Masterprogrammet i design - Rumslig gestaltning

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

Masterprogrammet i design inriktning Rumslig gestaltning erbjuder individuella fördjupande studier och personlig utveckling inom områdena inredningsarkitektur och möbeldesign. Inom ramen för Rumslig gestaltning kommer du att utmana disciplinen och utvidga föreställningarna om det interiöra och möbler för att svara på de många angelägna frågor som samhället står inför idag. Inriktningen förbereder dig både för yrkeslivet och för forskarutbildning.

Nadia Smedeland, Masterprogrammet Rumslig gestaltning, examen 2022

Så här söker du:

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 1 december 2022 - 16 januari 2023

 2. Behörighetskrav till antagning.se - Meriter för att styrka behörighetskravet (se ovan) skall vara antagning.se tillhanda senast 1 februari 2023.

 3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 15 december 2022 - 16 januari 2023. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.

Viktiga datum

1 december 2022: Anmälan (antagning.se) öppnar.

15 december 2022: Uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

16 januari 2023: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

1 februari 2023: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Februari/mars 2023: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

30 mars 2023: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

28 augusti 2023: Terminsstart.


Du kommer att ha möjlighet att utforska interiörer och materialitet, interiörer och städer, interiörer och atmosfär. Relaterat till dessa tre områden finns frågor om hur interiörer manifesteras, materialiseras och tillverkas; interiörer och deras relationer till individer, städer och samhällen; interiörer och deras politik, ekosystem och ekonomier; interiörer och deras historia och föreställningar; samt frågor om interiör, perception och upplevelse.

Genom att kombinera konstnärliga metoder och digitala och traditionella tekniker, experimentellt undersökande och kritiska reflektioner, kommer du att utveckla projekt och scenarier, i olika skalor och sammanhang. Under dina studier av rumslig gestaltning kommer du att möta och utveckla nya gestaltningsmetoder och processer, lära att testa och kommunicera dina idéer på olika sätt, som kan sträcka sig från experimentella materiella processer, teoretiska spekulationer, visuella föreställningar till implementeringen av scenarier och prototyper. Du kommer också att utveckla fördjupad förståelse av interiörers estetiska, kulturella och socio-politiska betydelser.

Programmet inkluderar ett antal gestaltningsbaserade studier innan du fortsätter med mer individuella konstnärliga undersökningar. Du arbetar i studios, verkstäder, på plats och i lab, och genomför fältstudier och studieresor.

Utbildningen uppmuntrar och stödjer dig att formulera din egen yrkesroll som inredningsarkitekt och möbeldesigner, och att reflektera och kritiskt pröva ämnet och yrket i avsikt att svara på de angelägna frågor samhället konfronterar idag.

Har du redan läst kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack kan du efter det fördjupande, tvååriga masterprogrammet få yrkestiteln inredningsarkitekt av branschorganisationen Sveriges Arkitekter.


Särskild behörighet

Konstnärlig kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng i design med inriktning mot inredningsarkitektur och möbeldesign, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mer om behörighet och  urval här.


Urval
*
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, avsiktsförklaring och intervju, samt akademiska förkunskaper där inriktning mot rumslig gestaltning är meriterande. Läs mer om behörighet och  urval här.

* = Studenter med pågående utbildning ska styrka inriktning mot rumslig gestaltning genom val av inriktning på sitt examensarbete.

I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade fritt valda arbeten (arbetsprover/portfolio) med utgångspunkt i konstnärlig gestaltande förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt och i relation till samhälleliga frågeställningar. Vi är också intresserade av att se skickligt utförande/konkret skapande, som demonstreras i både digitalt och analogt experimenterande, liksom teknisk skicklighet och hantverksmässiga färdigheter. Exempel på rumslig gestaltning är speciellt meriterande.

I ett andra steg kallas ett visst antal sökande till intervju, där den sökandes avsiktsförklaring att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt och i relation till samhälleliga frågeställningar diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna, varefter slutgiltigt meritvärde fastställs.


Undervisningsspråk

All undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Examen
Konstnärlig masterexamen i Design - Rumslig gestaltning


Arbetsprover inför antagning till hösten 2023

Arbetsproverna ska lämnas in digitalt enligt instruktionerna nedan. Arbetsproverna ska beskriva resultat från studier och/eller arbeten du vill hänvisa till. Om du inte är ensam upphovsperson till arbetsproverna ska detta tydligt framgå, och det ska också framgå vilka delar som du har gjort i ett sådant grupparbete.


