Masterprogrammet Rumslig gestaltning

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

Masterprogrammet Rumslig gestaltning erbjuder individuella fördjupande studier och personlig utveckling inom områdena inredningsarkitektur och möbeldesign. Inom ramen för Rumslig gestaltning kommer du att utmana disciplinen och utvidga föreställningarna om det interiöra och möbler utifrån de många angelägna frågor som samhället står inför idag. Programmet förbereder dig både för yrkeslivet och för forskarutbildning.

Nadia Smedeland, Masterprogrammet Rumslig gestaltning, examen 2022

Så här söker du

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 1 december 2023 - 15 januari 2024

 2. Behörighetskrav till antagning.se - Meriter för att styrka behörighetskravet (se ovan) skall vara antagning.se tillhanda senast 1 februari 2024.

 3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 1 december 2023 - 15 januari 2024. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.


Viktiga datum

1 december 2023: Anmälan (antagning.se) öppnar.

1 december 2023: Uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 januari 2024: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

1 februari 2024: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Februari/mars 2024: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

21 mars 2024: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

2 september 2024: Terminsstart.


Du kommer att utforska och forma rum och interiörer samt möbler och objekt i rumslig kontext. I dina studier relaterar du till användning och funktion, upplevelser och atmosfärer, dåtid, nutid och framtid. Fältet för inredningsarkitektur och möbeldesign fördjupas och du får möta och formulera frågeställningar och behov kopplade till hållbarhet och olika samhälleliga kontexter. Utbildningen syftar till att stärka din förmåga att se och koppla ihop större och mindre kontexter. Du rör dig mellan olika skalor och närmar dig problemställningar på ett utforskande, experimentellt, kritiskt och reflekterande sätt.

Privata och offentliga rum, interiört såväl som exteriört, är sammankopplade, och historiskt, ideologiskt och socialt förändras relationen och gränserna mellan dem. Idag är gränserna mellan privata och offentliga rum otydliga – rum för offentlighet blir privata och omvänt. Under dina studier kommer du att undersöka kopplingar och samspel mellan privat och offentligt med fokus på rum och/eller möbel.

Genom att kombinera konstnärliga metoder, digitala och traditionella tekniker, experimentellt undersökande och kritiska reflektioner kommer du att utveckla projekt och scenarier, i olika skalor och sammanhang. Du kommer att träna och utveckla förmågan att självständigt driva egna projekt. Under dina studier kommer du på olika sätt lära dig att testa och kommunicera dina idéer, som kan sträcka sig från experimentella och materiella processer, visuella föreställningar och teoretiska spekulationer till implementeringen av scenarier och prototyper. Du kommer också att utveckla fördjupad förståelse av interiörers estetiska, kulturella och sociala betydelser. Du arbetar i studios, i verkstäder, på plats och genomför fältstudier.

Utbildningen uppmuntrar och stödjer dig att formulera din egen yrkesroll samt att reflektera och kritiskt pröva fältet och yrket utifrån de angelägna frågor samhället konfronteras med idag.

Om du redan har en kandidatexamen i Inredningsarkitektur och möbeldesign från Konstfack, kan du efter det fördjupande, tvååriga masterprogrammet få yrkestiteln inredningsarkitekt av branschorganisationen Sveriges Arkitekter.


Särskild behörighet

Konstnärlig kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng i design med inriktning mot inredningsarkitektur och möbeldesign, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mer om behörighet och  urval här.

Urval och bedömning av arbetsprover
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, avsiktsförklaring och intervju. Läs mer om behörighet och  urval här.

Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.

Viktig information om dina arbetsprover

I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade fritt valda arbeten (arbetsprover/portfolio) med utgångspunkt i konstnärlig gestaltande förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt och i relation till samhälleliga frågeställningar. Vi är också intresserade av att se skickligt utförande/konkret skapande, som demonstreras i både digitalt och analogt experimenterande, liksom teknisk skicklighet och hantverksmässiga färdigheter.

I ett andra steg kallas ett visst antal sökande till intervju, där den sökandes avsiktsförklaring att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt och i relation till samhälleliga frågeställningar diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna. Efter intervjun fastställs den slutgiltiga bedömningen.


