Produktionsnoveller

Avhandling av Anna Holmquist

En stor del av den produktion som sker idag tillverkas så långt ifrån konsumenten att anknytning till tillverkningen helt saknas. Att det historiskt funnits direkta kopplingar mellan en industri och platsens människor, lokala traditioner och materialtillgångar glöms lätt bort. Avhandlingen synliggör dessa relationer genom ett konstnärligt utforskande som bedrivits genom en kombination av material, form, hantverk, bild och text. Vidare att genom formgivningsarbete visa hur produktionsprocesser och kunskap om det industriella kulturarvet kan gestaltas och dokumenteras genom praktikbaserad designforskning.

Utgångspunkt är i avhandlingen den formgivning och dokumentation av Masonite, som designduon Folkform utfört under mer än ett decennium. Masonite har kommit att bli synonymt med en hel rad olika typer av träfiberskivor. Den här undersökningen tar sin utgångspunkt i skivor av varumärket Masonite, stavat med stort ”M” och ett litet ”e” på slutet, ett träfibermaterial som uppfanns av William H. Mason i USA på 1920-talet. I och med att den sista fabriken som tillverkat Masonite i Sverige stängde 2011, blev Masoniteskivan historia och ett kulturarv.

Avhandlingsarbetet kan ses som en form av industriminnesforskning genom design, där även det fysiska materialet, möbeln och upplevelserna från den då pågående produktionen utgör del av undersökningen för att kommunicera berättelser om tillverkningstekniker, platser, människor och kulturarv. Denna dokumentation i kombination med det konstnärliga gestaltningsarbetet har under arbetet utvecklats till en autoetnografisk designforskningsmetod – produktionsnovellen. Det är en metodologi där forskaren använder sina egna personliga erfarenheter som del i sin forskning. Produktionsnovellerna består av korta minnesberättelser, dagboksanteckningar, brevkorrespondens och fotografisk dokumentation från produktionen samt utställningar, materialprover och även den färdiga möbeln. I denna avhandling används produktionsnovellerna som empiri och narrativ metod för att berätta om formgivning och tillverkningsmetoder i en praktikforskningskontext. Avhandlingen gestaltar samarbetet mellan formgivare och hantverkare i olika verkstäder inom främst svensk tillverkningsindustri och lyfter fram vikten av en produktionsnära gestaltningsprocess och visar de många relationer som döljer sig bakom en produkts tillblivelseprocess.

Läs boken i fulltext här (DiVA)

Produktionsnoveller omslag och uppslag