Visuella och materiella kulturer och lärande

Inom forskningsområdet Visuella och materiella kulturer och lärande bedrivs forskning om undervisning och lärprocesser i förhållande till visuella och materiella uttrycksformer.

Projektet Full loop/Varvet runt utanför Tekniska museet i Stockholm 2021.

 

Forskningsområdet Visuella och materiella kulturer och lärande vid Konstfack bedrivs på utbildningsvetenskaplig grund.

Lärande studeras som situerat och ständigt inramat av sociala och kulturella aspekter. Visuella kulturstudier studerar bilder och andra visuella fenomen, som seende- och bildframställningspraktiker. Materiella kulturstudier studerar artefakter och hur sensoriska och materiella aspekter påverkar hur vi förstår vår omvärld. Det innebär att visuella och materiella kulturstudier inte bara handlar om att studera bilder eller föremål i sig – utan om det visuellas och materiellas roll i kunskapsproduktionen. Analyser görs både utifrån teoretisk kunskap och gestaltande praktiker.

Våra forskningsprojekt undersöker hur kunskap skapas och gestaltas i text, i tal och handling, i skapandet av föremål och i performativa iscensättningar med den egna kroppen. Kunskapers olika framträdandeformer studeras i formella lärmiljöer, t.ex. skolor, semi-formella, t.ex. muséer, och informella lärmiljöer, t.ex. fritidsaktiviteter.

Pågående externfinansierade forskningsprojekt:

Utställningars materialitet: Digitaliseringens betydelse för meningsskapande
Samskapad sex- och samlevnadsundervisning
Varvet runt

Doktorander som bedriver forskningsprojekt:

Annika Sandahl
Sophia Desport 
Elisabet Jagell 
Miro Sazdic

Pågående samarbeten:

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är ett samarbete mellan skolhuvudmän i Stockholms län och Stockholms universitet. Inom STLS bedriver Camilla Gåfvels, lektor vid IBIS, ämnesdidaktisk forskning i ämnet bild.

Nationella forskarskolan för bildpedagogik och slöjdpedagogik (FOBOS).