Undervisningsspråk

All undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Examen
Konstnärlig masterexamen i Design - Rumslig gestaltning


Arbetsprover inför antagning till hösten 2024

Arbetsproverna ska lämnas in digitalt enligt instruktionerna nedan. Arbetsproverna ska beskriva resultat från studier och/eller arbeten du vill hänvisa till. Om du inte är ensam upphovsperson till arbetsproverna ska detta tydligt framgå, och det ska också framgå vilka delar som du har gjort i ett sådant grupparbete.
Vid användning av AI-genererade bilder eller andra AI-tekniker, beskriv hur och i vilka delar av ditt arbete detta har tillämpats.

Din ansökan ska innehålla följande två (2) obligatoriska delar:

1. Fritt valda arbeten
Skicka oss en dokumentation av arbeten som du gjort självständigt. Du kan även visa arbeten som utförts i grupp om du noga anger vad ditt bidrag är i dessa.

Arbetena kan vara skapade under kandidatutbildningen, praktik eller eventuell yrkesverksamhet.
Du kan även ta med tre teckningar, målningar och/eller skulpturer om du vill.

För att vi ska kunna bedöma ditt arbetssätt från början fram till färdigt förslag krävs att du redovisar detta för minst tre (3) av de arbeten som du lämnar. Till exempel kan du visa olika typer av skisser (några måste vara gjorda för hand), renderingar, studier, fotografier av modeller, modeller i sammanhang, filmer och/eller andra bilder som visar hur utvecklingen till färdigt förslag har gått till. Förtydliga dessa med texter där du bl.a. förklarar utgångspunkten, din avsikt, uppgift och i övrigt hur du tänkt under arbetet.

Samtliga dessa arbeten ska monteras i ett enda PDF-dokument på max 20 sidor i liggande A3-format. På dessa sidor monterar du skisser, teckningar, foton, filmer, etc. (Filmer representeras i PDF-dokumentet med en bild ur filmen, samt titeln. Filmer skickas in som separata filer.)

På den första sidan skapar du en innehållsförteckning över samtliga arbeten i dokumentet.
Innehållsförteckningen ska fungera som en tydlig sammanfattning av dina arbetsprover med miniatyrbilder av samtliga prover. Innehållsförteckningen används för att ge en överblick när bedömningsgruppen diskuterar arbetsproverna.

Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-1.pdf”.

Du ska genom dina arbetsprover visa din förmåga att presentera rumsligheter t.ex genom :
- teckning/3D-objekt som du tycker visar rumsligheter (space).
- teckningar/3D-objekt som du tycker visar på rörelse, riktning och skala.

Arbetsproverna ska också visa din förmåga och förståelse för att göra ritningar genom att du t.ex. visar:
- skalenlig ritning i valfri teknik (för hand, digitala media) av fritt valt objekt/rum/rumslighet/projekt.

 
2. Avsiktsförklaring och CV
I avsiktsförklaringen beskriver du varför du vill studera på masterprogrammet Rumslig gestaltning. Dokumentet ska vara skrivet på engelska.

Beskriv en studie, ett projekt eller ett intresse och hur du vill arbeta med att utveckla och fördjupa detta under programmets gång. Förklara hur detta arbete relaterar specifikt till ämnesområdet och om relevans till frågeställningar i samhället i stort. Berätta vad du hoppas arbeta med efter din examen och vilka sammanhang du vill ingå i. Berätta gärna också om du har frågor om utbildningen som du vill ställa vid en eventuell intervju.

Skriv cirka två (2) A4-sidor, (4000 tecken inklusive mellanslag).

Bifoga ett CV i stående A4-format, där du listar dina utbildningar, anställningar och annat som du tror är av intresse för din ansökan till oss.

Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-2.pdf”.


Tekniska specifikationer

För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det viktigt att du följer dessa tekniska specifikationer.


Rörligt material
Förutom PDF-dokumenten kan du även skicka in rörligt material med en sammanlagd längd på högst 15 minuter.
Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI.
Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.
Enskilda filer ska ej vara större än 150 MB och totalt ska hela portfolion ej överstiga 500 MB.
Eventuella filmer döps till ”Efternamn-Fornamn-3.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, och så vidare.


Summering, detta ska du skicka in:

Du ska skicka in två (2) PDF-dokument. Dessa ska ej lösenordskyddas.

1. Ett PDF-dokument innehållande max 20 sidor i liggande A3-format med arbetsprover och innehållsförteckning. Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-1.pdf”.

2. Ett PDF-dokument innehållande avsiktsförklaring på cirka två (2) sidor i stående A4-format, samt ett CV i stående A4-format. Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-2.pdf”.

Plus eventuellt rörligt material.