Masterprogrammet Design Ecologies

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

Masterprogrammet Design Ecologies främjar designs roll i ekologiska processer, värnar om ett designtänkande som tar hänsyn till ett brett spektrum av livsformer och accepterar människors och andra arters ömsesidiga beroendeförhållande. Programmet är förankrat i sociala aspekter, har kopplingar till industrin och fokus på en framtida designpraktik. Studenterna förbereds för både yrkeskarriärer och fortsatta studier på doktorandnivå.


Film om Design Ecologies med Anna Maria Orrù (affilierad lektor), samt Fabian Hardt och Hillevi Hasseldal (studenter på Design Ecologies år 2).

Så här söker du

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 1 december 2023 - 15 januari 2024

2. Behörighetskrav till antagning.se - Meriter för att styrka behörighetskravet (se ovan) skall vara antagning.se tillhanda senast 1 februari 2024.

3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 1 december 2023 - 15 januari 2024. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.


Viktiga datum

1 december 2023: Anmälan (antagning.se) öppnar.

1 december 2023: Uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 januari 2024: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

1 februari 2024: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Februari/mars 2024: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

21 mars 2024: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

2 september 2024: Terminsstart.

 

Som student kommer du att arbeta för att skapa förutsättningar för att stödja socialt och kulturellt motståndskraftiga samhällen, biologisk mångfald och ekonomier som verkar inom de planetära gränserna. På vårt program tror vi på att designa "med" snarare än "för" samt att utveckla designförslag (produkter, tjänster och system), som kan främja livsbetingelser.

På Design Ecologies utvecklar du en praktik på konstnärlig grund, med ekologisk litteracitet som utgångspunkt. Ekologisk litteracitet innebär förmåga att förstå principer för ekologiska samband vilket du utvecklar genom designdrivet utforskande. Designidéer utforskas i workshops, individuellt och kollektivt. Studenterna engagerar sig i multisensorisk estetik som inkluderar metodologiska aspekter och funktionella överväganden. Som student får du möjlighet att utmana och fördjupa din egen professionella praktik i relation till designområdet och att bredda dina sociala och ekologiska nätverk.

Efter avslutat program kommer du att kunna:
• arbeta med verktyg och metoder relevanta för designområdet
• materialisera förslag på multisensoriska sätt
• arbeta med teoretisk kunskap och reflektera kritiskt genom design
• arbeta genom design med hjälp av ekologisk litteracitet
• genomföra arbeten självständigt och med en hög nivå av ansvarstagande
• tillämpa etablerade teorier för att utforma designinterventioner
• formulera välartikulerade designförslag och presentera resultat för olika målgrupper
• utforma, utvärdera, implementera, analysera, teoretisera och sprida forskning som bidrar till
metoder som bygger på ekologisk litteracitet.

Kolla på sociala medier för att få mer insikt i kandidatprogrammet i Industridesign och masterprogrammet Design Ecologies.

Välkommen!


Särskild behörighet

Konstnärlig kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng i design, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mer om behörighet och urval här.

Urval och bedömning av arbetsprover
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, projektbeskrivning och intervju. Läs mer om behörighet och  urval här.

Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.

Viktig information om dina arbetsprover

Urvalsprocessen sker i två steg. I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade arbetsprover samt projektbeskrivning, med utgångspunkten i konstnärlig förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck, samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter.

Utifrån denna bedömning kallas ett urval av de sökande till intervju där den sökandes motivering att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt, diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna. Med utgångspunkt i ovan beskrivna kriterier görs sedan en samlad bedömning.

Undervisningsspråk
All undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Examen
Konstnärlig masterexamen i Design

 

Arbetsprover inför antagning till hösten 2024

Arbetsproverna ska lämnas i digitalt enligt instruktionerna nedan. Arbetsproverna ska beskriva resultat från studier och/eller arbeten du vill hänvisa till. Om du inte är ensam upphovsperson till arbetsproverna ska detta tydligt framgå, det ska också framgå vilka delar som du har gjort.

