillsammans med studenter från andra program. Målet är att du under utbildningen ska utveckla praktisk skicklighet, gestaltningsförmåga, kritisk och analytisk förmåga samt konstnärlig integritet för att sedan kunna välja att antingen söka vidare till en masterutbildning eller påbörja en professionell praktik på egen hand.


Poäng och studieform

180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Konsthantverk - Keramik och glas

Efter studierna
Många konstnärer arbetar som egna företagare. Arbetsfältet varierar; allt från egna projekt, konstnärliga uppdrag för offentlig verksamhet till undervisning inom konstområdet.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

I det första steget av ansökningsprocessen sker en bedömning av den sökandes arbetsprover med utgångspunkten i dennes förmåga att skapa verk av hög konstnärlig kvalitet. I denna förmåga ingår ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, gestaltningsförmåga, konstnärliga metoder samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter. 

Utifrån en bedömning av arbetsproverna kallas ett urval av de sökande till intervju. I detta andra steg får du en möjlighet att diskutera dina arbetsprover med delar av bedömningsgruppen. Vi vill gärna höra hur du beskriver din process, dina drivkrafter liksom varför du söker utbildningen.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2022

Du ska skicka in två (2) PDF-filer.

En (1) PDF-fil med max 20 sidor döpt "fornamn_efternamn_bild.pdf" som innehåller:
• Maximalt tio (10 st.) bildfiler av tredimensionella objekt du har tillverkat i glas, keramik eller annat material.

• Maximalt fem (5 st.) bildfiler av originalteckningar/målningar/skisser du tillverkat.

• Maximalt fem (5 st.) bildfiler av idéer/utkast/processer och projekt/arbeten du själv har initierat och genomfört.


En (1) PDF-fil med max 4 sidor döpt "fornamn_efternamn_text.pdf" som innehåller:

Sidan 1: Kronologiskt CV med årtal på det viktigaste du har gjort sedan gymnasiet fram till idag

Sidan 2: Information om bildmaterialet så som storlek, teknik, material, tillverkningsår osv, numrerat efter sidorna i bild-pdf

Sidan 3: Skriftlig reflektion över inskickat bildmaterial (maximalt antal tecken 1500)

Sidan 4: Skriftlig motivering till varför du vill studera på Kandidatprogrammet Keramik och glas, och en beskrivning av hur du arbetar/vill arbeta inom fältet för Konsthantverk (maximalt 1500 tecken).


Summering, detta ska du skicka in
Du ska skicka två (2) PDF-filer enligt instruktionerna ovan.


Tekniska specifikationer
Bedömningsgruppen kommer att ta del av en projicerad bild av PDF-filerna. Tänk på att helheten ska gå fram och arbeta ej för detaljerat med sidorna. För att vi ska kunna bedöma arbetsprover korrekt är det mycket viktigt att alla sökande följer dessa tekniska specifikationer:

Filformat: PDF
Format på PDF-filerna: A4 (stående eller liggande).

PDF-filerna ska ej lösenordskyddas.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.