Sandahl, Annika

Lärandekulturer i rörelse

stiliserad skärmdump från en inspelad fjärrundervisningslektion i videokonferensprogrammet Zoom


Stiliserad skärmdump från en inspelad fjärrundervisningslektion i videokonferensprogrammet Zoom. Foto: Annika Sandahl

 

Jag vill undersöka hur normer kring lärande och undervisning förhandlas och etableras hos en grupp studenter som deltar i fjärrundervisningsbaserad undervisning på bild- och medialärarutbildningen. I fokus är ett undervisningsmoment där studenterna har till uppgift att i smågrupper förbereda och genomföra undervisning för, och med, sina kurskamrater i syfte att fördjupa och didaktiskt tillämpa kunskaper som förvärvats tidigare under kursen.

Ett syfte med projektet är att synliggöra hur lärandeprocesser kan ta form i ett pedagogiskt utrymme som är ganska nytt för många som undervisar och studerar, och där kulturerna och traditionerna för hur vi möter och interagerar med varandra inte är lika tydligt "satta" som på många andra platser. Ytterligare ett syfte är att synliggöra komplexiteten i den här typen av undervisning, till exempel genom den inverkan materialitetens agens har på vad som sker.

Jag hoppas på att studien ska kunna bidra med kunskaper kring hur den digitala lärmiljön inverkar på lärsituationen och hur ett kollaborativt och utforskande arbetssätt i fjärrundervisningen kan bidra till lärande.

Annika Sandahl är en del i Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik (FoBoS). Hon arbetar som adjunkt på IBIS (Institutionen för slöjd och bildpedagogik) på Konstfack och är själv utbildad bildlärare. I lärarutbildningen har hon mestadels arbetat med visuell kommunikation, bildbehandling och digitala medier i undervisningen.

Handledare: Fredrik Lindstrand
Bihandledare: Anette Göthlund
Antagen vid Göteborgs universitet, HDK-Valand
Tidsperiod: 2020-2024