Din ansökan ska innehålla följande två (2) obligatoriska delar:

1. Fritt valda arbeten
Skicka oss en dokumentation av arbeten som du gjort självständigt. Du kan även visa arbeten som utförts i grupp om du noga anger vad ditt bidrag är i dessa.

Arbetena kan vara skapade under kandidatutbildningen, praktik eller eventuell yrkesverksamhet.

Du kan även ta med tre teckningar, målningar och/eller skulpturer om du vill.

För att vi ska kunna bedöma ditt arbetssätt från början fram till färdigt förslag krävs att du redovisar detta för minst tre (3) av de arbeten som du lämnar. Till exempel kan du visa olika typer av skisser (några måste vara gjorda för hand), renderingar, studier, fotografier av modeller, modeller i sammanhang, filmer och/eller andra bilder som visar hur utvecklingen till färdigt förslag har gått till. Förtydliga dessa med texter där du bl.a. förklarar utgångspunkten, din avsikt, uppgift och i övrigt hur du tänkt under arbetet.

Samtliga dessa arbeten ska monteras i ett enda PDF-dokument på max 20 sidor i liggande A3-format. På dessa sidor monterar du skisser, teckningar, foton, filmer, etc. (Filmer representeras i PDF-dokumentet med en bild ur filmen, samt titeln. Filmer skickas in som separata dokument.)

På den första sidan skapar du en innehållsförteckning över samtliga arbeten i dokumentet.
Innehållsförteckningen ska fungera som en tydlig sammanfattning av dina arbetsprover med miniatyrbilder av samtliga prover. Innehållsförteckningen används för att ge en överblick när bedömningsgruppen diskuterar arbetsproverna.

Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-1.pdf”.

Du ska genom dina arbetsprover visa din förmåga att presentera rumsligheter genom t.ex:
- teckning/3D-objekt som du tycker visar rumsligheter (space)
- teckningar/3D-objekt som du tycker visar på rörelse, riktning och skala

Arbetsproverna ska också visa din förmåga och förståelse för att göra ritningar genom att du t.ex. visar:
- skalenlig ritning i valfri teknik (för hand, digitala media) av fritt valt objekt/rum/rumslighet/projekt.

 
2. Avsiktsförklaring och CV
I avsiktsförklaringen beskriver du varför du vill studera på masterprogrammet Rumslig gestaltning. Dokumentet ska vara skrivet på engelska.

Beskriv en studie, ett projekt eller ett intresse och hur du vill arbeta med att utveckla och fördjupa detta under programmets gång. Förklara hur detta arbete relaterar specifikt till ämnesområdet och om relevans till frågeställningar i samhället i stort. Berätta vad du hoppas arbeta med efter din examen och vilka sammanhang du vill ingå i. Berätta gärna också om du har frågor om utbildningen som du vill ställa vid en eventuell intervju.

Skriv cirka två (2) A4-sidor, (4000 tecken inklusive mellanslag)

Bifoga ett CV i stående A4-format, där du listar dina utbildningar, anställningar och annat som du tror är av intresse för din ansökan till oss.

Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-2.pdf”.


Tekniska specifikationer

För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det viktigt att du följer dessa tekniska specifikationer.


Rörligt material
Förutom PDF-dokumenten kan du även skicka in rörligt material med en sammanlagd längd på högst 15 minuter.
Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI
Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.
Enskilda filer ska ej vara större än 150 MB och totalt ska hela portfolion ej överstiga 500 MB.
Eventuella filmer döps till ”Efternamn-Fornamn-3.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, och så vidare.


Summering, detta ska du skicka in:

Du ska skicka in två (2) PDF-dokument. Dessa ska ej lösenordskyddas.

1. Ett PDF-dokument innehållande max 20 sidor i liggande A3-format med arbetsprover och innehållsförteckning. Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-1.pdf”.

2. Ett PDF-dokument innehållande avsiktsförklaring på cirka två (2) sidor i stående A4-format, samt ett CV i stående A4-format. Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-2.pdf”.

Plus eventuellt rörligt material.