Textil

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

Masterprogrammet CRAFT! med inriktning textil ser konsthantverk som ett verktyg för att utveckla konstnärlig gestaltning, alstra ny kunskap och kommentera vår samtid. Programmet syftar till att stärka dig som professionell utövare och samtidigt främja utvecklandet av kritisk textil kunskap för att aktivt kunna delta i en kritisk diskurs i både det egna fältet, kringliggande praktiker och andra delar av samhället.

Sofia Bahlner, CRAFT! Textil, examen 2021.

Så här söker du

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 1 december 2023 - 15 januari 2024

 2. Behörighetskrav till antagning.se - Meriter för att styrka behörighetskravet (se ovan) skall vara antagning.se tillhanda senast 1 februari 2024.

3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 1 december 2023 - 15 januari 2024. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.


Viktiga datum

1 december 2023: Anmälan (antagning.se) öppnar.

1 december 2023: Uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 januari 2024: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

1 februari 2024: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Februari/mars 2024: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

21 mars 2024: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

2 september 2024: Terminsstart.


Utbildningen CRAFT! med inriktning textil vänder sig till dig som vill problematisera och utveckla ditt eget konstnärliga projekt. Detta sker i dialog med lärare och andra studenter i en kreativ miljö med stora och välutrustade verkstäder. Den tvååriga utbildningen bedrivs genom studio- och verkstadspraktik, seminarier, utställningssituationer, studiegrupper, handledning enskilt och i grupp, fältarbete, teori- och praktiklaborationer, samt andra aktiviteter relevanta för utbildningen. Genom att använda konsthantverket som grund, i metod och teoretiskt avstamp, fördjupar du med stor självständighet ditt masterprojekt.

Textil är ständigt närvarande som en del av mänsklig historia, erfarenhet och samtid. På flera sätt är den både grunden till, och beviset på, människans förmåga att skapa komplicerade system. Textilens viktiga roll under industrialismen; utvecklandet av textila verktyg och tekniker; textilens roll i relation till kultur, tillhörighet och identitet är några exempel på det. Utbildningen erbjuder studenterna att utveckla och diskutera textilens roll i en samtida konsthantverkskontext och i relation till samhället i stort.

Språket är fullt av textila metaforer – väva samman, fläta ihop och följa trådar – men textilen själv är också bärare av koder och värden som avspeglar både historiska och rådande sociala och ekonomiska system. Samtida och traditionella textila tekniker, uttryck och perspektiv utgör kraftfulla verktyg för konstnärlig gestaltning, forskning, kritiska förhållningssätt och ett normkritiskt materialiserande. Under utbildningen förväntas studenterna skriva och reflektera över sina arbeten. 

Masterprogrammet är både forskningsförberedande och yrkesförberedande.


Särskild behörighet

Konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk om minst 180 hp med inriktning mot textil, eller motsvarande examen/kunskaper. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mer om behörighet ochurval här.

Urval och bedömning av arbetsprover
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, projektbeskrivning och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.

Viktig information om dina arbetsprover

Urvalsprocessen sker i två steg. I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade arbetsprover samt projektbeskrivning, med utgångspunkten i konstnärlig förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck, samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter.

Utifrån denna bedömning kallas ett urval av de sökande till intervju där den sökandes motivering att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt, diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna. Med utgångspunkt i ovan beskrivna kriterier görs sedan en samlad bedömning.

Undervisningsspråk
All undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Examen
Konstnärlig masterexamen i Konsthantverk - Textil


Arbetsprover inför antagning till hösten 2024

Ansökan görs med CV, digitala arbetsprover enligt anvisningar, samt med en skriftlig projektbeskrivning där avsikten med, och förväntningarna på studierna formuleras. Denna projektbeskrivning är ett dokument som följer studenten och revideras vartefter studierna framskrider. Din ansökan ska vara på engelska.

Om din portfolio innehåller bilder av konsthantverksföremål som har renderats i ett 3D-modelleringsprogram, snarare än att ha producerats i ateljén, så att de inte existerar fysiskt, ska det anges i bildbeskrivningen. Om konsthantverksföremålet har skapats åt dig av någon annan, enligt dina instruktioner, ska detta också anges i bildbeskrivningen.


Du ska skicka in fyra (4) PDF-filer

1. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_CV.pdf: ett kronologiskt CV med årtal på det viktigaste du har gjort sedan gymnasiet fram till idag.

2. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_BILDER.pdf: med maximalt tjugo (20 st.) bilder av dina tredimensionella objekt eller projekt, relaterade till textil eller andra material. Videor och filmer ska redovisas med stillbilder, max sju (7).
Inkludera även en faktaförteckning över bildmaterialet med storlek, teknik, material, visningsform etc. och en skriftlig reflektion kring innehållet (max 3000 tecken).

3. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_REDOGÖRELSE.pdf: med redogörelse av ditt kandidatexamensprojekt eller likvärdigt projekt, samt dokumentation av övriga egna relevanta konstnärliga arbeten/projekt.

4. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_PROJEKTBESKRIVNING.pdf: med en skriftlig projektbeskrivning med en tänkbar ämnesfördjupning inom textil och vad du hoppas uppnå med utbildningen. (Maximalt 8000 tecken).


Tekniska specifikationer

Bedömningsgruppen kommer att ta del av en projicerad bild av PDF-filerna. Tänk på att helheten ska gå fram och arbeta ej för detaljerat med sidorna. För att vi ska kunna bedöma arbetsprover korrekt är det mycket viktigt att alla sökande följer dessa tekniska specifikationer:

Filformat: PDF
Format på PDF-dokumentet: A4 (stående eller liggande).

Varje sökande skickar fyra (4 st.) PDF-dokument döpta enligt instruktionen. PDF-dokumenten ska ej lösenordskyddas.


Rörligt material

Förutom PDF-dokumenten kan du även skicka in rörligt material med en sammanlagd längd på högst 15 minuter.
Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI
Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.
Enskilda filer ska inte överstiga 100MB. Totalt ska inte arbetsproverna överstiga 500MB.

Filmerna döps till "Efternamn-Fornamn-4.mpg", "Efternamn-Fornamn-5.mpg", och så vidare.


Summering, detta ska du skicka in:
Totalt fyra (4) PDF-filer.
1. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_CV.pdf
2. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_BILDER.pdf
3. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_REDOGÖRELSE.pdf
4. En (1) PDF-fil döpt till FÖRNAMN_EFTERNAMN_PROJEKTBESKRIVNING.pdf

Din ansökan ska vara på engelska.