Masterprogrammet Design Ecologies

120 högskolepoäng, helfart, dagtid
På vår utbildning ser vi Design Ecologies som helheten av de relationer som möjliggörs av design. Vi utbildar designers som kan interagera med och förstå levande system och stödja social och biologisk mångfald. Våra studenter förmedlar kunskap och insikter genom tredimensionella artefakter, och utvecklar på detta sätt kommunikation genom formgivning som komplement till andra former av kunskap. De utforskar komplexa utmaningar, ofta i samarbete med andra.

Maria Pita Guerreiro, Mycelium Millennium, 2020


Nytt unikt masterprogram – Design Ecologies, Professor Martin Ávila berättar mer om det nya innehållet.

Datum och arbetsprover för höstterminen 2024 publiceras i november!

Så här söker du:

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 1 december 2022 - 16 januari 2023

 2. Behörighetskrav till antagning.se - Meriter för att styrka behörighetskravet (se ovan) skall vara antagning.se tillhanda senast 1 februari 2023.

 3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 15 december 2022 - 16 januari 2023. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.


Viktiga datum

1 december 2022: Anmälan (antagning.se) öppnar.

15 december 2022: Uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

16 januari 2023: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

1 februari 2023: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Februari/mars 2023: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

30 mars 2023: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

28 augusti 2023: Terminsstart.


I vårt masterprogram Design Ecologies bygger vi gemenskap och en lärandekultur genom ett rikt nätverk av lärare och inbjudna professionella från olika fält. Vi uppmuntrar experimenterande, självledarskap, nätverkande, aktivt deltagande och utforskande. Programmet vilar på konstnärlig grund, och genom förkroppsligad och materialiserad kunskap undersöker vi möjligheter som kan leda till nya hållbara sätt att leva.

Studenten ges under utbildningen möjlighet att forma en designdriven kritisk ekologisk litteracitet. Ekologisk litteracitet innebär förmåga att förstå principer för ekologiska samband, vilket studenten utvecklar genom designdrivet utforskande. Vi ser designade produkter som delar i processer och system som påverkar, stödjer eller stör varierande och otaliga livsformer och vi betraktar något som hållbart om det möjliggör liv.

Under utbildningen förbereds designstudenter att samarbeta med andra genom utvecklande av kunskaper i att kommunicera genom design. På masterprogrammet Design Ecologies har studenterna möjlighet att utmana och fördjupa sin yrkespraktik i relation till designområdet och till bredare sociala och ekologiska sammanhang. Programmet förbereder studenterna för både yrkeskarriärer och vidare studier på forskarnivå.


Särskild behörighet

Konstnärlig kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng i design, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mer om behörighet och urval här.


Urval

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, avsiktsförklaring och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Urvalsprocessen sker i två steg. I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade arbetsprover och avsiktsförklaring med utgångspunkt i konstnärlig gestaltande förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt i relation till samhälleliga frågeställningar. Vi bedömer även tekniska och hantverksmässiga färdigheter.

I ett andra steg kallas ett antal sökande till intervju där den sökandes motivering att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt och i relation till samhälleliga frågeställningar diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna och avsiktsförklaring. Efter intervjun fastställs den slutgiltiga bedömningen.


Undervisningsspråk

All undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Examen
Konstnärlig masterexamen i Design

 

Andrea Garcia Portolés, Design Ecologies

 

Arbetsprover inför antagning till hösten 2023

Arbetsproverna ska lämnas i digitalt enligt instruktionerna nedan. Arbetsproverna ska beskriva resultat från studier och/eller arbeten du vill hänvisa till. Om du inte är ensam upphovsperson till arbetsproverna ska detta tydligt framgå, det ska också framgå vilka delar som du har gjort.


Din ansökan ska innehålla följande tre (3) obligatoriska delar:

1. Fritt valda arbeten
Skicka oss en dokumentation av arbeten som du själv har gjort. Du kan även visa arbeten som utförts i grupp om du tydligt anger vad ditt bidrag är i dessa.

Arbetena kan vara skapade under kandidatutbildningen, praktik eller eventuell yrkesverksamhet. Du kan även ta med teckningar, målningar och/eller skulpturer om du vill.

För att vi ska kunna bedöma ditt arbetssätt från början fram till färdigt förslag krävs att du redovisar hur du arbetat för minst tre (3) av de arbeten som du lämnar. Till exempel kan du visa olika typer av skisser (några måste vara gjorda för hand), renderingar gjorda i dator, studier, fotografier av modeller, modeller provade i sammanhang, filmer och/eller andra bilder som visar hur utvecklingen till färdigt förslag har gått till. Förtydliga dessa med texter där du bl.a. förklarar utgångspunkter, dina avsikter, uppgift, och i övrigt hur du har tänkt under arbetet.

Samtliga arbeten ska monteras i ett enda PDF-dokument på max 20 sidor i liggande A3-format. På dessa sidor monterar du skisser, teckningar, foton, filmer, etc. (Filmer representeras i PDF-dokumentet med en bild ur filmen, samt titeln. Filmer skickas in som separata filer).

På den första sidan skapar du en innehållsförteckning över samtliga arbeten i dokumentet. Innehållsförteckningen ska fungera som en tydlig sammanfattning av dina arbetsprover med miniatyrbilder av samtliga prover. Innehållsförteckningen används som ett underlag när bedömningsgruppen diskuterar arbetsproverna.

Döp dokumentet till "Efternamn-Fornamn-1.pdf".


2. Avsiktsförklaring

I avsiktsförklaringen beskriver du varför du vill studera på Masterprogrammet Design Ecologies.

Berätta vad du vill utveckla och fördjupa dig i. Vad har du för förväntningar på utbildningen på Konstfack? Vad tror du att du vill arbeta med efter att du tagit din examen, vilka sammanhang vill du ingå i? Berätta gärna även om du har frågor om utbildningen som du vill ställa vid en eventuell intervju.

Skriv cirka två (2) A4-sidor, det vill säga mellan 2000 och 4000 tecken inklusive mellanslag. Döp dokumentet till "Efternamn-Fornamn-2.pdf".


3. Lista på erfarenheter, utbildningar, anställningar, m.m. (CV)

Lämna med ett CV där du listar dina utbildningar, anställningar och annat som du tror är av intresse för din ansökan till oss.

Döp dokumentet till "Efternamn-Fornamn-3.pdf".


Tekniska specifikationer
För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det viktigt att du följer dessa tekniska specifikationer.

Filformat: PDF. Dessa ska ej lösenordskyddas eller tvinga visningen till fullskärmsläge.


Rörligt material

Förutom PDF-dokumenten kan du även skicka in rörligt material med en sammanlagd längd på högst 15 minuter.
Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI
Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.
Enskilda filer ska inte överstiga 100MB. Totalt ska inte arbetsproverna överstiga 500MB

Filmerna döps till "Efternamn-Fornamn-4.mpg", "Efternamn-Fornamn-5.mpg", och så vidare.

I innehållsförteckningen på sid 1 anges tydligt filmens titel, format samt längd.


Summering, detta ska du skicka in:

Tre (3) PDF-dokument.

1. Ett PDF-dokument innehållande max 20 sidor i A3-format med arbetsprover och innehållsförteckning.
Döp dokumentet till "Efternamn-Fornamn-1.pdf".

2. Ett PDF-dokument innehållande avsiktsförklaring på cirka två (2) sidor i stående A4-format. Döp dokumentet till "Efternamn-Fornamn-2.pdf".

3. Ett PDF-dokument innehållande CV i stående A4-format. Döp dokumentet till "Efternamn-Fornamn-3.pdf".

Plus eventuellt rörligt material.