Din ansökan ska vara på engelska och innehålla följande tre (3) obligatoriska delar:

1. Fritt valda arbeten
Skicka oss en dokumentation av arbeten som du själv har gjort. Du kan även visa arbeten som utförts i grupp om du tydligt anger vad ditt bidrag är i dessa.

Arbetena kan vara skapade under kandidatutbildningen, praktik eller eventuell yrkesverksamhet. Du kan även ta med teckningar, målningar och/eller skulpturer om du vill.

För att vi ska kunna bedöma ditt arbetssätt från början fram till färdigt förslag krävs att du redovisar hur du arbetat för minst tre (3) av de arbeten som du lämnar. Till exempel kan du visa olika typer av skisser (några måste vara gjorda för hand), renderingar gjorda i dator, studier, fotografier av modeller, modeller provade i sammanhang, filmer och/eller andra bilder som visar hur utvecklingen till färdigt förslag har gått till. Om du har använt bilder som genererats genom AI, eller om du har använt någon annan typ av AI-teknik, ska du ange hur du har använt den och för vilka delar av arbetet. Förtydliga dessa med texter där du bl.a. förklarar utgångspunkter, dina avsikter, uppgift, och i övrigt hur du har tänkt under arbetet.

Samtliga arbeten ska monteras i ett enda PDF-dokument på max 20 sidor i liggande A3-format. På dessa sidor monterar du skisser, teckningar, foton, filmer, etc. (Filmer representeras i PDF-dokumentet med en bild ur filmen, samt titeln. Filmer skickas in som separata filer).

På den första sidan skapar du en innehållsförteckning över samtliga arbeten i dokumentet. Innehållsförteckningen ska fungera som en tydlig sammanfattning av dina arbetsprover med miniatyrbilder av samtliga prover. Innehållsförteckningen används som ett underlag när bedömningsgruppen diskuterar arbetsproverna.

Döp dokumentet till "Efternamn-Fornamn-1.pdf".


2. Avsiktsförklaring

I avsiktsförklaringen beskriver du varför du vill studera på Masterprogrammet Design Ecologies.

Berätta vad du vill utveckla och fördjupa dig i. Vad har du för förväntningar på utbildningen på Konstfack? Vad tror du att du vill arbeta med efter att du tagit din examen, vilka sammanhang vill du ingå i? Berätta gärna även om du har frågor om utbildningen som du vill ställa vid en eventuell intervju.

Skriv cirka två (2) A4-sidor, det vill säga mellan 2000 och 4000 tecken inklusive mellanslag. Döp dokumentet till "Efternamn-Fornamn-2.pdf".


3. Lista på erfarenheter, utbildningar, anställningar, m.m. (CV)

Lämna med ett CV där du listar dina utbildningar, anställningar och annat som du tror är av intresse för din ansökan till oss.

Döp dokumentet till "Efternamn-Fornamn-3.pdf".


Tekniska specifikationer
För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det viktigt att du följer dessa tekniska specifikationer.

Filformat: PDF. Dessa ska ej lösenordskyddas eller tvinga visningen till fullskärmsläge.


Rörligt material

Förutom PDF-dokumenten kan du även skicka in rörligt material med en sammanlagd längd på högst 15 minuter.
Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI
Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.
Enskilda filer ska inte överstiga 100MB. Totalt ska inte arbetsproverna överstiga 500MB

Filmerna döps till "Efternamn-Fornamn-4.mpg", "Efternamn-Fornamn-5.mpg", och så vidare.

I innehållsförteckningen på sid 1 anges tydligt filmens titel, format samt längd.


Summering, detta ska du skicka in:
Tre (3) PDF-dokument.

1. Ett PDF-dokument innehållande max 20 sidor i A3-format med arbetsprover och innehållsförteckning.
Döp dokumentet till "Efternamn-Fornamn-1.pdf".

2. Ett PDF-dokument innehållande avsiktsförklaring på cirka två (2) sidor i stående A4-format. Döp dokumentet till "Efternamn-Fornamn-2.pdf".

3. Ett PDF-dokument innehållande CV i stående A4-format. Döp dokumentet till "Efternamn-Fornamn-3.pdf".

Plus eventuellt rörligt material.